Algemene voorwaarden

Toelichting

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze verkoopsvoorwaarden van Caloribel NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1080 Brussel, De Konickstraat 40/1-3 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0461.014.472 (hierna genoemd: Caloribel), betreffende de aankoop van materialen, evenals, in voorkomend geval, de daarmee verbonden installatiediensten en/of het gebruik van computerprogramma's, zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden, zijn van kracht behoudens andersluidende bepalingen, die in de bijzondere voorwaarden van onze ontvangstmelding voorkomen. Deze voorwaarden annuleren en vervangen alle andere voorwaarden die eerder zijn overeengekomen of gereproduceerd op een door de koper uitgegeven document. Wijzigingen in deze voorwaarden moeten met de hand worden aangebracht, waarna de beide partijen naast de wijziging paraferen of handtekenen.

ART. 1 - De aanvaarding van een bestelling houdt voor de koper het formeel akkoord met de hiernavolgende voorwaarden in; geen enkele van deze voorwaarden mag als louter vormelijk of aanmanend aanzien worden.

ART. 2 - Alleen onze schriftelijke offertes zijn bindend. Een bestelling wordt derhalve pas als definitief beschouwd na door ons schriftelijk bevestigd te zijn. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangenomen bestellingen, evenals de met hen aangegane overeenkomsten, zijn alleen na onze schriftelijke bevestiging geldig.

ART. 3 - Onze prijzen zijn gegrond op de thans geldende materiaalkoersen, loontarieven en lasten. In geval van wijziging hiervan (bijvoorbeeld door onze leveranciers), behouden wij ons het recht voor, boven de overeengekomen prijs, een evenredige verhoging in rekening te brengen. De prijzen en voorwaarden van onze offertes en bevestigingen zijn alleen geldig als het gebruik van onze toestellen plaats heeft in het ons aangegeven bestemmingsland. De koper verbindt zich door zijn bestelling de toestellen nooit zonder onze schriftelijke toestemming in een ander land dan dit waarvoor wij de bestelling hebben aanvaard en waarheen wij ze zenden, te gebruiken. Hij blijft voor het nakomen van dit voorschrift, rechtstreeks tegenover ons, verantwoordelijk. De karakteristieken der verkochte goederen zijn deze welke in de specificaties zijn opgenomen en waar de bestelling uitdrukkelijk naar verwijst; gegevens vervat in catalogi, technische beschrijvingen of publicaties, vervoersdocumenten, enz.… zijn louter van indicatieve aard. In geval van mededeling van een foutieve of duidelijk afwijkende prijs, om welke reden dan ook (technische of manuele fout, enz.), zal de bestelling niet geldig zijn. Behoudens uitoefening van het hieronder vermelde herroepingsrecht, kan geen enkele bestelling geannuleerd of gewijzigd worden zonder het voorafgaande schriftelijke toestemming van Caloribel en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten door de koper. 

ART. 4 - Onze goederen worden af fabriek geleverd. Wij verstrekken geen enkele waarborg in verband met de aangewende vervoermiddelen die wij slechts, bij wijze van louter dienstbetoon jegens de koper en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege, inschakelen. De koper moet zijn eventueel verhaal onmiddellijk tegen de vervoerders instellen, zonder, om welke reden ook, de betaling uit te stellen, te verminderen of te weigeren. Wij zetten onze kopers ertoe aan de colli’s bij hun aankomst te controleren; indien deze uiterlijke sporen van beschadiging vertonen is het nodig om alle voorbehoud te maken alvorens ontlasting aan de vervoerder te verlenen. De verpakking wordt aangerekend. Indien bij de bestelling keuringsproeven werden aanvaard zullen deze in onze werkplaatsen uitgevoerd worden. De koper zal acht dagen voor de datum der proeven een uitnodiging ontvangen om deze bij te wonen. Indien de koper niet vertegenwoordigd is zullen de proeven in zijn afwezigheid gebeuren en door hem als geldig worden beschouwd. Indien onze maatschappij bij de bestelling aanvaardt de proeven uit te voeren in de werkhuizen van de koper of op de plaats van installatie zullen deze proeven daar ook tegensprekelijk en volledig op kosten van de koper gebeuren. Indien in de bestelling geen enkele aanwijzing betreffende de leveringsmodaliteiten voorkomt zullen de goederen geacht worden te zijn geleverd bij hun eenvoudige terbeschikkingstelling aan de koper. Indien de koper, nadat wij hem van deze terbeschikkingstelling hebben verwittigd, binnen de acht dagen geen bezit van de goederen heeft genomen, of ons geen verzendingsonderrichtingen heeft gegeven, voorzien wij in het opslaan van de goederen, op kosten en risico van de koper, die overigens de normale vervaldatum van de op de levering betrekking hebbende betalingen, dient te eerbiedigen.

ART. 5 - De overeengekomen leverings- en/of installatietermijn is alleen van toepassing op materiaal dat op voorraad is. In alle gevallen wordt deze termijn louter bij wijze van indicatie gegeven en vormt hij geen vaste verbintenis. Bij vertraging in de levering, in hoofde van Caloribel, die één maand na de datum van het ter beschikking stellen aan de koper, niet overtreft, zal ons geen enkele schadevergoeding, boete of eender welke vergoeding kunnen ten laste gelegd worden. Evenmin bij vertraging in levering te wijten aan overmacht zoals, maar niet beperkt tot, een staking of lock-out of deze van onze onderaannemers, onderbreking of moeilijkheden in vervoer, pandemie, economische of andere beroeringen, overheidsmaatregelen, of elke andere gebeurtenis van soortgelijke aard.  

ART. 6 - Voor al het materiaal dat wij vervaardigen volgens schetsen, plannen, tekeningen of modellen ons door de koper overhandigd, staat laatstgenoemde wegens zijn bestelling, voor ons, van rechtswege, volledig borg voor alle schadevergoedingen die derden van ons, op grond der in deze bestelling voorkomende opgaven, zouden kunnen eisen wegens overtreding van om het even welke wet op de bescherming van de industriële-, handels- of kunsteigendom (octrooien, fabrieks- en handelsmerken, auteursrechten en gedeponeerde modellen).

ART. 7 - Onze leveringen zijn tegen alle gebreken op het gebied van het concept, uitvoering of materiaal gewaarborgd. Wat de materiaalgebreken evenwel betreft zijn wij niet verantwoordelijk indien de fabricage van onze producten volgens de regels der kunst gebeurde. De waarborgduur is vastgesteld op twee jaar, vanaf datum van verzending of terbeschikkingstelling. De waarborg is beperkt tot het herstellen of vervangen in onze werkplaatsen van de gebrekkig erkende stukken, met uitsluiting van elke andere vergoeding. De herstelde stukken of vervangstukken zijn in dezelfde termen en voorwaarden als het origineel materiaal gewaarborgd voor een nieuwe duur van twee jaar. Deze beschikking is niet toepasselijk op andere delen van het materiaal, waarvan de waarborgperiode slechts verlengd wordt met een duur gelijk aan die tijdens welke het materiaal onbeschikbaar bleef. Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, worden de verrichtingen van: ontkoppelen, uiteennemen, vervoer vanuit de installatieplaats heen en terug, het terugplaatsen van het materiaal of van de gebrekkige stukken door de koper en op zijn kosten uitgevoerd. Indien de klacht van de koper door onze maatschappij ongegrond wordt verklaard zullen de kosten van onderzoek, herstelling of vervanging, hem in rekening worden gebracht. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand voor schade ontstaan uit: gebrek aan bewaking of onderhoud, schokken, vochtigheid, aanvreting, vervuiling, overmatige verwarming, gebruik der toestellen waarvoor zij niet bestemd zijn, abnormale omstandigheden. De waarborg houdt van rechtswege op wanneer de koper op eigen initiatief, of door een niet door ons gemandateerd persoon, herstellingen of wijzigingen heeft uitgevoerd. Teneinde de hierboven omschreven waarborg te kunnen inroepen dient de koper onze maatschappij binnen de vijftien werkdagen van de vaststelling van alle gebreken die zich hebben voorgedaan schriftelijk te verwittigen. De aansprakelijkheid van Caloribel zal in alle gevallen beperkt blijven tot het bedrag van de betrokken goederen, met een maximum van 2500,00 EUR. Bovendien is Caloribel, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van aansprakelijkheid voor indirecte schade. Onder “indirecte schade” wordt verstaan: het missen van voordelen, financiële of commerciële verliezen, verlies van cliënteel, winstderving, omzetverlies, kansenverlies, inkomensverlies, verlies van voordelen, verlies van contracten, omzetverlies, renteverlies, economische verliezen of gemiste economische kansen, verlies van spaargelden, productieverlies, genotsderving, verlies van gebruik, verlies van goede wil en/of reputatie, schade of verlies van gegevens, onbeschikbaarheid van gegevens, tijdverlies, inkomstenderving, stijging van de kosten, bedrijfsstilstand of -beëindiging, werkloosheid, de verhoging van de algemene onkosten, schade aan derden of eigendom van derden.

ART. 8 - Alle andere niet onder artikel 7 bedoelde klachten, in verband met onze leveringen, moeten ons binnen de acht kalenderdagen, na ontvangst van de levering, schriftelijk worden betekend. Wij behouden ons het recht voor alle zonder ons voorafgaand akkoord teruggestuurde goederen te weigeren. Wij behouden ons eveneens het recht voor alle terugzendingen van goederen te weigeren, zo deze niet gebeuren binnen de veertien kalenderdagen, na de betekening van dit akkoord.

ART. 9 - In geval van installatie door Caloribel moet de koper alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Caloribel op de voorziene dag gemakkelijk toegang heeft tot alle lokalen waar het materiaal geïnstalleerd moet worden. Eventuele bijkomende verplaatsing- en arbeidskosten als gevolg van de ontoegankelijkheid van bepaalde lokalen tijdens de eerste installatie zullen afzonderlijk aan de koper gefactureerd worden. In geval van installatie van materialen door de koper of een derde die door de koper daartoe is aangesteld, moet de koper Caloribel op de hoogte brengen zodra de installatie heeft plaatsgevonden en moet hij alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Caloribel op de geplande datum gemakkelijk toegang heeft tot alle lokalen waar de materialen zijn geïnstalleerd en om te controleren of de materialen in goede staat zijn en functioneren. Deze verificatie door Caloribel en, in voorkomend geval, de bijkomende verplaatsing- en arbeidskosten wegens ontoegankelijke lokalen tijdens de oorspronkelijk geplande verificatie, zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke factuur die naar de koper zal worden gestuurd. Caloribel wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, ook voor facturen, indien deze verificatie niet kon plaatsvinden ten gevolge van weigering, vertraging of enig ander verzuim van de koper en/of van de door de koper aangestelde derde om deze verificatie uit te voeren. Bovendien worden alle kosten en herstellingskosten tegen het geldende tarief aan de koper in rekening gebracht.

ART. 10 - Computerprogramma's die met bepaalde apparaten verbonden zijn en ter beschikking van de koper worden gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van toepassingen of hosting in de “Cloud”, kunnen aan specifieke gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn. In ieder geval blijven deze programma's het intellectuele eigendom van Caloribel en/of de betreffende rechthebbende en mogen ze niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De licenties en de bijbehorende toegangsmiddelen zijn dus persoonlijk, exclusief en mogen niet aan anderen worden overgedragen. Ook al doet Caloribel redelijke inspanningen om de veiligheid en de operationele integriteit van deze computerprogramma's te handhaven, garandeert zij geen continue, ononderbroken en/of veilige toegang. Bijgevolg kan Caloribel op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor een onderbreking van de toegang en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, zoals het verlies van gegevens.

ART. 11 - Alle facturen zijn contant betaalbaar. De betaling zal geschieden door elk betalingsmiddel, aangenomen door Caloribel, en moet conform zijn aan de betalingsmodaliteiten vermeld op de factuur. In elk geval, en in afwijking van artikel 1153 van het Burgerlijk wetboek, zal het bedrag van de op de vervaldag niet voldane facturen of debet nota’s, van rechtswege, en zonder dat de ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een interest van 1%, per kalendermaand, tot op de dag van de betaling; waarbij elke ingezette maand voor volledig wordt aangerekend. Daarenboven zullen de facturen of debet nota’s, die onbetaald blijven na hun vervaldag, verhoogd worden met een forfaitaire som van 15% van het verschuldigde bedrag, en dit met een minimum van 125 euro; onverminderd toepassing van interesten indien daartoe aanleiding bestaat. Omgekeerd is dit ook van toepassing voor de door Caloribel verschuldigde bedragen. De koper stemt uitdrukkelijk in met het ontvangen van elektronische facturen. In ieder geval vloeit de stilzwijgende overeenkomst rond het ontvangen van de elektronische factuur voort uit de betaling door de koper van een elektronische factuur van Caloribel. De koper die deze overeenkomst namens een derde ondertekent of die een derde om facturering verzoekt, is aansprakelijk voor de derde, overeenkomstig artikel 1120 van het oude Burgerlijk Wetboek. Hij blijft altijd persoonlijk aansprakelijk voor de betaling indien de derde niet (op tijd) betaalt.

ART. 12 - De goederen blijven onze eigendom totdat de hoofdsom, incidentele kosten, rente en vergoedingen volledig betaald zijn. Echter, op het tijdstip van verzending of levering worden alle risico’s overgedragen aan de koper.

ART. 13 - Om te voldoen aan de wetgeving inzake afvalrecyclage zal de koper de gefactureerde apparaten, die aan het einde van hun gebruik zijn, op zijn kosten terugbezorgen aan Caloribel die de recyclagekosten zal dragen.

ART. 14 - Caloribel verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig haar confidentialiteitsbeleid, dat beschikbaar is op haar website of op verzoek, en waarvan de koper hierbij erkent kennis te hebben genomen.

ART. 15 - De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van Caloribel worden bewaard, gelden als bewijs van de tussen de partijen gedane mededelingen, bestellingen en betalingen. Bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd.

ART. 16 - Indien de bestelling op afstand of buiten een verkooppunt is geplaatst en de koper een consument is, beschikt deze over een termijn van 14 kalenderdagen om de bestelling te herroepen, ingaande op de dag waarop de koper of de door de koper aangewezen persoon het betrokken product fysiek in bezit neemt. Dit herroepingsrecht, dat zonder boete en zonder opgave van redenen kan worden uitgeoefend, moet niettemin tot uitdrukking worden gebracht in een ondubbelzinnige verklaring of door middel van het modelformulier voor herroeping in bijlage 2 van het Wetboek economisch recht. De koper draagt de directe kosten voor de terugzending van het product.

ART.17 - Wanneer Caloribel en/of de koper geen beroep wenst te doen op buitengerechtelijke geschillenbeslechting of wanneer er geen oplossing gevonden is via deze weg, dan zullen alle betwistingen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Brussel en, in voorkomend geval, aan de Vrederechter van het eerste kanton van Brussel, die door beide partijen als exclusief bevoegd erkend worden. Het onderhavig contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

(versie september 2022).

Versie in pdf beschikbaar onderaan deze pagina.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Toe te passen voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden maken volledig deel uit van het huurcontract afgesloten  tussen  de  nemer  en  NV  Caloribel,  met  maatschappelijke  zetel  gelegen  te 1080 Brussel, De Konickstraat 40/1 en ingeschreven in de Kruispuntbank der  Ondernemingen  (KBO)  onder  het  nummer  0461.014.472  (hierna  genoemd:  Caloribel)  betreffende  het  huren  van  warmteverdelers,  watertellers  of  ieder  ander  apparaat  beschreven  in  de  bijzondere  voorwaarden.  Deze  voorwaarden  vernietigen  en vervangen alle voorwaarden, vroeger overeengekomen of vermeld op een document  afkomstig  van  de  nemer.  Alle  wijzigingen  aan  de  huidige  voorwaarden  moeten  noodzakelijk  schriftelijk  gebeuren,  naast  de  wijziging  moet  er  gertekend  of  geparafeerd worden door de twee partijen.

2. Beschrijving van het contract:

Krachtens  onderhavig  contract,  belast  de  nemer  Caloribel,  die  aanvaardt,  met  de  verdeling  van  de  verwarmingskosten  en/of  waterkosten  in  het  gebouw  vermeld  in  de  bijzondere  voorwaarden.  Daartoe  geeft  Caloribel  aan  de  nemer  de  apparaten,  beschreven  in  de  bijzondere  voorwaarden,  in  huur.  Deze  apparaten  zijn  en  blijven  de  exclusieve  eigendom  van  Caloribel.  Onderhavig  contract  is  afgesloten  voor  een  periode  van  10  opeenvolgende  jaren,  met  uitzondering  van  8  opeenvolgende  jaren  voor  de  warmwatertellers  en/of  integratiemeters,  met  de  plaatsingsdatum  van  de  apparaten  door  Caloribel  als  aanvang. Tenzij  vooropzeg  door  de  ene  partij  aan  de  andere betekend, uiterlijk drie maanden vóór de vervaldag van de lopende periode, zal het stilzwijgend jaarlijks verlengd worden. Elke partij kan het uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van elke hernieuwde periode per aangetekende brief beëindigen. De  plaatsing  van  de  apparaten  gebeurt  door  Caloribel.  Ieder  jaar  zal  Caloribel  de  datum  van  het  bezoek  van  zijn  afgevaardigden  voorstellen  en  dit  ten  gepaste  tijde  meedelen aan de nemer of zijn mandataris teneinde deze datum, indien nodig, ten behoeve van de bewoners aan te plakken in het gebouw. Op deze datum zal Caloribel de  meterstand  van  de  apparaten,  beschreven  in  dit  contract,  opnemen  en  hun  goede werking nagaan. De berekening en het afdrukken van de kostenverdeling per bewoner, indien voorzien in dit contract, zullen op basis van de geleverde instructies door de nemer of mandataris, na ontvangst van de te verdelen kosten, voor zover al de apparaten opgenomen zijn, uitgevoerd worden.

3. Verantwoordelijkheid van de nemer:

De nemer zal alle nodige schikkingen treffen opdat Caloribel op de dag van plaatsing gemakkelijk  toegang  zou  hebben  tot  alle  lokalen  en  verwarmingstoestellen,  waar  de  apparaten  dienen  geplaatst  te  worden.  Elke  bijkomende  verplaatsing  en  kosten  van  arbeidsloon  ingevolge  de  onbereikbaarheid  van  sommige  lokalen  bij  de  initiale  plaatsing  zullen  aanleiding  geven  tot  een  afzonderlijke  facturatie,  ten  laste  van  de  nemer.De nemer waakt erover dat de apparaten in goede staat blijven en onthoudt zich van iedere  wijziging.  Hij  zal  hiervoor  ook  alle  bewoners  van  het  gebouw  waarschuwen.  Het niet navolgen van deze richtlijn zal aanleiding geven tot facturatie voor het terug in orde brengen.Voor de niet op afstand afleesbare apparaten zal de nemer of zijn mandataris ervoor zorgen  dat  alle  bewoners  van  het  gebouw  op  de  hoogte  zijn  van  de  afgesproken  datum  voor  de  jaarlijkse  opname.  Indien  Caloribel  op  deze  dag  geen  toegang  tot  de  apparaten  zou  krijgen  zullen  de  kosten  van  het  arbeidsloon  en  de  bijkomende  verplaatsingen  aanleiding  geven  tot  een  afzonderlijke  facturatie. Voor  de  bewoners  waarvan  de  apparaten  niet  geldig  door  Caloribel  konden  gecontroleerd  worden  kan  er  een  schatting  van  het  verbruik  worden  voorgesteld  door  Caloribel  of  de  nemer  of  zijn  mandataris.  Niettemin  wordt  deze  schatting  uitgevoerd  in  akkoord  en  onder  de  exclusieve  verantwoordelijkheid  van  de  nemer.  De  nemer  verbindt  er  zich  toe  Caloribel onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die zich zouden voordoen aan de radiatoren (bijv. : afschaffing, bijvoeging, vervanging, ...) alsook in de kenmerken  of  voorwaarden  van  de  vloeistofdistributie.  De  nemer  gaat  uitdrukkelijk  akkoord op dit punt in die mate dat hij erkent dat alle veranderingen van deze aard de kostenverdeling aanzienlijk kunnen wijzigen.Tot slot, betreffende het bedrag van de te verdelen kosten, is de nemer verantwoordelijk voor de conformiteit t.o.v. de regels en gebruiken in het gebouw, de juistheid en de volledigheid.

4. Verantwoordelijkheid van Caloribel:

Voor wat betreft de geplaatste verdelers/tellers/of ander meetapparatuur, onderhavig contract dekt slechts de herstellingen aan het inwendig mechanisme van de apparaten, voor zover noodzakelijk ingevolge een normaal gebruik. Worden niet beschouwd als uit een normaal gebruik voortvloeiende herstellingen, die welke veroorzaakt worden door de tussenkomst van een derde, door vorst, brand, nalatigheid of schuld van de nemer, of door om het even welke andere oorzaak vreemd aan de normale werking van de apparaten. In elk geval beperkt de verantwoordelijkheid van Caloribel zich slechts tot het herstellen van het inwendig mechanisme van de apparaten. De partijen erkennen nadrukkelijk dat de verplichting van “verdeling” door Caloribel een middelen- en geen resultaatsverbintenis is. In deze zin is Caloribel verantwoordelijk voor de juistheid van dimensionering  van  de  apparaten  en  hun  plaatsing.  Zij  is  verantwoordelijk  voor  de  conformiteit, de juistheid en de volledigheid van de eigenlijke berekening ten opzichte van de instructies en bedragen door de nemer doorgegeven. Behoudens de gevallen van zware fout of bedrog in hoofde van Caloribel, zijn lasthebbers of aangestelden, stemmen  de  partijen  ermee  in  dat  de  aansprakelijkheid  van  Caloribel  zal  worden  beperkt tot het opstellen van een nieuwe afrekening, zulks zonder bijkomende kosten voor  de  nemer.  Daarenboven  wordt  uitdrukkelijk  overeengekomen  dat  vergissingen  bij  opname  of  bij  het  opstellen  van  de  afrekening,  toe  te  schrijven  aan  Caloribel,  geenszins  aanleiding  kunnen  geven  tot  het  debiteren  van  het  bedrag  van  deze vergissing, behalve indien de nemer of zijn mandataris het bewijs kunnen leveren van het feit dat het opstellen van een nieuwe afrekening voor het lopende jaar onmogelijk is en dat de overdracht van het betwiste bedrag, omwille van rechtmatige redenen, niet kan worden opgenomen in de afrekening op te stellen voor het volgende jaar. In elk geval beperkt de verantwoordelijkheid van Caloribel zich slechts tot het bedrag van de diensten die zij aan de nemer heeft verleend binnen de 12 maanden voorafgaand aan  het  optreden  van  de  betwisting  die  aan  de  grondslag  ligt  van  de  actie,  maar  mag niet meer bedragen dan 2500,00 EUR. In ieder geval, elke klacht van de nemer betreffende een fout in de opname of afrekening zal enkel in overweging genomen worden  indien  dit  gebeurt  per  aangetekend  schrijven  aan  Caloribel  binnen  de  30  dagen na het opsturen van de opname-indexen of de individuele afrekening van de verschillende bewoners van het gebouw.

5. Indexatie en heffingen van welke aard ook:

Caloribel  behoudt  zich  het  recht  zijn  prijzen  te  wijzigen  in  functie  van  de  jaarlijkse  verhoging van de consumptieprijzen. Deze wijziging zal echter niet hoger zijn dan de jaarlijkse  variatie,  naar  boven  afgerond,  van  de  verbruiksprijsindex  berekend  tussen  de eerste januari van elk jaar. In tegengesteld geval zal de nemer het recht hebben, per aangetekende brief binnen de 30 dagen na ontvangst van factuur, de verhoging te betwisten en een minnelijke regeling tussen beide partijen te vragen. In geen geval geeft dit geschil de nemer het recht om het contract te annuleren. Alle welkdanige kosten  en  heffingen,  die  krachtens  onderhavig  contract  zouden  verschuldigd  zijn,  zijn  uitsluitend  ten  laste  van  de  nemer  en  zullen  hem  samen  met  de  annuïteiten  aangerekend worden.

6. Betalingsvoorwaarde en schadevergoeding bij laattijdige betaling:

Alle  facturen  zijn  betaalbaar  aan  onze  kas  te  Brussel,  contant,  netto  en  zonder  disconto.  In  elk  geval,  en  in  afwijking  van  artikel  1153  van  het  Burgelijk  wetboek,  zal  het  bedrag  van  de  op  de  vervaldag  niet  voldane  facturen  of  debetnota’s,  van  rechtswege, en zonder dat de ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een interest  van  1  (één)%,  per  kalendermaand,  tot  op  de  dag  van  de  betaling;  waarbij  elke  ingezette  maand  voor  volledig  wordt  aangerekend.  Daarenboven  zullen  de  facturen  of  debetnota’s,  die  onbetaald  blijven  na  hun  vervaldag,  verhoogd  worden  met  een  forfaitaire  som  van  15  (vijftien)%  van  het  verschuldige  bedrag,  en  dit  met  een minimum van 125 euro; onverminderd toepassing van interesten indien daartoe aanleiding  bestaat.  Omgekeerd  is  dit  ook  van  toepassing  voor  de  door  Caloribel  verschuldigde  bedragen.  De  koper  stemt  uitdrukkelijk  in  met  het  ontvangen  van  elektronische facturen. In ieder geval vloeit de stilzwijgende overeenkomst rond het ontvangen van de elektronische factuur voort uit de betaling door de koper van een elektronische factuur van Caloribel.

7. Geval van verandering van nemer tijdens het contract:

De  nemer  blijft  tijdens  de  ganse  duur  van  onderhavig  contract  gehouden  aan  alle  verplichtingen.  Hij  zal  slechts  van  deze  verplichtingen  ontslagen  worden  door  aan  Caloribel een geschreven verbintenis van zijn opvolger of rechthebbende te bezorgen volgens  dewelke  laatstgenoemde  de  rechten  en  plichten,  voortvloeiend  uit  dit  contract,  overneemt  voor  de  ganse  duur  ervan.  Wanneer  de  nemer  optreedt  als  vertegenwoordiger van een gemeenschappelijke eigendom, blijft deze laatste, tijdens de ganse duur van het contract, onderworpen aan alle verplichtingen ervan ongeacht de latere samenstelling van deze gemeenschappelijke eigendom en de latere benoeming van een beheerder of syndicus. Anderzijds heeft Caloribel het recht haar rechten en verplichtingen geldend in onderhavig contract toe te wijzen aan derden. In voorkomend geval zal deze overdracht bindend zijn voor de nemer, na de schriftelijke kennisgeving van Caloribel en/of de betrokken derden, een kennisgeving die Caloribel opheft van zijn contractuele verplichtingen. In geval van overdracht, zal het contract tussen de nemer en derden lijven bestaan.

8. Toegelaten geval van vervroegd of gedeeltelijk opzeggen van het huurcontract: Voor  zover  de  nemer  zijn  verklaringen  kan  bewijzen  mag  het  onderhavig  contract,  met  wederzijdse  toestemming,  volledig  of  gedeeltelijk  vervroegd  opgezegd worden in de volgende gevallen:

Volledig: 

- het betreffende gebouw wordt maar door één bewoner bewoond

- de verdeling van centrale verwarming en/of water is dermate gewijzigd dat het gebruik van apparaten overbodig of technisch niet meer mogelijk is

- de nieuwe eigenaar neemt de rechten en plichten, voortvloeiend uit het   onderhavig contract, niet over.

Gedeeltelijk:

- bij afschaffing van één of meerdere apparaten die deel uitmaken van  onderhavig huurcontract, bijvoorbeeld: het verwijderen van radiatoren.

Er  wordt  tussen  de  partijen  uitdrukkelijk  overeengekomen  dat,  tijdens  de  initiële  periode, in de vier gevallen, teneinde de kosten van de nog niet afgeschreven waarde van de apparaten en de kosten, eigen aan het afsluiten van het dossier, te dekken, een schadevergoeding van 50% voor de apparaten van de nog niet ontvangen huur, met een minimum van één jaar huur, zal betaald worden door de nemer aan Caloribel.

9. Verplicht  recycleren  van  de  apparaten  op  het  einde  of  bij  een  volledig  of  gedeeltelijk vervroegd opzeggen van het contract

Om  te  voldoen  aan  de  wetgeving  inzake  recyclage  van  afval  zal  de  nemer  zelf  de  apparaten  op  het  einde  of  bij  een  volledig  of  gedeeltelijk  vervroegd  opzeggen  van  het  contract  verwijderen  en  terugbezorgen  aan  Caloribel,  die  tot  recyclage  van  de  apparaten  zal  overgaan,  De  afhalingskosten,  het  eventueel  vernieuwen  van  de  installatie en het transport zijn ten laste van de nemer. De recyclagekosten worden verzekerd door Caloribel.

10. Bestelling voor rekening van derde

De nemer die voor rekening van derde onderhavig contract ondertekent of die vraagt te factureren aan een derde maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig het artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek. Hij blijft steeds persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling in geval de derde niet tijdig de betaling uitvoert.

11. Toe te passen recht en bevoegde rechtbanken

Wanneer Caloribel en/of de koper geen beroep wenst te doen op buitengerechtelijke geschillenbeslechting of wanneer er geen oplossing gevonden is via deze weg, dan zullen  alle  betwistingen  voorgelegd  worden  aan  de  rechtbanken  van  Brussel  en,  in  voorkomend  geval,  aan  de Vrederechter  van  het  eerste  kanton  van  Brussel,  die  door beide partijen als exclusief bevoegd erkend worden. Het onderhavig contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

(versie september 2020)

Versie in pdf beschikbaar onderaan deze pagina.