Gegevensbeschermingsverklaring

1. Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de websites (www.techem.com/be/nl, energycoach.techem.be/WEBENERGY en energycoach.techem.be/WEBENERGY_OCCUPANTS) van Caloribel nv (hierna genoemd Techem) en op de gegevens die via deze website of ter gelegenheid van de door Techem geleverde diensten worden verzameld.
Bepaalde delen van deze site zijn niet toegankelijk voor het publiek, maar zijn onderworpen aan specifieke toegangsvoorwaarden, zoals het portaal dat toegang biedt tot verbruiks- en afrekenings gegevens die door Techem verzameld en berekend worden op basis van overeenkomsten met de eigenaar of de beheerder van het betrokken gebouw.
Op de websites van andere aanbieders waarnaar bijvoorbeeld via links wordt verwezen, is de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende site van toepassing.

Lees deze gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig door voordat u de websites van Techem gebruikt. In deze gegevensbeschermingsverklaring lichten wij onder meer toe hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en cookies gebruiken. Door gebruik te maken van de websites van Techem, gaat u akkoord met deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. Gegevensbescherming

Techem neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Onze website kan over het algemeen worden gebruikt zonder persoonsgegevens te moeten opgeven. Indien mogelijk worden persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de beveiliging van gegevensoverdrachten via het internet (bv. tijdens communicatie per e-mail) niet altijd waterdicht is. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

3. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website is Caloribel nv, De Koninckstraat 40, bus 1-3, 1080 Brussel.

Wanneer Techem als onderaannemer optreedt, bijvoorbeeld voor klanten die vragen om opnames uit te voeren, zijn zij het die verantwoordelijk zijn voor de verwerking.

4. Hosting

SysEleven GmbH en Adobe Systems Software Ireland Limited beheren de websites in hun hoedanigheid van technische dienstverlener die namens ons en volgens onze specificaties optreedt, terwijl het portaal wordt beheerd door Easi AG.

5. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatie zoals een naam, identificatienummer, locaties, een online-identificatie of aan een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon weerspiegelen.

6. Welke informatie verzamelen wij? Hoe gebruiken wij ze?

6.1 Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen

Persoonsgegevens worden via onze website verzameld wanneer u ze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van uw registratie of door formulieren in te vullen, e-mails te versturen of Techem aan te stellen, en worden vervolgens opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor de gespecificeerde doeleinden of voor de doeleinden die voortvloeien uit een vraag. Indien Techem de gegevens gebruikt voor promotionele doeleinden, zal het dat alleen doen om promotie te maken voor zichzelf. Verder gebruiken wij de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, marktonderzoek, klantenondersteuning en contactname. Indien nodig vragen wij u ook om deel te nemen aan enquêtes die wij gebruiken voor eigen marketingdoeleinden, marktonderzoek of publieke-opinieonderzoek. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden (bedrijven die gelieerd zijn met Techem worden in deze context niet als derden beschouwd) als dat vereist is voor de uitvoering van een contract.

6.2 Contactformulier

Als u ons via het contactformulier of het on-line formulier vragen toestuurt, worden uw gegevens uit het vragenformulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, opgeslagen voor de verwerking van de vraag en voor vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

6.3 Overdracht naar derde landen

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties buiten de Europese Unie overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49 van de AVG indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land, gebied of een of meer specifieke sectoren in dat derde land of in de internationale organisatie in kwestie een passend beschermingsniveau bieden. Een lijst van aanvaarde derde landen is te vinden op de website van de Europese Commissie https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-transfers_en.

Als er geen adequaatheidsbesluit is genomen en u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de voorgestelde overdracht, moet de gegevensoverdracht gepaard gaan met aanvullende waarborgen, zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, goedgekeurde gedragscodes of een goedgekeurd certificeringsmechanisme.

Een overdracht naar derde landen vindt bijvoorbeeld plaats wanneer cookies worden gebruikt (bv. Facebook, Google, LinkedIn, YouTube en Marketo). Houd er rekening mee dat in geval van overdracht aan derde landen die geen passend niveau van gegevensbescherming hebben, de uitoefening van uw rechten niet volledig kan worden gewaarborgd.

6.4 Persoonlijke informatie die we via deze website automatisch verzamelen

Telkens wanneer u de website van Techem bezoekt of wanneer u klikt op een link in een e-mail die u van Techem hebt ontvangen, kan Techem automatisch bepaalde informatie over u verzamelen, ongeacht of u gebruikmaakt van onze diensten.

Wanneer u deze website bezoekt, slaat Techem slechts een verkort IP-adres van uw computer en van  de website van waaruit u onze website hebt bezocht. Tijdens uw bezoek worden ook de toegangsdatum, de opgevraagde bestandsnamen, de URL, de HTTP-antwoordcode/-responscode, de toegangsstatus, de toegangsduur en de in het kader van deze verbinding overgedragen bytes opgeslagen. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische doeleinden, waarbij de individuele gebruikers anoniem blijven.

6.5 Persoonlijke informatie die we verzamelen in het kader van onze diensten

6.5.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Bij de uitvoering van haar opdracht slaat Techem verbruiksgegevens op van verwarming en water van de gebruikers van de appartementen in een door Techem beheerd bestand.

Techem neemt opdrachten aan in het kader van de installatie en periodieke opnames van de meterstanden om het verbruik van water en verwarming te bepalen in de gebouwen uitgerust met een collectieve verwarmings- en/of waterdistributie-installatie. Deze opdracht wordt aan Techem toevertrouwd door klanten zoals verenigingen van mede-eigenaars (eventueel vertegenwoordigd door de gemachtigde van het gebouw, vaak syndicus genoemd) of de enige eigenaar van het betreffende gebouw. Dat betekent dat Techem optreedt als onderaannemer van haar klanten, met andere woorden dat de onderneming namens hen de persoonsgegevens van de gebruikers van het gebouw verwerkt. Naast de verbruiksgegevens van de gebruikers van de appartementen verwerkt Techem de identificatiegegevens van haar klanten, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Techem heeft de gegevens van de gebruikers van de appartementen nodig om de kostenverdeling te kunnen berekenen en te bepalen hoeveel elke gebruiker afzonderlijk dient te betalen, om de correcte werking van de geïnstalleerde toestellen te controleren en desgevallend voor haar klanten een opvolgings- en waarschuwingssysteem te voorzien inzake verbruik.

Deze gecombineerde opdracht van meting en verdeling is eveneens gebaseerd op de Europese richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie.

Daarnaast heeft Techem de identificatiegegevens van haar klanten ook nodig om de gevraagde diensten te leveren en deze diensten aan hen te factureren.

6.5.2 Hoe zamelen wij de verbruiksgegevens van de gebruikers in?

Bij manuele meteropnames worden de klanten van het bedrijf, met name de verenigingen van mede-eigenaars (eventueel vertegenwoordigd door de gemachtigde van het gebouw, gewoonlijk syndicus genoemd), of de enige eigenaar van het betreffende gebouw, op voorhand verwittigd.

Op de afgesproken dag komt een vertegenwoordiger van Techem langs in het gebouw en leest hij de waarden van de meters en verdelers van alle woningen af. Deze opname gebeurt in het bijzijn van de bewoner of de persoon die de technicus de toegang heeft verleend tot de woning. De gebruiker of zijn vertegenwoordiger ontvangt een kopie van de opnamewaarden.

Bij afstandslezing maakt Techem gebruik van software voor het uitlezen en overdragen van gegevens op basis van een specifieke methode van de internationale groep Techem, waartoe Techem behoort. Dit "uitleestelegram" is gebaseerd op het unieke identificatienummer van de betreffende meter. Pas nadat deze gegevens zijn overgedragen naar hun beveiligde IT-omgeving, worden ze gedecodeerd en toegewezen aan de appartementen en betrokken gebruikers zodat Techem haar hierboven vermelde opdracht van verdeling, toezicht en waarschuwing kan volbrengen.

6.6 etracker

Onze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. De aanbieder van deze dienst is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland. Op basis van de gegevens kunnen gebruiksprofielen worden aangemaakt onder pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. Cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen. Zonder afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken partijen worden de met etracker-technologieën verzamelde gegevens niet gebruikt om de bezoekers van onze website te identificeren. De met etracker-technologieën verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens aan de hand van de drager van het pseudoniem.

U kunt op elk moment aangeven dat u niet wenst dat uw gegevens in de toekomst nog worden verzameld en opgeslagen.

Om aan te geven dat u niet wenst dat uw bezoekersgegevens in de toekomst nog worden verzameld en opgeslagen, kunt u via onderstaande link een "opt-outcookie" voor etracker verkrijgen, waardoor de bezoekersgegevens van uw browser in de toekomst niet met etracker worden verzameld en opgeslagen: https://www.etracker.de/privacy?et=roEKo9

Etracker plaatst dan een opt-outcookie met de naam "cntcookie" op uw computer. Verwijder dit cookie niet zolang u bezwaar maakt tegen de verzameling en opslag van uw gegevens. Zie voor meer informatie de gegevensbeschermingsbepalingen van etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

6.7 Cookies

Alle internetsites maken tot op zekere hoogte gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Ze helpen ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en door uw browser worden opgeslagen.

Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij volgende bezoeken te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer een cookie op uw apparaat wordt geplaatst, dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat cookies in bepaalde gevallen of algemeen moeten worden geweigerd en/of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. De functionaliteit van deze website kan worden beperkt wanneer cookies worden uitgeschakeld.

We gebruiken functies van Cookiebot, een product van het Deense bedrijf Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, DK. Via deze functies kunnen gegevens van u naar Cookiebot of Cybot worden verzonden, opgeslagen en verwerkt. U kunt het gebruik van alle cookies of van individuele cookies toestaan of weigeren. U kunt uw toestemming hier wijzigen of intrekken:

Klik hier om uw toestemming voor www.techem.com te wijzigen of in te trekken

Klik hier om uw toestemming voor www2.techem.com te wijzigen of in te trekken

In de cookie consent (toestemming) banner, waarin u individuele cookies kunt selecteren of deselecteren, heeft u altijd een actueel en volledig overzicht van de gebruikte cookies op onze website en bepaalt u zelf welke cookies u toestaat en welke u niet toestaat.

6.7.1 Welke gegevens worden door Cookiebot opgeslagen?

Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies worden de volgende gegevens aan Cybot doorgegeven, opgeslagen en verwerkt:

- IP adres (geanonimiseerd)
- Datum en tijdstip van uw toestemming
- De URL van onze website
- Technische browsergegevens
- Gecodeerde anonieme sleutel
- Lijst van cookies die u heeft toegestaan

6.7.2 Waar en hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

Alle verzamelde gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie overgedragen, opgeslagen en doorgegeven. De gegevens worden opgeslagen in een Azure datacenter (cloud provider is Microsoft). Alle gebruikersgerelateerde gegevens worden door Cookiebot verwijderd 12 maanden na uw toestemming of onmiddellijk na het einde van het contract bij Cookiebot.

Het Cookiebot privacybeleid kan hier worden bekeken: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

6.7.3 Oppositie-optie

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van bovengenoemde gegevens door het gebruik van cookies te weigeren via de weergegeven cookiebanner of door het gebruik van cookies te weigeren in uw browserinstellingen.

6.8 FriendlyCaptcha 

Op deze website gebruiken we 'FriendlyCaptcha', een tool van FriendlyCaptcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Duitsland. Deze tool wordt gebruikt voor alle contactformulieren, om de website te beschermen tegen spam en misbruik. De tool dient om te onderscheiden of de gegevens in het contactformulier door een natuurlijke persoon werden ingevoerd, dan wel door een machine of geautomatiseerd proces. Met behulp van FriendlyCaptcha kunnen we geautomatiseerde software blokkeren. 

FriendlyCaptcha is een proof-of-work-based CAPTCHA waarbij het apparaat van de gebruiker al het werk doet. In dit proces worden geen persoonsgegevens doorgegeven of verwerkt door FriendlyCaptcha.

6.9 Gebruik van Adobe Cloud Services 

Op onze website wordt een webservice van het bedrijf Adobe Systems Software Ireland Limited, 345 Park Avenue, 95110 San Jose (hierna: Adobe Cloud Services) geladen. Adobe Cloud Services heeft een zelfcertificering conform de EU-US Privacy Shield Agreement (zie https://www.privacyshield.gov/list). Daarnaast zijn er standaard contractuele clausules overeengekomen voor de overdracht.  

Uw browser kan persoonsgegevens verzenden naar Adobe Cloud Services (gebruikersgedrag). De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van Adobe Cloud Services is artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG (uw toestemming). U kunt dit te allen tijde wijzigen of intrekken (zie Privacybeleid Cookiebot). U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Adobe Cloud Services ook voorkomen door in uw browser de uitvoering van scripts uit te schakelen of een scriptblocker te installeren.

De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is bereikt. Zie het privacybeleid van Adobe Cloud Services voor meer informatie over de verwerking van overgedragen gegevens: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/policy.html. Adobe Cloud Services omvat Adobe Target en Adobe Analytics, die in de volgende paragrafen worden uitgelegd.

6.10 Adobe Target 

Van Adobe gebruiken we de Adobe Target-software. Met de software kunnen we zogenaamde A/B-tests of multivariabele tests uitvoeren op de website. Hiervoor controleert de software een aangepaste versie van de website (bv. met een ander ontwerp en andere inhoud) in vergelijking met de originele versie. Door de twee varianten te vergelijken, kunnen we vervolgens bepalen welke presentatie onze websitebezoekers verkiezen. Zo kunnen we het portaal continu optimaliseren voor onze gebruikers. We hebben de service ook nodig om contextgevoelige berichten weer te geven en gebruikers te informeren over lopende promoties en aanbiedingen. 

Adobe Target gebruikt kwantitatieve methoden om het gedrag van gebruikers te volgen. We verzamelen of verwerken niet het volledige IP-adres of gegevens die kunnen worden gebruikt om personen te identificeren. Adobe gebruikt 'sessiecookies' en 'permanente cookies'. De eerste worden slechts tijdelijk opgeslagen voor de duur van uw gebruik van onze website. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te registreren over bezoekers die herhaaldelijk onze website bezoeken.  

Als u toestemming hebt gegeven voor bovenstaande personalisatie van de website- en/of nieuwsbriefinhoud, worden pseudonieme interesseprofielen aangemaakt, waarvoor ook gegevens van Adobe Analytics en segmenten van Adobe Audience Manager kunnen worden gebruikt. Klik hier voor meer informatie over de functies van Adobe Target: https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/cmp-privacy-and-general-data-protection-regulation.html

Wij gebruiken Adobe Target voor personalisatie alleen met uw voorafgaande toestemming. U kunt deze toestemming in ons toestemmingsbeheersysteem geven of intrekken wanneer u onze website voor het eerst bezoekt via de toestemmingsbanner of op elk moment in de cookie-instellingen (zie Privacybeleid Cookiebot). 

6.11 Adobe Analytics 

Op deze website gebruiken wij de webanalysedienst Adobe Analytics, aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited ('Adobe Analytics'). Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Als de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website naar een server van Adobe wordt verzonden, zorgen de instellingen ervoor dat het IP-adres vóór geolocatie wordt geanonimiseerd en vóór opslag wordt vervangen door een generiek IP-adres.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Adobe Analytics wordt niet samengevoegd met andere Adobe-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die de cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Adobe worden verzameld en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/opt-out.html. U kunt uw toestemming voor cookies op onze website ook intrekken of aanpassen (zie hoofdstuk over Cookiebot). 

6.12 Google Maps 

Onze website gebruikt de Google Maps-API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043) ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van Adobe Cloud Services is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (uw toestemming). U kunt dit te allen tijde wijzigen of intrekken (zie Privacybeleid Cookiebot). U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Maps ook voorkomen door in uw browser de uitvoering van scripts uit te schakelen of een scriptblocker te installeren.

6.13 LinkedIn

Omvang van de gegevensverzameling 

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten (plug-in) van LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een sociaal netwerk op internet waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met hun zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. 
LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ireland verantwoordelijk – LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Bij elk individueel bezoek van onze website, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt. Via deze technische procedure kan LinkedIn weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn, herkent LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt bij elk bezoek aan onze website en gedurende de gehele duur van het bezoek. Deze informatie wordt door de LinkedIn-component verzameld en door LinkedIn toegewezen aan de respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.

Wilt u niet dat deze informatie naar LinkedIn wordt verzonden, dan kunt u dit voorkomen door uit uw LinkedIn-account uit te loggen voordat u de website bezoekt. Meer informatie over LinkedIn-plug-ins vindt u op developer.linkedin.com/plugins. 

LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, en om de advertentie-instellingen te beheren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies in uw browser kunnen opslaan. Deze cookies kunt u weigeren via https://www.linkedin.com/psettings/member-cookies. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://nl.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Doel van het verzamelen van gegevens & rechtsgrond

Het doel van het verzamelen van gegevens is om via de LinkedIn-pixel informatie te geven over ons bedrijf en onze producten en diensten aan gerichte gebruikers en om een mogelijkheid voor interactie te bieden. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming via de cookiebanner (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG). U kunt zich verzetten tegen het verzamelen en opslaan van bovengenoemde gegevens door het gebruik van cookies te weigeren via de cookiebanner (zie Privacybeleid Cookiebot) of door in uw browserinstellingen het gebruik van cookies te weigeren. 

Opslag

De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd. Als u uw toestemming intrekt, worden er na uw intrekking geen gegevens meer verzameld en opgeslagen. De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd. 

Mogelijkheden om het verzamelen van gegevens te voorkomen 

Tenzij u uw toestemming geeft in de cookiebanner, zullen de in deze paragraaf gespecificeerde gegevens niet worden verzameld en opgeslagen in deze context.

6.14 Serverlogbestanden

De websiteserviceprovider verzamelt en slaat automatische informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser naar ons worden verzonden. Deze informatie bestaat uit:

- het browsertype en de browserversie
- het gebruikte besturingssysteem
- de URL van de verwijzende site
- het IP-adres
- de hostnaam van de computer van de bezoeker
- het tijdstip van de serveraanvraag

Wij behouden ons het recht voor om de gegevens later te controleren indien wij bepaalde aanwijzingen van onrechtmatig gebruik hebben.

7. SSL-versleuteling

Deze website gebruikt SSL-versleuteling om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke gegevens, zoals de vragen die u ons stuurt, te beschermen. Als een verbinding versleuteld is, begint de URL in de adresbalk van uw browser met "https://" (in plaats van "http://") en wordt links van de adresbalk een hangslot-icoon weergegeven. Wanneer de SSL-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

8. Rechten

Door een gedateerde en ondertekende aanvraag in te dienen (ook in elektronische vorm), vergezeld met een identiteitsbewijs, hebt U recht op gratis informatie over u opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong ervan, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht op goedkeuring, blokkering of verwijdering van deze gegevens.
In sommige gevallen hebt u ook recht op de draagbaarheid van de door u verstrekte gegevens.
Voor vragen in verband hiermee of voor andere vragen over persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres of kunt u ons mailen op privacy@techem.be.

In het geval dat Techem de gegevens zou hebben doorgegeven aan andere personen, bijvoorbeeld klanten die Techem opdracht hebben gegeven voor haar diensten, zal Techem alle redelijke stappen ondernemen om deze personen op de hoogte te stellen van het verzoek om enig verband of weergave van dergelijke gegevens te verwijderen.

9. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Er bestaat een recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Voor België : Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la presse, 35 - 1000 Brussel

10. Bezwaar tegen reclamemails

Wij wensen niet dat de contactgegevens die wij verplicht dienen te publiceren, worden gebruikt om ons promoties en informatiemateriaal toe te sturen die niet uitdrukkelijk door ons zijn gevraagd. De exploitant van de sites behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen indien ons ongevraagd promotionele informatie (bijvoorbeeld via spamberichten) wordt toegestuurd.

11. Uw veiligheid is onze topprioriteit.

Om persoonsgegevens die door ons worden bijgehouden te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik hebben wij uitgebreide technische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen, die regelmatig worden gecontroleerd en up-to-date worden gehouden en rekening houdend met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede de risico's voor de betrokken natuurlijke personen.

Als uw gegevens binnen Techem worden verwerkt in het kader van de centrale gegevensverwerking ter verbetering van de klantenservice of om technische redenen, wordt er met behulp van passende maatregelen voor gezorgd dat uw belangen op het gebied van gegevensbescherming in aanmerking worden genomen in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij nemen alle mogelijke maatregelen om gegevensoverdrachten veilig te laten verlopen. De overdracht van gegevens via het internet is echter niet 100 % veilig. De veiligheid van de gegevens die naar onze websites worden verzonden, kan daarom niet worden gegarandeerd.

Indien wij onze richtlijnen betreffende gegevensbescherming wijzigen, zullen wij de wijzigingen op deze site publiceren. Zo kunt u altijd lezen hoe we verschillende gegevens verzamelen en gebruiken.

12. Toestemming

Onder bepaalde voorwaarden moeten wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bepaalde activiteiten. Afhankelijk van de reden waarom uw gegevens precies nodig zijn, zullen we deze toestemming uitdrukkelijk verkrijgen via een "opt-in".

In artikel 4, lid 11, van de algemene verordening gegevensbescherming wordt het begrip toestemming (via opt-in) gedefinieerd als “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt”. Simpel gezegd betekent dit dat:

  • u ons uw toestemming vrijwillig moet geven, zonder dat wij u aan enige vorm van druk onderwerpen.
  • u moet weten waarvoor u toestemming geeft – daarom zullen we ervoor zorgen dat wij u adequaat informeren.
  • u uw toestemming moet geven in de vorm van een positieve, actieve handeling. Gewoonlijk voorzien we een vakje dat u kunt aankruisen om aan te geven dat duidelijk en ondubbelzinnig aan deze specificatie is voldaan.

13. Met wie delen wij de verwerkte persoonsgegevens?

De gegevens worden enkel gedeeld met:

  • De betrokken personen zelf;
  • De medewerkers van Techem en aanverwante bedrijven voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taken van Techem;
  • De klanten die een beroep doen op de diensten van Techem;
  • De onderaannemers van Techem (bv. de hostingprovider) voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun opdrachten of in de bij wet voorgeschreven gevallen.
  • Overheidsinstanties in de bij wet voorgeschreven gevallen.

14. Hoelang houden we de door ons verwerkte gegevens bij?

De gebruikersgegevens worden bewaard zolang de bewoners het betreffende appartement gebruiken en gedurende de wettelijke verjaringstermijnen na hun vertrek uit het betreffende appartement.

De gegevens van de klanten van Caloribel worden bewaard voor de duur van de afgesloten dienstenovereenkomst en gedurende de wettelijke verjaringstermijnen na afloop van de dienstenovereenkomst.

15. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor België per email privacy@techem.be of per post Caloribel NV, De Koninckstraat 40 bus 1-3, 1080 Brussel.