Informacja o ochronie danych

Wszystko o ochronie danych w Techem

Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do strony internetowej „Techem”- Techniki Pomiarowe spółka z  o.o.  (zwanej dalej Techem) i jej spółek zależnych oraz do danych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej, w tym portali. W przypadku stron internetowych osób trzecich, do których odsyłają na przykład linki, obowiązują informacje o ochronie danych i polityka prywatności zawarte na tych stronach.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o ochronie danych przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Techem. W niniejszej informacji o ochronie danych wyjaśniamy między innymi, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników i wykorzystujemy pliki cookie. Korzystając ze stron internetowych Techem, użytkownik akceptuje te przepisy. Ilekroć w niniejszej polityce mówimy o tzw. RODO, mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ochrona danych osobowych

Techem bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych użytkowników. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi prywatności danych oraz niniejszą Polityką prywatności. Zazwyczaj można korzystać z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Dane osobowe (takie jak imiona i nazwiska, adresy lub adresy e-mail) są w miarę możliwości zawsze podawane dobrowolnie. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Zwracamy jednak uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich nie jest możliwa. 

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem

Aby chronić przechowywane przez nas dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciami, wdrożyliśmy kompleksowe techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa; regularnie weryfikujemy takie środki i upewniamy się, że są one nadal aktualne.

Jeśli Twoje dane są przetwarzane w ramach centralnego przetwarzania danych, w celu poprawy obsługi klienta lub z przyczyn technicznych w Techem, odpowiednie środki zapewniają, że interesy naszych klientów w ramach prawa o ochronie danych są brane pod uwagę zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Należy pamiętać, że wdrażamy dostępne nam środki w celu zapewnienia bezpiecznego przesyłania danych. Jednak przesyłanie danych online nie jest całkowicie bezpieczne. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszych witryn internetowych.

Jeśli zmienimy naszą Politykę prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie. W ten sposób użytkownik może w każdej chwili dowiedzieć się, jakie informacje na jego temat gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Na pisemne zapytanie z przyjemnością poinformujemy Cię, jakie dane dotyczące Twojej osoby przechowujemy. Zachęcamy do przesyłania nam pytań i komentarzy dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych. 

Czym są dane osobowe?

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Organ odpowiedzialny za ochronę danych 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową jest
„Techem”- Techniki Pomiarowe sp. z o.o.
Osiedle Lecha 121
61-298 Poznań

Inspektor ochrony danych Techem

Maciej Siwka 
Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni spółka partnerska
ul. Wojewódzka 27
40- 026 Katowice
iod.ttp@asiw.pl

Jakie informacje gromadzimy? Jak wykorzystujemy te informacje? 

Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika

Dane osobowe są gromadzone bezpośrednio za pośrednictwem tych stron internetowych, a następnie przechowywane, jeśli użytkownik poda takie dane z własnej inicjatywy, np. w ramach rejestracji, wypełniając formularze, wysyłając wiadomości e-mail lub zawierając umowę z Techem. Wykorzystujemy te dane do celów każdorazowo określonych lub wynikających z zapytania, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. W zakresie reklamy dane są wykorzystywane wyłącznie do celów reklamy własnej Techem (w tym reklamy rekomendacyjnej). Ponadto wykorzystujemy przekazane nam dane osobowe do celów marketingowych i badań rynkowych, do obsługi klienta i nawiązywania kontaktu. W stosownych przypadkach prosimy również o udział w ankietach, które wykorzystujemy do własnych celów marketingowych, badań rynkowych lub badań opinii. Przekazywanie danych stronom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy - firmy powiązane z Techem nie są tutaj uważane za strony trzecie.

-W pewnych okolicznościach musimy uzyskać zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w kontekście określonych zadań. W zależności od tego, w jakim dokładnie celu potrzebujemy danych użytkownika, zgodę taką uzyskamy w sposób wyraźny poprzez "opt-in".

-Zgodnie z art. 4(11) RODO, "zgoda" osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. "Wyrażone" w uproszczeniu oznacza, że:

-Użytkownik musi wyrazić zgodę dobrowolnie, bez konieczności wywierania na niego jakiejkolwiek presji;

-Użytkownik musi znać cel wyrażenia zgody - dlatego zapewniamy, żeby został o tym wystarczająco poinformowany;

-Musisz udzielić nam zgody w formie pozytywnego, potwierdzającego aktu. Wówczas udostępnimy Ci pole, które musisz zaznaczyć, aby upewnić się, że ten warunek został spełniony w sposób jasny i jednoznaczny.

Dane osobowe, które rejestrujemy automatycznie za pośrednictwem tej witryny 

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Techem lub otrzymuje wiadomość e-mail i klika zawarty w niej link, Techem potencjalnie może zarejestrować pewne informacje o użytkowniku, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z naszych usług.

Gdy użytkownik odwiedza niniejszą stronę internetową, Techem przechowuje jedynie skrócony adres IP komputera, z którego następuje połączenie, jak również stronę internetową, z której użytkownik nas odwiedza. Podczas wizyty użytkownika przechowywane są następujące informacje: data dostępu, nazwa żądanego pliku, adres URL, kod odpowiedzi HTTP, status dostępu, czas trwania dostępu, a także bajty przesłane podczas połączenia. Używamy tych informacji wyłącznie do celów statystycznych, a poszczególni użytkownicy pozostają anonimowi.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przechowywać informacje podane w formularzu zapytania, w tym podane w nim dane kontaktowe, w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dodatkowych pytań. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie takich danych jest niezbędne do wykonania umowy/przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, podjęcia innych działań na żądanie danej osoby.

Kalkulator online

W przypadku obliczania ofert lub ocen online wymagamy dodatkowych informacji zgodnych z celem oferty online, oprócz ważnego adresu e-mail.
W ramach zapytania użytkownika przetwarzamy te dane i przechowujemy je w razie potrzeby. Jeśli wiążące oferty są składane za pomocą kalkulatora online, pliki z ofertami podlegają ustawowemu okresowi przechowywania.  

Transfer do krajów trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej zgodnie z Art. 44 do 49 RODO, jeśli Komisja Europejska orzekła, że odpowiednie państwo trzecie, terytorium lub jeden lub kilka określonych sektorów w tym państwie trzecim lub odpowiednia organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni poziom ochrony. Listę zaakceptowanych państw trzecich można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en . Jeśli nie wydano decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a użytkownik nie wyraził jednoznacznej zgody na proponowane przekazanie danych, przekazaniu danych muszą towarzyszyć dalsze środki ochronne, takie jak standardowe klauzule ochrony danych, zatwierdzone kodeksy postępowania lub zatwierdzony certyfikowany mechanizm.

Przekazywanie danych do krajów trzecich może mieć miejsce na przykład w przypadku korzystania z plików cookie. Należy pamiętać, że w przypadku przekazania danych do krajów trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, nie można zagwarantować, że użytkownik będzie mógł dochodzić wszystkich swoich praw jako osoba, której dane dotyczą.

Czas przechowywania danych

Dane użytkownika są zazwyczaj przechowywane tylko tak długo, jak jest to wymagane dla danego celu przetwarzania. Jeśli dane nie są już wymagane do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszej informacji o ochronie danych, są one usuwane, chyba że muszą być nadal przechowywane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa handlowego lub podatkowego lub cywilnego. Dane użytkownika są zazwyczaj usuwane po upływie ww. okresów lub termin usunięcia jest określany zgodnie z tymi kryteriami: dane dotyczące konta klienta są usuwane po ustaniu stosunku użytkowania; dane dotyczące sposobu użytkowania nie są usuwane przed ustaniem stosunku użytkowania. Dane dotyczące sposobu użytkowania niezarejestrowanego użytkownika są usuwane po 28 dniach. Dane dotyczące zapytania skierowanego do działu obsługi klienta są zazwyczaj usuwane po 3 miesiącach, nie później niż 6 lat po zakończeniu procesu.

Pliki cookies 

Strony te wykorzystują w pewnym zakresie pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszych usług online bardziej przyjaznymi dla użytkownika, skutecznymi i bezpiecznymi. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie internetowej. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Technicznie niepotrzebne pliki cookie gromadzące dane użytkownika zazwyczaj wymagają jego zgody. Po wejściu na nasze strony internetowe narzędzie Cookiebot zapyta, na które pliki cookie użytkownik chce wyrazić zgodę (najczęściej stosowna informacja pojawia się u dołu ekranu). Użytkownik może zmienić lub cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie w tej sekcji.

Użytkownik może również dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o tworzeniu plików cookie i zezwalał na takie pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po każdym zamknięciu przeglądarki.

Cookiebot  

Wykorzystujemy funkcje Cookiebota, produktu duńskiej firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, DK. Dzięki tym funkcjom dane od użytkownika mogą być wysyłane do Cookiebota lub Cybota, przechowywane i przetwarzane. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie wszystkich lub poszczególnych plików cookie lub je odrzucić. Tutaj możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę:

Zmień swoją zgodę | Cofnij swoją zgodę

 
Jakie dane są przechowywane przez Cookiebota?

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie, następujące dane zostaną przekazane do Cybota, tam zapisane i przetworzone:

 • Adres IP (anonimowy)
 • Data i godzina Państwa zgody
 • URL naszej strony internetowej
 • Dane techniczne przeglądarki internetowej
 • Kodowany klucz anonimowy
 • Lista ciasteczek, na które zezwoliłeś.

Gdzie i jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Wszystkie zgromadzone dane są przekazywane, przechowywane i przesyłane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dane są przechowywane w centrum danych Azure (dostawcą chmury jest Microsoft). Wszystkie dane związane z użytkownikiem są usuwane przez Cookiebot 12 miesięcy po uzyskaniu zgody użytkownika lub natychmiast po rozwiązaniu umowy przez Cookiebot.  

Aplikacje i systemy

Serwisy Techem korzystają z wielu aplikacji i systemów. Poniższe sekcje zawierają ich obszerniejsze wyjaśnienia.

 • Adobe Analytics 
 • Adobe Cloud Services 
 • Adobe Target 
 • eTracker 
 • Facebook Business Tools 
 • Friendly Captcha 
 • Google Adwords Conversion Tracking 
 • Google Maps 
 • LinkedIn Marketo 
 • Mouseflow 
 • VRtual-X  

Adobe Analytics

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Adobe Analytics firmy Adobe Systems SoftwareIrelandLimited („Adobe Analytics”). Adobe Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w przeglądarkach internetowych w celu analizy korzystania z witryny. Jeśli informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są przesyłane na serwer Adobe, ustawienia gwarantują, że adres IP zostanie zanonimizowany przed geolokalizacją i zastąpiony ogólnym adresem IP przed jego zapisaniem. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Adobe Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Adobe. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie Bowser. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie (w tym adres IP) i związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Adobe, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: http: //www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. Możesz również odwołać lub dostosować swoją zgodę na pliki cookie na naszej stronie internetowej (patrz sekcja Cookiebot).

Usługi w chmurze Adobe

Na naszej stronie internetowej ponownie załadowany jest serwis internetowy firmy Adobe Systems SoftwareIrelandLimited, 345 Park Avenue, 95110 San Jose (dalej: Adobe Cloud Services). Usługa Adobe Cloud Services uzyskała certyfikat w ramach umowy Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Alternatywnie uzgodniono standardowe klauzule umowne dotyczące transferu.

Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Adobe Cloud Services (wzorce użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą Adobe Cloud Services jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) RODO (Twoja zgoda). Możesz zmienić lub odwołać tę podstawę prawną w dowolnym momencie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot). Możesz jednak również uniemożliwić rejestrowanie lub przetwarzanie Twoich danych przez Adobe Cloud Services, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce lub instalując blokadę skryptów w przeglądarce.

Dane są usuwane niezwłocznie po spełnieniu celu ich gromadzenia. Więcej informacji na temat obsługi przesyłanych danych można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności usług Adobe Cloud: http://www.adobe.com/de/privacy.html. Usługi Adobe Cloud Services obejmują Adobe Target i Adobe Analytics, które zostały wyjaśnione w poniższych akapitach.

Adobe Target 

Oprogramowanie to umożliwia nam przeprowadzanie na stronie internetowej tzw. testów A/B lub testów wielowariantowych. W tym celu oprogramowanie wyświetla inną wersję strony internetowej w porównaniu z wersją pierwotną (np. o innym wyglądzie i zawartości). Poprzez porównanie obu wersji można następnie ustalić, którą wizualizację preferują odwiedzający naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy stale optymalizować strony internetowe dla użytkowników. Dodatkowo potrzebujemy usługi do wyświetlania powiadomień specyficznych dla kontekstu oraz do przekazywania informacji o aktualnych kampaniach i ofertach. 

Wzorzec użytkowania jest zbierany przez Adobe Target przy użyciu metod ilościowych. Kompletny adres IP ani dane umożliwiające identyfikację poszczególnych osób nie są gromadzone ani przetwarzane. Adobe stosuje sesyjne pliki cookie oraz stałe pliki cookie. Te pierwsze są buforowane jedynie na czas korzystania z naszej strony internetowej. Stałe pliki cookie służą do zachowania informacji o osobach odwiedzających naszą witrynę wielokrotnie.  

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na powyższą personalizację zawartości strony internetowej/newslettera, tworzone są pseudonimowe profile zainteresowań, które wykorzystują również dane z Adobe Analytics i segmenty z Adobe Audience Manager. Więcej informacji na temat funkcji Adobe Target można znaleźć pod adresem: https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/cmp-privacy-and-general-data-protection-regulation.html?lang=de#concept_41F88DE95D2943178BEC382736B5C038.  

Wykorzystujemy Adobe Target w celu personalizacji wyłącznie po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody. Możesz udzielić lub cofnąć tę zgodę w naszym systemie zarządzania treścią albo w banerze zgody przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, albo w dowolnym momencie w ustawieniach plików cookie (patrz sekcja Polityka prywatności Cookiebot).

eTracker 

Niektóre z naszych ofert internetowych korzystają z usługi analitycznej etracker. Dostawcą usługi jest etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg, Niemcy. Odpowiednie dane pozwalają na tworzenie profili użytkowania pod pseudonimem. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie są wykorzystywane bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Na podstawie zebranych danych nie można zidentyfikować osób odwiedzających stronę internetową, ani nie łączy się ich danych z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.  Aby regularnie optymalizować naszą stronę internetową w interesie naszych użytkowników, wybraliśmy opcję śledzenia sesji połączoną z analizami wymagającymi zgody. W przypadku śledzenia sesji nie jest wymagana zgoda, ponieważ dane strony internetowej są używane ze skróconym adresem IP, które są jedynie przekazywane podczas odwiedzania strony. Oznacza to, że z urządzenia końcowego użytkownika nie są odczytywane żadne informacje i nie są one również zapisywane na urządzeniu końcowym. Tak zwana analiza głębokości przewijania wymaga jednak zgody (ustawiany jest plik cookie), aby rozpoznać, jak daleko w dół strony przewija się użytkownik. W ten sposób można ustalić priorytety treści na stronie, aby najważniejsze dla użytkownika informacje znalazły się na górze strony. 

Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych o odwiedzających w przyszłości, można aktywować plik cookie opt-out firmy etracker pod następującym linkiem. Plik cookie opt-out gwarantuje, że etracker nie będzie w przyszłości gromadził i przechowywał żadnych danych dotyczących odwiedzających Twoją przeglądarkę: https://www.etracker.de/privacy?et=roEKo9. Ustawia to plik cookie opt-out firmy etracker o nazwie "cntcookie". Prosimy nie usuwać tego pliku cookie tak długo, jak długo chcą Państwo zachować swój sprzeciw. Dalsze informacje znajdują się w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych etracker pod adresem: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą eTrackera jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) GDPR (Państwa zgoda). Możesz ją w każdej chwili zmienić lub odwołać (sekcja Cookiebot Privacy Policy).

Narzędzia biznesowe Facebooka 

Na naszej stronie internetowej używamy Facebook Pixel, narzędzia biznesowego firmy Facebook Ireland Limited (Irlandia, UE). Dane kontaktowe Facebook Ireland oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Facebook Ireland można znaleźć w Polityce prywatności Facebook Ireland pod adresem www.facebook.com/about/privacy. Facebook Pixel to fragment kodu JavaScript umożliwiający nam śledzenie aktywności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Takie śledzenie nazywane jest śledzeniem konwersji. Facebook Pixel zbiera i przetwarza w tym zakresie następujące informacje (tzw. dane zdarzeń): 

- Informacje o operacjach i działaniach osób odwiedzających naszą stronę internetową, takich jak wyszukiwanie i wyświetlanie produktu lub zakup produktu;  

- Specyficzne informacje o pikselu, takie jak identyfikator piksela i plik cookie Facebooka;  

- Informacje o przyciskach klikniętych przez odwiedzających stronę internetową;  

- Informacje przekazywane w nagłówkach HTTP, takie jak adresy IP, informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacja strony i referrer;  

- Informacje o statusie dezaktywacji/ograniczenia śledzenia wyświetleń.  

Niektóre z tych danych o zdarzeniach to fragmenty informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym, z którego korzystasz. Dodatkowo Facebook Pixel wykorzystuje również pliki cookie do przechowywania informacji w używanym przez Państwa urządzeniu końcowym. Do takiego przechowywania informacji przez Facebook Pixel lub do uzyskania dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym wymagana jest Państwa zgoda. 

Śledzone konwersje pojawiają się w pulpicie nawigacyjnym naszego Menedżera reklam Facebooka i Facebook Analytics. Możemy używać śledzonych konwersji do mierzenia skuteczności naszych reklam, ustawiania niestandardowych odbiorców do kierowania reklam, dynamicznych kampanii reklamowych i analizowania skuteczności lejków konwersji naszej witryny. Funkcje, z których korzystamy za pośrednictwem Piksela Facebooka, zostały opisane bardziej szczegółowo poniżej. 

Przetwarzanie danych o zdarzeniach do celów reklamowych.

Dane o zdarzeniach zebrane za pośrednictwem Piksela Facebooka są wykorzystywane do kierowania naszych reklam i poprawy dostarczania reklam, personalizacji funkcji i treści oraz ulepszania i zabezpieczania produktów Facebooka. 

W tym celu dane o zdarzeniach są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą Piksela Facebooka i przekazywane do Facebook Ireland. Odbywa się to tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę. Podstawą prawną gromadzenia i przekazywania przez nas danych osobowych do Facebook Ireland jest zatem art. 6 ust. 1 a) RODO. 

To gromadzenie i przekazywanie danych o zdarzeniach jest realizowane przez nas i Facebook Ireland jako współkontrolerów. Zawarliśmy z Facebook Ireland umowę o wspólnym przetwarzaniu danych, która określa podział obowiązków w zakresie ochrony danych pomiędzy nami a Facebook Ireland. W tej umowie my i Facebook Ireland uzgodniliśmy między innymi, 

- że jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie Państwu wszelkich informacji zgodnie z art. 13-14 RODO o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych;  

- że Facebook Ireland jest odpowiedzialny za umożliwienie realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland po wspólnym przetwarzaniu.  

Z umową zawartą między nami a Facebook Ireland można zapoznać się na stronie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. 

Facebook Ireland jest jedynym administratorem danych w zakresie dalszego przetwarzania przekazanych danych o zdarzeniach. Więcej informacji o tym, jak Facebook Ireland przetwarza dane osobowe, w tym o podstawie prawnej, na której opiera się Facebook Ireland, oraz o tym, jak można dochodzić swoich praw wobec Facebook Ireland, można znaleźć w polityce danych Facebook Ireland na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

Przetwarzanie danych o zdarzeniach do celów analizy 

Zleciliśmy również Facebook Ireland przygotowanie raportów dotyczących wpływu naszych kampanii reklamowych i innych treści online (raporty z kampanii) oraz tworzenie analiz i spostrzeżeń na temat użytkowników i ich korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług (analizy) na podstawie danych o zdarzeniach zebranych za pomocą Piksela Facebooka. W tym celu przekazujemy dane osobowe zawarte w danych o zdarzeniach do Facebook Ireland. Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez Facebook Ireland jako nasz podmiot przetwarzający w celu dostarczenia nam raportów z kampanii i analiz. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu tworzenia analiz i raportów z kampanii tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę. Podstawą prawną tego przetwarzania danych osobowych jest zatem art. 6(1)a RODO. Nie można wykluczyć przekazania danych do Facebook Inc. w USA. . W związku z tym proszę zapoznać się z uwagami w części "Przekazywanie danych do państw trzecich". 

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu powyższych danych poprzez odrzucenie plików cookie w wyświetlonym banerze plików cookie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot) lub poprzez odrzucenie stosowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki (sekcja Pliki cookie).

Przyjazna Captcha

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia "FriendlyCaptcha", dostarczanego przez FriendlyCaptcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy. Aby chronić witrynę przed spamem i nadużyciami, narzędzie to jest używane we wszystkich formularzach kontaktowych. Funkcją narzędzia jest rozróżnienie, czy dane wprowadzone do formularza kontaktowego zostały wprowadzone przez człowieka, czy też przez maszynę (bota) i w ten sposób użyto formularza. Używając FriendlyCaptcha, jesteśmy w stanie zablokować zautomatyzowane oprogramowanie. 

FriendlyCaptcha to CAPTCHA oparta na tzw. proof-of-work, angażująca urządzenie użytkownika w cały proces pracy. W ten sposób FriendlyCaptcha nie przesyła ani nie przetwarza danych osobowych.

Śledzenie konwersji Google Adwords

Korzystamy z internetowego programu reklamowego "Google AdWords" i w tym kontekście z Google Conversion Tracking, usługi analitycznej firmy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). 

Po kliknięciu na reklamę dostarczoną przez Google, na Państwa komputerze zostaje zdeponowany plik cookie w celu śledzenia konwersji ("conversion cookie"). Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych, a tym samym nie służą do identyfikacji osób. 

Jeśli odwiedzają Państwo określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, zarówno my, jak i Google możemy dostrzec, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekazani na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów AdWords. 

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. W ten sposób klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali skierowani na stronę internetową opatrzoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. 

Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, możesz odpowiednio ustawić swoją przeglądarkę (tryb dezaktywacji), aby zapewnić blokowanie plików cookie przez następującą domenę: googleadservices.com. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Więcej szczegółowych informacji wraz z polityką prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Alternatywnie możesz wyrazić zgodę lub odwołać pliki cookie w naszym systemie zarządzania treścią przy pierwszej wizycie na naszej stronie w banerze zgody lub w dowolnym momencie w Ustawieniach plików cookie (patrz sekcja Polityka prywatności Cookiebot).

Mapy Google 

Nasze strony internetowe wykorzystują Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Korzystając z Map Google, Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) zbiera, przetwarza i wykorzystuje również dane o tym, jak osoby odwiedzające strony internetowe korzystają z funkcji Map Google. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem www.google.com/privacypolicy.html. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu usług Adobe Cloud Services jest RODO (Państwa zgoda). Możesz ją w każdej chwili zmienić lub odwołać (sekcja Cookiebot Privacy Policy). Możesz jednak również zapobiec rejestrowaniu lub przetwarzaniu Twoich danych przez Google Maps, dezaktywując wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując blokadę skryptów w przeglądarce.

LinkedIn  
Zakres przetwarzania danych

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty (wtyczki) korporacji LinkedIn. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa umożliwiająca użytkownikom połączenie z istniejącymi kontaktami biznesowymi, jak również umożliwiająca nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.  

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie ochrony danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.  

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, która zawiera komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten skłania przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, do pobrania powiązanego z nim wyświetlenia komponentu LinkedIn. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn dowiaduje się, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest nadal zalogowana w serwisie LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje za każdym razem, gdy osoba ta odwiedza stronę internetową; ponadto przez cały czas trwania każdej wizyty rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez LinkedIn za pomocą komponentów LinkedIn i przypisywane do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany z naszą stroną internetową, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.  

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje zostały przekazane do LinkedIn, można temu zapobiec, wylogowując się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem strony internetowej. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie developer.linkedin.com/plugins.

Użytkownik może wyrejestrować się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i ukierunkowanych reklam z LinkedIn, a także zarządzać ustawieniami reklam; w tym celu należy odwiedzić stronę https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Ponadto LinkedIn korzysta z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą umieszczać pliki cookie. Możesz odrzucić takie pliki cookie pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.You możesz zapoznać się z Polityką prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Możesz zapoznać się z Polityką cookies LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Cel zbierania danych i podstawa prawna

Dane są zbierane za pomocą LinkedIn Pixel w celu oferowania użytkownikom informacji o naszej firmie, naszych produktach i usługach, a także umożliwienia im interakcji z nami. Podstawa prawna przetwarzania danych opiera się na Twojej zgodzie poprzez baner cookie (art. 6(1)a RODO) .

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu powyższych danych poprzez odrzucenie plików cookie w wyświetlonym banerze plików cookie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot) lub poprzez odrzucenie stosowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki. 

Przechowywanie

Zebrane dane są przechowywane przez 2 lata, po czym są usuwane.  W przypadku cofnięcia zgody, po jej cofnięciu nie są zbierane i przechowywane żadne dalsze dane. Odwołanie zgody nie wpływa na zasadność przetwarzania, które zostało podjęte na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Możliwości zapobiegania gromadzeniu danych

Jeżeli nie udzielą Państwo zgody w banerze plików cookie, w tym kontekście nie dochodzi do gromadzenia i przechowywania danych wymienionych w tym punkcie.

Marketo  

Marketo jest wykorzystywane w ramach wysyłki informacji. Korzystamy również z Marketo w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej oferty internetowej i środków komunikacji, aby odpowiednio zoptymalizować naszą ofertę, a także w celu prowadzenia marketingu e-mailowego. Przetwarzanie odbywa się tutaj w sposób częściowo zautomatyzowany w celu oceny niektórych aspektów osobistych. Marketo gromadzi adres IP użytkownika i wykorzystuje go do śledzenia i analizowania sposobu korzystania z witryny w celu dostarczania informacji specjalnie dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane na serwer Marketo (lokalizacja w UE/EOG) i tam przechowywane. Marketo wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do oceny sposobu, w jaki zarejestrowani użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Jeśli zebrane tutaj informacje są przekazywane do krajów trzecich, odbywa się to na podstawie standardowych klauzul umownych.   

Więcej informacji na temat prywatności danych Marketo można znaleźć pod adresem: https://legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Marketo jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. 6(1) zdanie 1 a) RODO (zgoda użytkownika). Możesz ją zmienić lub odwołać w dowolnym momencie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot).

Mouseflow 

Niniejsza witryna korzysta z Mouseflow, narzędzia do analizy sieci firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.  

Dane są przetwarzane w celu analizy tej witryny i odwiedzających ją osób. W tym celu gromadzone i przechowywane są dane dotyczące celów marketingowych i optymalizacyjnych. Odpowiednie dane umożliwiają tworzenie profili użytkowania pod pseudonimem. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Narzędzie do analizy sieci Mouseflow rejestruje poszczególne wizyty wybrane losowo (tylko z anonimowym adresem IP). Powoduje to powstanie dziennika ruchów myszy i kliknięć z zamiarem losowego próbkowania poszczególnych wizyt na stronie internetowej, a tym samym uzyskania potencjalnych ulepszeń strony internetowej. Dane gromadzone przez Mouseflow nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających tę witrynę bez wyraźnej zgody danej osoby, ani nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6(1) f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na bezpośredniej komunikacji z klientami i dostosowaniu strony internetowej do potrzeb użytkowników. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1) f) RODO z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika. W tym celu można globalnie dezaktywować rejestrowanie na wszystkich stronach internetowych, które korzystają z Mouseflow dla używanej przeglądarki pod następującym linkiem: https://mouseflow.de/opt-out/.

Filmy z YouTube  

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcję osadzania YouTube do wyświetlania i odtwarzania filmów dostawcy "YouTube", który należy do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google").  

Ten film jest zintegrowany z rozszerzonym trybem ochrony danych YouTube, który blokuje ustawianie plików cookie YouTube, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie przycisku "Play". Po kliknięciu przycisku "Play" użytkownik udziela zgody na umieszczanie przez YouTube plików cookie na używanym przez niego urządzeniu końcowym, które mogą być również wykorzystywane do analizy wzorca użytkowania w celu badania rynku i celów marketingowych. Więcej szczegółów na temat wykorzystywania plików cookies przez YouTube można znaleźć w Polityce cookies Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

Więcej informacji na temat prywatności danych w YouTube można znaleźć w Polityce prywatności danych dostawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Strona internetowa
Hosting  

Nasze oferty internetowe są hostowane (znajdują się na serwerach) przez następujących dostawców jako dostawców usług technicznych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi specyfikacjami:

 • Adobe Systems Software Ireland Limited.

Pliki dziennika serwera  

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Obejmuje to:  

- Typ przeglądarki i wersja przeglądarki  

- Używany system operacyjny  

- URL odsyłający  

- Adres IP  

- Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp  

- Czas żądania serwera  

Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej weryfikacji tych danych, jeśli dowiemy się o jakichkolwiek szczególnych oznakach nielegalnego użycia.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zapytania, które przekazujesz nam jako operatorowi strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu klucza widocznym w pasku adresu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Prawo do informacji, usuwania i blokowania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o przechowywanych danych dotyczących jego osoby, a także o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych. Użytkownik jest również uprawniony do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia takich danych. W przypadku dalszych pytań na ten temat, a także ogólnych pytań dotyczących "danych osobowych", można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod poniższym adresem lub pocztą elektroniczną na adres iod.ttp@asiw.pl.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego  

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. W przypadku "Techem" - Techniki Pomiarowe oraz spółek powiązanych jest to

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa  

Telefon: 22 531-03-00, 696-950-000  
kancelaria@uodo.gov.pl