FAQ: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązań Techem dla nieruchomości - od rachunków za ogrzewanie, przez radiowe urządzenia pomiarowe, po nasze usługi oraz kwestie prawne.

Rozliczenie kosztów ogrzewania

W budynkach mieszkalnych koszty ogrzewania są zwykle alokowane według zużycia. Rozporządzenie o kosztach ogrzewania stanowi, że co najmniej 50%, a maksymalnie 70% kosztów ogrzewania należy rozliczać według indywidualnego zużycia. Koszty ogrzewania są rozdzielane na wszystkich najemców za pomocą klucza rozliczeniowego. Wynajmujący musi wskazać ten klucz na rachunku za ogrzewanie. Urządzenia pomiarowe na poszczególnych grzejnikach w mieszkaniach określają indywidualne zużycie mieszkańców.

 

Do rachunku za ogrzewanie powinna być uwzględniona lista wszystkich kosztów ogrzewania i innych kosztów dodatkowych dla całego domu. Wszystkie pozycje muszą być podzielone według ilości, ceny i daty. Rozliczenie musi być formalnie poprawne – tj. uporządkowane zestawienie następujących pozycji kosztowych:

 • Osoba sporządzająca zestawienia
 • Okres rozliczeniowy
 • Dodatkowe koszty za energię elektryczną, gaz, olej lub ogrzewanie miejskie
 • Dodatkowe koszty czyszczenia, konserwacji i kontroli systemu grzewczego
 • Koszty kominiarza i eksploatacyjnej energii elektrycznej
 • Koszty ciepłej wody
 • W razie potrzeby koszty wynajmu urządzeń pomiarowych takich jak podzielniki kosztów ciepła i liczniki ciepłej wody
 • Użyty klucz podziału kosztów
 • Rzeczywiste zużcie
 • Przedpłata dokonana
 • Całkowite koszty do zapłaty lub zwrotu
 • Koszty sporządzenia rachunku za ogrzewanie

Przy obliczaniu kosztów ogrzewania należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Techem może wykonać dla Państwa takie rozliczenie. Pozwoli to uniknąć błędów, ponieważ nasz system sprawdza wprowadzone dane, dzięki czemu właściciele i mieszkańcy otrzymują przejrzysty rachunek za ogrzewanie zgodny z faktycznym zużyciem.

Rachunek za ogrzewanie wystawiany jest raz w roku. Okres rozliczeniowy niekoniecznie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, może być inaczej określony w umowie najmu. Jednak pod koniec dwunastego miesiąca rachunek za ogrzewanie musi być dostępny.

Porozmawiajcie Państwo ze swoim zarządcą nieruchomości lub wynajmującym, jeśli chcecie zobaczyć faktury z przydzielonymi kosztami. Techem przygotowuje rachunki na zlecenie zarządcy nieruchomości i nie może dostarczać żadnych informacji.

 

Zarządca nieruchomości lub wynajmujący otrzymuje rachunek całkowity za budynek oraz rachunki indywidualne dla poszczególnych mieszkańców,. Następnie przekazuje mieszkańcom ich indywidualne rozliczenie kosztów za ogrzewanie.

Przygotowanie rozliczenia kosztów ogrzewania jest czasochłonne. Sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy trzeba wziąć pod uwagę każdego lokatora, który się wprowadza i wyprowadza. Z tego powodu zwyczajowo sumuje się koszty paliwa za cały okres rozliczeniowy i rozdziela je na wszystkich użytkowników, którzy w tym czasie mieszkali w budynku. Nazywa się to ceną mieszaną. Za pomocą odczytów rozkładamy te koszty na poszczególnych użytkowników według zużycia.

Odczyty z podzielników nie zawsze dostarczają informacji o faktycznie poniesionych kosztach ogrzewania. W przypadku instalacji centralnego ogrzewania rozliczenie dzielone jest na koszty podstawowe instalacji grzewczej w całym budynku oraz koszty zużycia indywidualnego. Część kosztów ogrzewania wynika wyłącznie z faktu, że system grzewczy pracuje. Powstają również wtedy, gdy nikt nie ogrzewa. Koszty ogrzewania mogą być wyższe niż w roku poprzednim, ponieważ koszty energii mogły wzrosnąć lub konieczne były naprawy w tym okresie grzewczym. Wtedy rosną koszty ogrzewania poszczególnych partii, nawet jeśli ich odczyty były niższe niż w roku poprzednim.

Wysokość zaliczki jest przeliczana co roku. Podstawą kalkulacji jest rachunek kosztów ogrzewania z roku poprzedniego. Jeśli mieszkaniec miał wysokie zaległe płatności w poprzednim roku, wynajmujący może zwiększyć zaliczki. Działa to również w drugą stronę: jeśli zużycie mieszkańca było znacznie niższa niż zakładano, wynajmujący może obniżyć zaliczki. Ale nie tylko Państwa własne zużycie wpływa na wysokość przedpłat. Wpływ mają również zmienne ceny energii i temperatury zewnętrzne. 

 

Koszty ogrzewania mogą zmieniać się z roku na rok. Wpływa na to ma kilka czynników: niska temperatura zewnętrzna, długość okresów grzewczych, wzrost ceny energii, zmiana zachowań mieszkańców w sposobie ogrzewania, zmiana liczby lokatorów w mieszkaniu. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do wyższych kosztów całkowitych i ewentualnie dodatkowych płatności.

Koszty utrzymania lub koszty eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania to wszystkie koszty, które powstają w związku z eksploatacją instalacji grzewczej.  Zaliczamy do nich:  

 • koszt zużytego paliwa i jego dostawy
 • koszt eksploatacji energii elektrycznej
 • koszty eksploatacji, monitoringu i utrzymania systemu
 • koszty regularnej kontroli gotowości eksploatacyjnej i bezpieczeństwa eksploatacyjnego instalacji grzewczej wraz z regulacją przez specjalistę
 • koszty kalibracji oraz koszty kalkulacji, alokacji (np. rozliczanie kosztów ogrzewania) i analizy zużycia

Rozliczeniach za media

Rozporządzenie w sprawie kosztów operacyjnych zawiera informacje: „Koszty operacyjne to koszty, które właściciel stale ponosi w związku z posiadaniem nieruchomości lub zgodnie z przeznaczeniem budynku, budynków pomocniczych, urządzeń, urządzeń i mienia”. Jednak właściciele mogą przenosić na najemców tylko niektóre koszty. Między innymi te:

 • Podatek własnościowy
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Koszty ogrzewania oraz koszty utrzymania systemu grzewczego
 • Zaopatrzenie w ciepłą wodę E
 • wentualne koszty eksploatacji windy
 • Wywóz śmieci i sprzątanie ulic
 • Utrzymanie ogrodu
 • Oświetlenie (np. z klatki schodowej i korytarza piwnicy)
 • Ubezpieczenia majątkowe i OC
 • Koszty dozorcy
 • Połączenie telewizyjne, antenowe lub kablowe
 • Koszt pralni, jeśli jest dostępny
 • Pozostałe koszty operacyjne

Właściciele nie mogą przenosić niektórych kosztów na swoich najemców. Należą do nich m.in.:  

 • Koszty napraw, konserwacji i prac naprawczych
 • Koszty administracyjne
 • Podatki
 • Odsetki od finansowania nieruchomości
 • Proporcjonalne koszty operacyjne, jeśli w budynku są pustostany

Kodeks eksploatacyjne rozdzielane są według powierzchni mieszkalnej. Obowiązuje to, o ile w umowie najmu nie uzgodniono inaczej. Inny klucz podziału może również dotyczyć niektórych kosztów dodatkowych, na przykład rozliczenia na podstawie liczby mieszkań w domu lub liczby osób. Koszty ogrzewania i ciepłej wody są kosztami eksploatacyjnymi zależnymi od zużycia i dlatego muszą być rozliczane głównie według rzeczywistego zużycia.

Alternatywnie wynajmujący mogą również uwzględnić w umowie najmu zryczałtowany koszt eksploatacyjny.

Rachunek za media musi zostać sporządzony w ciągu 12 miesięcy od okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że najemca musi otrzymać fakturę za okres styczeń-grudzień 2020 najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku. Jeśli termin rozliczenia nie zostanie dotrzymany, najemca może zakwestionować rozliczenie.

Koszty eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania to wszystkie koszty, które powstają w związku z eksploatacją instalacji grzewczej. Należą do nich następujące koszty:

 • zużytego paliwa i jego dostawy
 • eksploatacji energii elektrycznej
 • eksploatacji, monitoringu i utrzymania systemu
 • regularnej kontroli gotowości eksploatacyjnej i bezpieczeństwa eksploatacyjnego instalacji grzewczej wraz z regulacją przez specjalistę.

Podzielniki kosztów ogrzewania

Podzielnik kosztów ogrzewania (HKV) to przyrządy pomiarowe wykorzystywane do rejestracji zużycia ciepła. Dokładniej rzecz ujmując to pomocnicze urządzenie pomiarowe, gdyż nie rejestruje ono jednostek fizycznych jak np. litr czy gram, lecz wskazuje abstrakcyjne jednostki arytmetyczne. Jednostki te przedstawiają obecny udział w zużyciu globanlym danego budynku. Dopiero po zsumowaniu wszystkich wskazań podzielników możliwe jest wyliczenie dokładnych kosztów ogrzewania dla danego mieszkania.

 

Podzielnik kosztów ogrzewania rejestruje ciepło oddawane przez grzejnik. Płytka montażowa przekazuje ciepło z grzejnika do podzielnika. Wyróżnia się dwa rodzaje podzielników: cieczowe oraz elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania. Radiowe podzielniki kosztów ogrzewania zaliczane są do grupy elektronicznych podzielniki kosztów ogrzewania. W przypadku cieczowych podzielników kosztów ogrzewania wypełniona cieczą fiolka przylega do płytki montażowej. W zależności od temperatury grzejnika ciecz znajdująca się w fiolce wyparowuje szybciej lub wolniej. Ilość odparowanej cieczy jest podstawą do wyliczenia zużycia ciepła. Elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania wyposażone są w systemy jedno- bądź dwuczujnikowe. Oba składają się z płytki montażowej oraz elektronicznego układu scalonego wraz z wyświetlaczem. W przypadku systemu jednoczujnikowego czujnik mierzy temperaturę powierzchni grzejnika. Temperatura pomieszczenia zostanie uwzględniona dzięki stałej , zadanej wartości temperatury w podzielniku. Firma Techem stosuje głównie urządzenia dwuczujnikowe: pierwszy czujnik mierzy temperaturę powierzchni grzejnika, drugi temperaturę otoczenia. Z ustalonej różnicy temperatur oraz danych zaprogramowanych w urządzeniu, zostanie wyliczone proporcjonalnie zużycie ciepła. Podzielniki kosztów ogrzewania z możliwością uruchomienia funkcji odczytu radiowego różnią się od tradycyjnych elektronicznych urządzeń tym, iż dane o zużyciu przesyłane są drogą radiową.

Większość urządzeń powstaje pod nadzorem i kierownictwem pracowników firmy Techem.

Techem posiada wyłączne prawo dystrybucyjne, jednak urządzenia produkowane są przez wyspecjalizowanych producentów na terenie Niemiec.

Podzielniki radiowe rejestrują, zapisują i przesyłają wszystkie dane o zużyciu potrzebne do dokonania rozliczenia na połowę i koniec miesiąca oraz na dzień dokonania rozliczenia. Przy wykorzystaniu zintegrowanego nadajnika radiowego podzielniki przesyłają telegramy radiowe zawierające informacje o zużyciu na dzień odczytu oraz wartości zużyć na połowę i koniec miesiąca danego okresu rozliczeniowego. Informacje te są zapisane i przechowane do następnego roku. Odczyty następują bez wcześniejszego ustalania terminu, gdyż wejście do mieszkania nie jest już konieczne. Po dokonaniu odczytu telegramy radiowe zawierające informacje o zużyciu są przesyłane drogą radiową do komputera. Następnie z komputera zostaną udostępnione dane o zużyciu danego okresu rozliczeniowego w odstępach 15 dniowych bezpośrednio systemowi rozliczeniowemu. Międzyodczyt nie jest już więcej konieczny, gdyż wszystkie dane są zapisane przez okres 12 miesięcy. Tak na przykład możliwe jest sprawdzenie danych z sierpnia w październiku.

Jedno z przeprowadzonych przez nas badań dotyczącego elektromagnetycznej nieszkodliwości dla środowiska naszych podzielników radiowych potwierdziło, że fale radiowe w żaden sposób nie wpływają na pogorszenie czy zagrożenie zdrowia. Z punktu widzenia elektomagnetycznej nieszkodliwości dla środowiska radiowe podzielniki kosztów ogrzewania mogą być montowane bez zastrzeżeń w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w miejscach publicznych.

Wszelkie dane przez ich przesłaniem drogą radiową są kodowane, tak więc nie ma manipulacja podczas przesyłu jest wykluczona.

Podzielniki nie są urządzeniami pomiarowymi, dlatego nie muszą być zalegalizowane, gdyż nie pokazują one rzeczywistego zużycia ciepła, lecz jedynie procentowy udział w zużyciu całkowitym ciepła. Oszacowanie wskazań zużycia pojedynczego podzielnika w PLN nie jest możliwe, ponieważ wartość wskazanej jednostki da się ustalić dopiero, jako suma wszystkich ujętych w budynku jednostek oraz powstałych kosztów. Podzielniki rejestrują za pomocą czujników temperaturę grzejnika i powietrza w pomieszczeniu. Mikro-chip wylicza z temperatur i charakterystycznych dla grzejnika danych wartość zużycia. Podzielnik uwzględnia przy tym także najmniejsze różnice temperatur pomiędzy temperaturą pomieszczenia a grzejnika. Szybkość wskazań jest wyznaczona przez oddawanie ciepła przez grzejnik i zależy od wysokości różnicy temperatur i wydajności cieplnej grzejnika. Wyliczone jednostki zużycia pojawiają się na wyświetlaczu oraz są zapisane w pamięci urządzenia i dostępne dla użytkownika. Aktualne wskazanie zużycia zostaje wyzerowane dla nowego okresu rozliczeniowego.

Przy termicznym wpływie na czujnik temperatury powietrza podzielniki elektroniczne przełączają się automatycznie na tryb jednoczujnikowy. W tym przypadku mikro-chip liczy z zarejestrowanymi wartościami zużycia oraz rejestruje tylko temperaturę grzejnika, gdyż temperatura pomieszczenia jest stałą zaprogramowaną wartością równą 20 ° C.

Techem używa zasadniczo ekologicznych baterii litowych, które nie zawierają ani kadmu ani rtęci. Żywotność baterii dla podzielników wynosi 10 lat plus rezerwa.

Dzięki przewodzeniu ciepło z grzejnika zostaje przejmowane przez ampułkę wypełnioną cieczą. Ciecz paruje w zależności od temperatury i czasu oddziaływania ciepła. Ilość, jaka odparowała z ampułki jest miarą do wyliczenia zużycia ciepła oraz podstawą dla późniejszego rozliczenia. Wartości odczytu pokazują proporcjonalne zużycie poszczególnych grzejników, w zużyciu całkowitym ciepła danego lokalu/mieszkania.

Po 12-miesięcznym rozliczeniu ampułka zostaje wymieniona na nową. Ampułka z roku poprzedniego pozostaje w podzielniku na potrzeby kontroli oraz dla celów porównawczych. Ampułki wypełnione są cieczą o różnym kolorze celem uniknięcia manipulacji czy też pomyłki.

Ampułki wypełnione są benzoesanem metylu, który używany jest także przy produkcji mydła lub jako olejek aromatyczny w środkach spożywczych.

Opary benzoesanu są nieszkodliwe gdyż odparowywanie cieczy w okresie grzewczym odpowiada bardzo niewielkiej koncentracji związku. Badania nie wykazały żadnych reakcji alergicznych na ciecz zawartą w ampułkach. Środki bezpieczeństwa chronią m.in. dzieci przed przypadkowym spożyciem cieczy. Podzielniki cieczowe wyposażone są w specjalne mechanizmy zamykające, które uniemożliwiają dziecku otwarcie takiej ampułki.W przypadku dostania się cieczy na skórę mogą wystąpić niewielkie jej podrażnienia. Zaleca się w takim przypadku dokładnie umyć to miejsce wodą z mydłem.

Plomba znajdująca się na podzielniku uniemożliwia manipulację przy urządzeniu.

Zależy to od różnych czynników, na przykład rodzaju grzejnika lub jego wysokości i szerokości. Z reguły jednak podzielnik kosztów ogrzewania jest instalowany na 50% całkowitej długości i 75% całkowitej wysokości grzejnika.

Ciepłomierze

Ciepłomierze mierzą termiczna energię (ciepło). Ilość ciepła liczona jest w kilowatogodzinach lub megawatogodzinach.
Ciepłomierze montowane są w rurociągu systemu ogrzewania i składają się z części mierzącej pojemność, dwóch czujników temperatury i licznika.

Podstawą prawną jest tutaj Prawo Legalizacyjne. Okres legalizacji w przypadku ciepłomierzy wynosi 5 lat. Po jego upływie konieczna jest dalsza legalizacja, która w praktyce polega na całkowitej wymianie ciepłomierza.

Ciepłomierze stosowane są po pierwsze w budynkach mieszkalnych (ciepło zdalaczynne) jak na przykład przedsiębiorstwa miejskie. Po drugie znajdują one zastosowanie, w przypadku ogrzewania podłogowego, przy którym nie ma możliwości montażu podzielników kosztów ogrzewania.

Instalacja ciepłomierza jest wymagana prawnie w przypadku instalacji centralnego zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Podczas wyposażania w ciepłomierze należy przestrzegać trasy rurociągu. Ciepłomierze mogą być instalowane z dystrybucją poziomą. Zaletą ciepłomierzy jest to, że ciepło z rurociągu i grzejnika jest rejestrowane i obliczana jest jednostka fizyczna.

Ciepłomierze pokazują fizyczną jednostkę miary. Wskazania urządzenia wyświetlane są w kWh lub MWh na wyświetlaczu LCD.

W zależności od rodzaju, wielkości i stanu budynku oraz zainstalowanego w nim systemu grzewczego, ciepło jest tracone podczas transportu ciepła przez budynek. Są to straty spowodowane promieniowaniem, chłodzeniem i rurociągami.

Wodomierze

Wodomierze montowane są na istniejących już wlotach/dopływach ciepłej względnie zimnej wody w mieszkaniu lub jednostce użytkowej. Woda przepływa przez wodomierz wprawiając w ruch wirnik skrzydełkowy umieszczony wewnątrz licznika. Licznik pokazuje zużycie wody w litrach lub metrach sześciennych.
Wodomierze podlegają obowiązkowi legalizacji. Rozróżnia się wodomierze ciepłej i zimnej wody, wodomierze mechaniczne oraz elektroniczne.

Wodomierze podlegają ustawowemu okresowi kalibracji. Okresy wzorcowania dla różnych urządzeń pomiarowych są określone w ustawie o pomiarach i wzorcowaniu. Okres kalibracji 6 lat dotyczy wodomierzy do wody zimnej i 5 lat do wodomierzy ciepłej wody. Okresy te wynikają z założenia, że ​​po upływie okresu kalibracji nie można już zagwarantować, że urządzenia mierzą z wystarczającą dokładnością. Powodem tego jest głównie zużycie i osady w liczniku. Wartości zużycia, które są rejestrowane przez liczniki z wygasłym okresem kalibracji, nie mogą być zatem wykorzystywane do rozliczeń. W przypadku niezgodności może zostać nałożona grzywna.

Odczyt

Firma Techem odczytuje wszystkie urządzenia pomiarowe, których odczyty są wymagane do przygotowania rozliczenia za zużycie ciepła i wody.

Odczytywane są podzielniki , wodomierze, ciepłomierze, a nawet liczniki chłodu za zlecenie zarządcy budynku lub wynajmującego.

Podczas odczytu nie jest konieczne wystawianie dodatkowego dowodu po jego wykonaniu, chyba że to wymagane przez prawo. Wykorzystujemy możliwości techniczne naszych elektronicznych urządzeń odczytujących, tzw. „komputerów mobilnych” (MC). Przetwarzają one wszystkie dane dotyczące zużycia zarejestrowane na miejscu w sposób cyfrowy i bez papieru. Nazywamy to „mobilnym pozyskiwaniem danych” (MDE). Błędy transmisji w dalszym przetwarzaniu są prawie niemożliwe. W razie potrzeby mieszkaniec może towarzyszyć osobie dokonującej odczytu, wyświetlić wartości wprowadzone w MC i zanotować je, aby można je później porównać z wartościami na indywidualnym wyciągu.

Odczyty są przechowywane w urządzeniu rejestrującym zużycie (np. w podzielniku kosztów ciepła na grzejniku) i w większości mogą być tam również sprawdzone na wyświetlaczu. Odczyty dla mieszkańców są również umieszczane na poszczególnych rachunkach. Ułatwia to mieszkańcowi zrozumienie, że dane zostały poprawnie odczytane i przesłane.

Mobilna rejestracja danych oznacza elektroniczny oraz bezdokumentowy odczyt za pomocą przenośnego palmtopa. W ten sposób odczytywane są wartości zużyć dla wszystkich urządzeń elektronicznych np. podzielników oraz ciepłomierzy. Tradycyjny sposób odczytu zużyć stosowany jest jedynie w przypadku cieczowych podzielników kosztów ogrzewania.

Z reguły urządzenia są wymieniane, ponieważ upłynął okres legalizacji lub żywotności urządzenia. Możliwe jest jednak również, że urządzenia zostaną wymienione z powodu awarii lub dlatego, że wynajmujący lub zarządca nieruchomości przechodzi na bardziej nowoczesną technologię urządzeń.

W przypadku zmiany lokatora zazwyczaj klient (wynajmujący lub zarządca nieruchomości) poleca nam wykonanie wstępnego odczytu w dniu wyprowadzki. Odczyt pośredni można zamówić bezpośrednio w naszym portalu klienta. Po wykonaniu odczytu pośredniego, odczyty są zapisywane w Techem i uwzględniane na koniec okresu rozliczeniowego przy sporządzaniu rachunku za ogrzewanie. Zatem wyprowadzający się i wprowadzający mieszkańcy otrzymują osobny rachunek według indywidualnego zużycia.

W przypadku zmiany użytkownika należy z reguły przeprowadzić odczyt pośredni. Nie będzie to jednak wykonywane, jeżeli jest to niemożliwe lub jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe ustalenie wysokości zużycia z wystarczającą dokładnością w momencie zmiany użytkownika.  

Oprócz odczytów, które albo ustalane są przez naszych odczytowców na miejscu, albo w przypadku Techem Smart System są do nas automatycznie przesyłane, potrzebujemy informacji o poniesionych kosztach ogrzewania i eksploatacji. Zarządzający lub właściciel udostępnia nam te informacje za pośrednictwem dokumentów obsługi klienta lub za pośrednictwem fakturowania online. Za pomocą odczytów i informacji o poniesionych kosztach, wszystkie koszty są rozdzielane na poszczególnych lokatorów. Dzięki tej dystrybucji zarządca lub właściciel otrzymuje zarówno rachunek całkowity za cały budynek, jak i rachunek indywidualny za każdego mieszkańca.

Obecność lokatora w mieszkaniu podczas odczytu uzależniona jest to od rodzaju urządzenia rejestrującego znajdującego się w lokalu.
W przypadku odczytu „lokalnego” wartości odczytywane są bezpośrednio z urządzenia, dlatego konieczne jest wejście serwisanta do mieszkania.
W przypadku odczytu „centralnego” wszystkie wartości odczytywane są w jednym centralnym miejscu nieruchomości. W takim przypadku obecność w mieszkaniu nie jest już konieczna.

Rozliczenie

Rozporządzenie o kosztach ogrzewania stanowi podstawę prawną do rozliczania kosztów ogrzewania i ciepłej wody według zużycia.

Koszty utrzymania lub koszty eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania to wszystkie koszty, które powstają w związku z eksploatacją instalacji grzewczej.

Zaliczamy do nich następujące koszty:

 • zużytego paliwa i jego dostawy
 • eksploatacji energii elektrycznej
 • eksploatacji, monitoringu i utrzymania systemu
 • regularnej kontroli gotowości eksploatacyjnej i bezpieczeństwa eksploatacyjnego instalacji grzewczej wraz z regulacją przez specjalistę.

Montaż

Instalacja urządzeń rejestrujących służy do precyzyjnego rejestrowania rzeczywistego zużycia energii grzewczej na każdym grzejniku lub zużycia ciepłej wody. W ten sposób poniesione koszty ogrzewania i ciepłej wody można rozłożyć na poszczególnych lokatorów. Gwarantuje to, że każdy z nich musi pokryć tylko koszty ogrzewania i ciepłej wody za faktyczne zużycie.

Doświadczenie pokazuje, że rozliczanie ogrzewania na podstawie zużycia podnosi świadomość własnego zużycia energii, a tym samym automatycznie zapewnia mniejsze zużycie energii. W ten sposób rozliczanie kosztów ogrzewania na podstawie zużycia jest nie tylko sprawiedliwe, ale także zapewnia oszczędność kosztów ogrzewania. Obniża to koszty dla lokatorów  i chroni klimat.  

Zależy to od różnych czynników, na przykład rodzaju grzejnika lub jego wysokości i szerokości.

Z reguły jednak podzielnik kosztów ogrzewania jest instalowany na 50% całkowitej długości i 75% całkowitej wysokości grzejnika.

Lokator

Co do zasady czytanie jest konieczne raz w roku w terminie uzgodnionym z zarządcą lub wynajmującym. Odczytowiec musi tylko wejść do mieszkania najemcy w przypadku urządzeń bez zintegrowanej technologii radiowej. Dokładny termin zostanie podany lokatorom na zawiadomieniu lub karcie zgłoszenia. W przypadku zmiany lokatora może być konieczny kolejny odczyt, tak zwany międzyodczyt.

Tak, odczyty są możliwe również w soboty. Nie ma jednak możliwości ustalenia terminu odczytu na sobotę na wniosek lokatora, zarządcy nieruchomości lub wynajmującego.  

Zasadniczo odczyty nie odbywają się w niedziele i święta.

Jeśli to możliwe należy być dostępnym w ustalonym terminie. W przypadku nieobecności podczas pierwszego odczytu, możliwe jest ustalenie drugiego terminu (bezpłatnie). Lokator ponosi koszt odczytu w przypadku ustalenia trzeciego terminu odczytu.   

Ze względu na dużą ilość odczytów oraz w celu utrzymania kosztów na jak najniższym poziomie odczyty odbywają się w ciągu całego dnia pracy.  

Indywidualny termin nie jest możliwy. Jeśli lokator nie będzie obecny podczas pierwszego odczytu, otrzyma drugi bezpłatny temin. Wszystkie inne terminy są już płatne.  

To, czy odczytowiec musi wchodzić do mieszkania, aby odczytać wartości zużycia, zależy w zasadzie od rodzaju zainstalowanych urządzeń pomiarowych. W zależności od technologii urządzenia dostępne są następujące opcje:

 • Odczyt lokalny: ta metoda jest stosowana w przypadku podzielników cieczowych lub elektronicznych urządzeń pomiarowych. Wartości odczytywane są bezpośrednio na urządzeniu, dlatego odczytowiec musi wejść do mieszkania. Lokatorzy zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani o terminie odczytu..
 • Odczyt centralny: dzięki bezprzewodowej technologii radiowej wszystkie odczyty dla całej nieruchomości odbywają się z centralnego punktu. Nie ma tutaj konieczności wchodzenia do mieszkania. Metoda ta może być zastosowana wyłącznie w przypadku urządzeń radiowych.
 • Zdalny odczyt: odczyty dla całej nieruchomości są przesyłane bezpośrednio do centrum danych Techem przez kolektory danych zainstalowane na miejscu za pośrednictwem szyfrowanego połączenia komórkowego. W tym przypadku odczytowiec nie musi już w ogóle wchodzić do nieruchomości lub poszczególnych mieszkań. Metoda ta może być zastosowana wyłącznie w przypadku urządzeń radiowych oraz system zdalnego odczytu Techem Smart System.

Może się zdarzyć, że odczyt będzie niemożliwy. Przyczyną tego może być np. awaria urządzenia lub mieszkania niedostępne do odczytu. W takich przypadkach stosowane jest szacowanie zużycia przez właściciela budynku. Istnieją różne opcje szacowania wartości zużycia:

 • szacowanie wartości zużycia na podstawie porównywalnych poprzednich okresów rozliczeniowych: Procedura ta jest zwykle stosowana, gdy poszczególne urządzenia są uszkodzone lub poszczególnych mieszkań nie można odczytać, a odczyt został wykonany w poprzednim roku. Ta forma jest możliwa tylko wtedy, gdy nie nastąpiła zmiana lokatora w poprzednim lub bieżącym roku.
 • szacowanie zużycia na podstawie porównywalnych innych pomieszczeń w danym okresie rozliczeniowym: Ta procedura jest stosowana, jeśli nie można odczytać całego mieszkania i nie było odczytu w poprzednim roku. Zmiana lokatora w okresie rozliczeniowym nie stanowi problemu z tym oszacowaniem.
 • wyznaczenie zużycia na podstawie średniego zużycia budynku lub grupy lokatorów.

Podana data odczytu zawsze dotyczy całej nieruchomości. Jeśli lokator nie może być w tym dniu w domu, klucz do mieszkania powinien zostawić sąsiadowi lub dozorcy, aby odczytowie cmógł wejść do jego mieszkania.

Jeśli odczytowiec nie będzie mógł wejść do mieszkania w czasie odczytu, lokator zostanie powiadomiony o nowym terminie za pomocą karty zgłoszeniowej.  Data drugiego czytania, podobnie jak pierwsza, jest dla niego bezpłatna. Trzeci lub kolejny termin są już płatne.  

Nie, niestety nie jest to możliwe. Daty są podawane zgodnie z planem trasy. Jeśli odczytowiec nie będzie mógł wejść do mieszkania w czasie odczytu, lokator zostanie poinformowany o nowym terminie za pomocą karty zgłoszeniowej.

 

Nasi odczytowcy są oczywiście ubezpieczeni. Prosimy o kontakt z właściwym oddziałem w celu rozpatrzenia roszczeń. Nie znasz odpowiedzialnego oddziału? Następnie skorzystaj z wyszukiwania lokalizacji na naszej stronie internetowej.

W zasadzie tak, ponieważ urządzenia rejestrujące wyświetlają aktualne wartości. Nie można jednak zagwarantować dokładności danych odczytanych przez lokatora. Najłatwiej jest, gdy lokator jest obecny podczas odczytu i zapisuje odczyty. W ten sposób można uniknąć różnic.

W wyjątkowych przypadkach możliwy jest samodzielny odczyt, pod warunkiem, że nie stosuje się podzielnika kosztów ciepła opartego na zasadzie parowania, a odczytywane urządzenia nie muszą być wymieniane. Do samodzielnego odczytu wymagana jest zgoda wynajmującego lub zarządcy nieruchomości. Techem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność odczytanych wartości. Do samodzielnego odczytania wartości muszą być dostarczone na piśmie z numerem lokalu, adresem lokalu, numerem użytkownika, numerem urządzenia i datą odczytu oraz podpisane przez lokatora i przekazane wynajmującemu lub zarządcy lokalu. Wynajmujący lub zarządca nieruchomości przekazuje następnie dane do Techem.

To zależy od urządzenia.

W przypadku podzielników kosztów ogrzewania nie można wywnioskować wysokości kosztów ogrzewania z odczytanej liczby jednostek zużycia. Dzieje się tak, ponieważ podzielniki nie wyświetlają zużycia energii w postaci fizycznej mierzonej zmiennej. Na podstawie tych wartości zużycia można określić udziału całkowitego zużycia dla każdego grzejnika.

Z kolei wodomierze i ciepłomierze pokazują fizyczne mierzone zmienne, dzięki czemu można przynajmniej z grubsza oszacować poniesione koszty za pomocą wyświetlanej wartości.

Zarządca lub wynajmujący otrzymuje od Techem rachunek całkowity za budynek oraz rozliczenia indywidualne dla poszczególnych lokatorów. 

To właśnie oni zwykle przekazuje się poszczególne rachunki lokatorom.

Rozliczenia sporządzamy w imieniu zarządu nieruchomości lub wynajmującego. W razie potrzeby można u nich przeglądać wszystkie faktury za przydzielone koszty.

Jednostki odczytane na urządzeniach można znaleźć na indywidualnym rozliczeniu pod nagłówkiem „Twoje odczyty”.

Podzielnik kosztów ogrzewania z dwiema wartościami

Aktualna wartość zużycia:

Jeśli liczba pojawia się na pięć sekund: to jest wartość zużycia w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Wartość zużycia w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego:

Jeśli liczba miga dwa razy: jest to wartość za ostatni okres rozliczeniowy. Ta wartość zużycia jest używana do rozliczeń i jest wymieniona w rozliczeniu za odpowiedni okres rozliczeniowy w sekcji „Twoje odczyty” w kolumnie „Nowy odczyt”.

Podzielnik kosztów ogrzewania z trzema wartościami

Aktualna wartość zużycia:

To jest Państwa wartość zużycia w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Wartość zużycia w ostatnim okresu rozliczeniowego:

To jest Państwa wartość za ostatni okres rozliczeniowy. Ta wartość zużycia jest używana do rozliczeń i jest wymieniona w rozliczeniu za odpowiedni okres rozliczeniowy w sekcji „Twoje odczyty” w kolumnie „Nowy odczyt”.

Informacje o urządzeniu:

Wyświetlacz ten składa się z cyfry kontrolnej (tutaj 34) i dwóch ostatnich cyfr numeru urządzenia (tutaj 21). Dwie cyfry po prawej stronie myślnika można znaleźć na wyciągu w sekcji „Twoje odczyty” w kolumnie „Numer urządzenia / skala”.

W nowszych elektronicznych podzielnikach kosztów ogrzewania cztery cyfry obok symbolu n oznaczają numer urządzenia. Znajdą Państwo to na swoim wyciągu w sekcji „Twoje odczyty” w kolumnie „Numer urządzenia / waga”.

Komunikaty o błędach

Jeśli te symbole są widoczne na wyświetlaczu podzielnika kosztów ogrzewania, oznacza to problem. W takim przypadku prosimy o natychmiastowe poinformowanie wynajmującego lub zarządcy nieruchomości, aby problem mógł zostać natychmiast rozwiązany.

 

Nie. Urządzenia rozpoznają manipulacyjny wpływ termiczny na czujnik temperatury w pomieszczeniu, na przykład z powodu nagromadzenia ciepła. Następnie elektroniczne podzielniki kosztów ciepła automatycznie przełączają się na pracę z jednym czujnikiem, ignorując w ten sposób „zmanipulowaną” temperaturę pomieszczenia. Podzielnik kosztów ogrzewania ustawia następnie stałą wartość 20°C do obliczeń dla tej nadmiernie wysokiej temperatury.

W przypadku podzielników kosztów ogrzewania z technologią radiową odczyt jest dla Państwa niezwykle wygodny. Nie ma konieczności wchodzenia do mieszkania, aby odczytać dane. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo samodzielnie przeglądać i sprawdzać wskazania urządzenia.

Ten symbol oznacza, że ​​podzielnik kosztówogrzewania jest aktywowany do odczytu radiowego. Nasze radiowe podzielniki kosztów ogrzewania pokazują kolejno następujące wartości:

 

Wartość zużycia w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Wartość za ostatni okres rozliczeniowy. Ta wartość zużycia jest używana do rozliczeń i znajduje się w rozliczeniu za odpowiedni okres rozliczeniowy w sekcji „Twoje odczyty” w kolumnie „Nowy odczyt”.

Cztery cyfry obok symbolu n wskazują numer urządzenia. Znajdą to Państwo na swoim wyciągu w sekcji „Twoje odczyty” w kolumnie „Numer urządzenia / waga”.

Komunikaty o błędach:

Jeśli te symbole są widoczne na wyświetlaczu podzielnika kosztów ogrzewania, oznacza to problem. W takim przypadku prosimy o natychmiastowe poinformowanie wynajmującego lub zarządcy nieruchomości, wtedy problem może zostać natychmiast rozwiązany.

Jedno z przeprowadzonych przez nas badań dotyczącego elektromagnetycznej nieszkodliwości dla środowiska naszych podzielników radiowych potwierdziło, że fale radiowe w żaden sposób nie wpływają na pogorszenie czy zagrożenie zdrowia. Z punktu widzenia elektomagnetycznej nieszkodliwości dla środowiska radiowe podzielniki kosztów ogrzewania mogą być montowane bez zastrzeżeń w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w miejscach publicznych.

Dyrektywy i akty prawne

W dniu 20 maja 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o efektywności energetycznej, której głównym celem jest między innymi implementacja dyrektywy 2012/27/UE. W ustawie tej zawarta jest także nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, a ściślej artykułu 45a, który podejmuje temat indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania. Nowa ustawa zacznie obowiązywać od  1 października 2016.

Ustawodawca wprowadził w art.45 a w ust.9 następujący zapis:

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak aby w zależności od warunków technicznych budynków i lokali uwzględniała ilość ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub przenikania pomiędzy lokalami, oszacowanego w  szczególności na podstawie rejestracji temperatury powietrza w lokalu, jeżeli jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.


Należy zwrócić uwagę, że powyższy zapis wprowadza obowiązek uwzględnienia w rozliczeniu alternatywnie zjawiska ciepła emitowanego przez piony lub transmisji ciepła pomiędzy lokalami. Tak więc nie występuje obowiązek uwzględniania równocześnie obydwu wymagań w rozliczeniu. Ponadto ustawa nie określa szczegółowo metody uwzględniania tych zjawisk w indywidualnym rozliczeniu.  

Ustawodawca zdecydował ponadto o dodaniu do istniejących już zapisów nowego postanowienia w art. 45a, tj. ustępu 11a, regulującego kwestię zasad rozliczenia kosztów ciepła w przypadku braku dostępu do urządzeń pomiarowych i braku możliwości dokonania odczytów zużycia albo na wypadek ingerencji w przyrząd czy próby innego zafałszowania wskazań urządzeń. Dotychczas, z braku ustawowych regulacji, kwestie te były indywidualnie ustalane w regulaminach rozliczeń przyjmowanych przez zarządców.

Ustawodawca wprowadził dwa sposoby na uzyskanie zwrotu kosztów za zużyte media o nieustalonej za pomocą urządzeń pomiarowych wysokości
i są to: możliwość dochodzenia odszkodowania od użytkownika lokalu (co do którego nie udostępniono urządzeń lub wykazano ingerencje w przyrządy pomiarowe) albo możliwość obciążenia użytkownika lokalu kosztami stanowiącymi iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania i m3 kubatury lub m2 powierzchni budynku wielolokalowego i lokalu użytkowego.


Zgodnie z zasadami wykładni prawnej użyty przez ustawodawcę spójnik „albo” oznacza konieczność wyboru tylko jednej z dwóch podanych w ustawie możliwości.

Komisja Europejska, na wezwanie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, przedstawiła 22 czerwca 2011 r. wniosek ustawodawczy dotyczący nowej dyrektywy na rzecz poprawy efektywności energii w różnych sektorach gospodarki (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylająca dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE – w skrócie zwana dyrektywą EED).

Racjonalne gospodarowanie energią nabiera coraz większego znaczenia
w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Unia europejska nie jest samowystarczalna pod względem energetycznym, importując około 50% nośników energii, płacąc jednocześnie za ten import 1 mld. € dziennie. Podobnie nasz kraj, w celu zrównoważenia bilansu energetycznego, importuje ropę naftową, gaz i energię elektryczną. Znacząca część energii jest zużywana przez gospodarstwa domowe na ogrzanie mieszkań
w budynkach wielolokalowych. Zachęcanie mieszkańców do racjonalnego zużycia ciepła stymulowane poprzez indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania zgodnie ze zużyciem, wpłynie na zmniejszenia zapotrzebowania na energię.W ten sposób zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej i Polski. Dyrektywa zobowiązywała do wdrożenia w państwach członkowskich odpowiednich przepisów do
5 czerwca 2016. Był to ostateczny termin wprowadzenia obowiązku powszechnego rejestrowania zużycia ciepła oraz rozliczania kosztów ogrzewania   na podstawie rzeczywistego zużycia. Jeżeli w lokalach nie można z przyczyn technicznych i ekonomicznych zastosować ciepłomierzy, należy według zapisów dyrektywy zastosować podzielniki kosztów ogrzewania.    

Firma Techem jest godnym zaufania partnerem w zakresie rejestracji oraz rozliczania energii cieplnej oraz wody. Nasze urządzenia, technologie oraz stosowane metody odpowiadają najwyższym standardom dzisiejszej technologii. Ponadto odpowiadają one wymogom obecnego prawa krajowego. Nasze nowatorskie rozwiązania umożliwiają naszym obecnym klientom spełnienie wszystkich wymogów, wynikających z dyrektywy EED.