Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) - ochrona klimatu i oszczędność kosztów

EED (Energy Efficiency Directive) jest jednym z głównych projektów Unii Europejskiej mających na celu zwiększenie zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów. Jako partner serwisowy Techem oferuje rozwiązania, dzięki którym można wdrożyć pomiary zużycia i rozliczenia w sposób zgodny z EED.

Ułatw sobie sprawę w związku z EED - dzięki naszym usługom zdalnego odczytu i licznikom.

Lepsza ochrona klimatu poprzez przejrzyste zużycie energii: tutaj otwiera się miejsce dla dyrektywy o efektywności energetycznej. Wymaga ona częstszego i bardziej przejrzystego informowania mieszkańców o zużyciu zasobów. 

Cele dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED)

W ramach dyrektywy o efektywności energetycznej państwa UE zobowiązały się do zmniejszenia zużycia energii w nieruchomościach. Mieszkańcy powinni być motywowani do bardziej świadomego korzystania z zasobów, takich jak energia cieplna czy woda, poprzez większą przejrzystość zużycia. Regularne informacje pomagają śledzić indywidualne zużycie energii i skutecznie je ograniczać.

 

Jakie zmiany niesie ze sobą dyrektywa o efektywności energetycznej?

EED oznacza większą przejrzystość dla mieszkańców i nowe wymagania wobec branży nieruchomości. Głównymi innowacjami są:

  • Indywidualna rejestracja poprzez zdalny odczyt: EED wprowadza standard zdalnego odczytu liczników wody, ciepła i podzielników kosztów ogrzewania. Wraz z wprowadzeniem dyrektywy EED w Niemczech, jako nowe urządzenia mogą być instalowane tylko liczniki umożliwiające odczyt zdalny. Właściciele lokali będą zobowiązani do sukcesywnej wymiany starych liczników. Indywidualny zdalny odczyt umożliwia regularne informowanie mieszkańców o zużyciu energii.
  • Informacje dotyczące zużycia w ciągu roku: Zamiast jednorazowej informacji o rocznym zużyciu, EED wymaga, aby mieszkańcy byli informowani regularnie (co pół roku lub co kwartał) o indywidualnym zużyciu ciepła grzewczego i wody. Począwszy od 2027 r. planowane jest przekazywanie informacji o miesięcznym zużyciu energii.

Was ändert sich durch die Energieeffizienz-Richtlinie?

Die EED bedeutet mehr Transparenz für Bewohnerinnen und Bewohner und neue Anforderungen an die Immobilienwirtschaft. Die zentralen Neuerungen sind:

  • Einzelerfassung per Fernablesung: Die EED macht die Fernablesung von Wasserzählern, Wärmezählern und Heizkostenverteilern zum Standard. Mit Umsetzung der EED in Deutschland dürfen nur noch fernablesbare Zähler neu installiert werden. Vermieter werden verpflichtet, alte Zähler sukzessive zu ersetzen. Die individuelle Fernablesung ermöglicht regelmäßige Verbrauchsinformationen für die Bewohnerinnen und Bewohner.
  • Unterjährige Informationen zum Verbrauch: Statt einer einmaligen Information zum Jahresverbrauch fordert die EED, Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig (halb- oder vierteljährlich) über den individuellen Verbrauch von Heizkörpern und Wasser zu informieren. Ab 2022 sind monatliche Verbrauchsinformationen vorgesehen.

    Erfahren Sie mehr zur unterjährigen Verbrauchsinformation mit Techem.