Disclaimer

De op deze internetsite verstrekte informatie werd zorgvuldig geverifieerd. Wij kunnen echter niet garanderen dat ze in alle gevallen compleet, exact en up-to-date is.

Deze waarschuwing geldt ook voor alle links die rechtstreeks of onrechtstreeks voorkomen op deze internetsite. Techem Caloribel NV wijst iedere aansprakelijkheid van de hand in verband met de inhoud van een internetsite die men via een van die links kan bereiken. Meer in het bijzonder distantieert Techem Caloribel NV zich volkomen van de inhoud van de internetsites waar die links naar leiden (“content van derden”). De aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het feit dat een internetgebruiker vertrouwt op de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van dergelijke content berust volledig bij de leveranciers van dergelijke content en niet bij Techem Caloribel NV.

Deze internetsite bevat een aantal voorspellingen die berusten op situaties en prognoses. Investeerders worden verzocht niet zonder voorbehoud te vertrouwen op dergelijke verklaringen. De voorspellende verklaringen moeten worden begrepen in de heersende context op het ogenblik van hun publicatie en omvatten bijgevolg risico's en onzekerheden. Tal van factoren kunnen effecten veroorzaken die in aanzienlijke mate afwijken van de voorspellingen op deze internetsite. Techem Caloribel NV heeft geen enkele verplichting in verband met de bijwerking van de voorspellende verklaringen op deze internetsite op basis van nieuwe informatie of gebeurtenissen die zich in de toekomst zouden voordoen. Techem Caloribel NV, zijn organen en zijn werknemers zijn dan ook vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet bijwerken van die voorspellende verklaringen op basis van gebeurtenissen of ontwikkelingen die zich in de toekomst zouden voordoen.

De geregistreerde merken, handelsmerken en logo's die op deze internetsite worden vermeld en die eventueel beschermd zijn door derden zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen die de houders van de intellectuele eigendom daarop beschermen. Het eenvoudige feit dat merken en geregistreerde handelsmerken en logo's worden vermeld, sluit niet uit dat die geregistreerde merken, handelsmerken en logo's worden beschermd door rechten van derden. De auteursrechten van Techem op door hen gerealiseerde grafieken, audiobestanden, videofragmenten en teksten behoren uitsluitend toe aan Techem. Het is verboden dergelijke elementen te vermenigvuldigen of te gebruiken in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van Techem.

Techem Caloribel NV behoudt zich het recht voor de gepubliceerde informatie zonder voorafgaande kennisgeving te schrappen en aan te vullen, alsook de publicatie ervan tijdelijk of definitief op te schorten.

De informatie op deze internetsite vormt geen aansporing tot het kopen van of het op welke wijze dan ook verhandelen van de aandelen van Techem GmbH.

Techem Caloribel NV, zijn organen en zijn werknemers zijn vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, inclusief winstderving, die zou voortvloeien uit of op welke manier dan ook zou samenhangen met de op deze internetsite gepubliceerde informatie, voor zover het niet gaat om een opzettelijke handeling of een ernstige fout.

De onderhavige disclaimer maakt noodzakelijk deel uit van de internetsite van Techem Caloribel NV.