Často kladené otázky (FAQs)

Zde jsou pro Vás k dispozici odpovědi na nejčastěji kladené dotazy v souvislosti s jednotlivými přístroji a jejich funkcí.

Dotazy v souvislosti s indikátory vytápění a jejich funkcí

Indikátory vytápění jsou měřicí přístroje, které registrují spotřebu a na základě této registrace se následně provádí rozúčtování nákladů na vytápění. Přesněji řečeno se jedná o takzvaný pomocný měřicí přístroj, neboť indikátor vytápění neregistruje fyzikální jednotky (jako kWh, GJ nebo m³), ale zobrazuje spotřební jednotky. Tyto jednotky představují podíl na celkové spotřebě v budově. Například konkrétní náklady na vytápění Vašeho bytu lze vypočítat z poměru několika podobných indikátorů vytápění v budově.

Principiálně registrují indikátory vytápění výdej tepla topných těles. Tepelně vodivá nosná podložka přenáší teplo topného tělesa do indikátoru vytápění. Jsou dva rozdílné funkční typy: odpařovací indikátory vytápění nebo elektronické indikátory vytápění, do nichž jsou rovněž řazeny rádiové indikátory vytápění.

U odpařovacích indikátorů přiléhá trubička s měřicí kapalinou k tepelně vodivé nosné podložce. V závislosti na teplotě topného tělesa se měřicí kapalina otvorem v trubičce odpařuje rychleji nebo pomaleji. Množství odpařené kapaliny znázorňuje poměrnou spotřebu. Elektronické indikátory vytápění disponují jednočidlovými nebo dvoučidlovými systémy. Oba typy jsou vybaveny tepelně vodivou podložkou a elektronickým obvodem s LCD displejem. U jednočidlového systému měří čidlo teplotu povrchu topného tělesa. Teplota v místnosti je zohledňována prostřednictvím pevně dané teplotní hodnoty v přístroji. Společnost Techem užívá zásadně dvoučidlové přístroje: první čidlo měří teplotu povrchu topného tělesa, druhé měří teplotu vzduchu v místnosti. Ze zjištěného teplotního rozdílu a specifických údajů topného tělesa, které jsou uložené v přístroji, se vypočítá poměrná spotřeba tepla. Výsledné údaje dvoučidlových přístrojů jsou tudíž přesnější než v případě přístrojů jednočidlových. Rádiové indikátory vytápění se od tradičních elektronických přístrojů odlišují tím, že údaje o spotřebě přenášejí prostřednictvím rádiového vysílání. Nespornou výhodou uživatelů bytů s instalovanými rádiovými indikátory je, že nemusí být doma při realizaci odečtu.

Většina přístrojů je vyvíjena pod naším vedením a s využitím našeho know-how. Společnost Techem vlastní výhradní distribuční práva, nechává však přístroje vyrábět u kvalifikovaných producentů v Německu.

Zde najdete naše provozovny. Podle kraje, ve kterém bydlíte, zjistíte, pod jakou provozovnu Techemu spadáte. Můžete nás také kontaktovat telefonicky nebo vyplnit formulář.

Zde najdete kontakty na naše provozovny. Podle kraje, ve kterém bydlíte, zjistíte, pod jakou provozovnu Techemu spadáte. Mužete nám také zavolat nebo napsat.

Rádiové indikátory registrují, ukládají a přenáší veškeré údaje o spotřebě za účelem realizace na spotřebu vázaného rozúčtování. Systém ukládá do paměti údaje o spotřebě uprostřed a na konci měsíce a ke dni překlopení. Tyto údaje jsou následně zprostředkovávány integrovaným rádiovým vysílačem. Údaje zůstávají uloženy v paměti až do následujícího roku. Jelikož už není nezbytný vstup do bytů, probíhá odečet bez nutnosti domlouvání schůzek. Po uplynutí dne překlopení jsou údaje o spotřebě přeneseny odečitatelem formou rádiogramů mobilním přijímačem do přenosného počítače. Odtud přechází údaje o spotřebě do systému rozúčtování. Realizace meziodečtů rovněž není nezbytná, neboť veškeré údaje za období posledních dvanácti měsíců zůstávají uloženy v přístrojích a jsou tak dostupné pro případné odečty údajů o spotřebě za předchozí měsíce.

Za účelem objasnění této problematiky nechala společnost Techem vypracovat studii o posouzení elektromagnetické nezávadnosti. Výsledek: podle aktuálních informací neexistují žádné náznaky ohrožení zdraví jako důsledku vysílání rádiových vln, resp. užívání rádiového systému společnosti Techem. Podle nejnovějších poznatků lze tudíž bez pochybností konstatovat, že lze užívat rádiové systémy v obytných místnostech a na pracovištích a také ve veřejných zařízeních. Vysílací energie, která je v průběhu jednoho roku vyprodukována jednou uživatelskou resp. bytovou jednotkou, vybavenou rádiovým systémem, odpovídá přibližně jednomu pětiminutovému hovoru mobilním telefonem.

Z důvodu zajištění zabezpečení údajů a manipulace v rámci přenosu jsou údaje před přenosem zašifrovány. Další ochranu zajišťuje plombování přístrojů a softwarově podporovaná detekce manipulace a demontáže.

Elektronické indikátory vytápění registrují teplotními čidly teplotu topného tělesa a vzduchu v místnosti. Z těchto teplotních údajů a údajů, jenž jsou specifické pro příslušné topné těleso, vypočítává mikročip hodnotu spotřeby. Přitom zohledňuje i minimální teplotní rozdíly mezi teplotou vzduchu v místnosti a teplotou topného tělesa. Rychlost zobrazení je určena schopností předání tepla topného tělesa a závisí tak na velikosti teplotního rozdílu a výkonu topného tělesa. Vypočtené jednotky spotřeby se zobrazují na LCD displeji a jsou ukládány do paměti přístroje k naprogramovanému dni překlopení. Pro nové období rozúčtovaní je aktuální ukazatel spotřeby vždy vynulován.

V případě tepelného působení na čidlo teploty v místnosti, např. akumulací tepla nebo manipulací se elektronické indikátory automaticky přepnou do jednočidlového provozu. V takovém případě provádí mikročip výpočet pomocí registrovaných hodnot spotřeby a rovněž zohledňuje minimální teplotní rozdíly, plynoucí z rozdílu mezi z čidlem zjištěnými hodnotami a naprogramovanou fixní teplotou vzduchu v místnosti 20 °C (jednočidlový systém).

Společnost Techem užívá ekologické nezávadné lithiové baterie, které neobsahují kadmium ani rtuť. Baterie pro indikátory vytápění mají životnost minimálně 10 let.

Tepelně vodivá nosná podložka přenáší teplo z topného tělesa na ampuli s měřicí kapalinou. Kapalina se odpařuje v závislosti na teplotě a době trvání působení tepla. Odpařené množství tak znázorňuje poměrnou spotřebu tepla a je základem pro rozúčtování. Odečtené hodnoty zobrazují poměrnou spotřebu jednotlivých topných těles z celkové tepelné spotřeby budovy.

Po provedení ročního odečtu se vždy nasazuje nová ampule. Ampule z předchozího roku však většinou zůstává ještě další rok viditelně uzavřená v přístroji pro kontrolní účely a účely srovnávání. Ampule mají každý rok jinou odlišnou barvu z důvodu vyloučení záměny nebo manipulace.

Ampule odpařovacích indikátorů jsou naplněny methylbenzoátem. Jedná se o aromatickou látku, která se vyskytuje také v kosmetice, v mýdlech nebo jako aromatická látka v potravinách.

Spolkový úřad pro zdraví závadnost vylučuje. Koncentrace odpařené kapaliny ve vzduchu v místnosti je krajně minimální stejně jako množství na ampuli (zhruba 2 gramy). Závěr Spolkového úřadu pro zdraví: „Výzkumy inhalačního příjmu neprokázaly žádné organické změny. Testy citlivosti neprokázaly žádné alergické reakce. Karcinogenní účinky methylbenzoátu nebyly prokázány.“ S ohledem na výše uvedené nehrozí v případě methylbenzoátu v minimální koncentraci žádná újma na zdraví nebo jiná omezení.

Další bezpečnostní opatření chrání před požitím kapaliny nedopatřením, zejména dětmi. K tomuto účelu slouží speciální uzavírací mechanismus. Navíc jsou indikátory vytápění připojeny k topnému tělesu pevně, takže rozbití měřicí ampule nedopatřením je prakticky vyloučeno. Zápach je vzhledem k nízké koncentraci v běžném provozu rovněž téměř vyloučen.

Dojde-li neodbornou manipulací nebo poškozením indikátoru vytápění k potřísnění kůže odpařovací kapalinou, může dojít k podráždění. V takovém případě substanci odstraňte důkladným omytím zasaženého místa.

Jako opatření proti manipulaci slouží uchycení přístroje po jeho obvodu a ochrana antimanipulační plombou.

Dotazy v souvislosti s vodoměry a jejich funkcí

Vodoměry se instalují do příslušných přívodů teplé nebo studené vody v bytech resp. v uživatelských jednotkách. Voda protéká vodoměrem a přitom otáčením lopatkového kola pohání počitadlo, které zobrazuje spotřebu v litrech nebo metrech krychlových. Vodoměry podléhají kalibraci. Rozlišujeme vodoměry na teplou a na studenou vodu a mechanické nebo elektronické vodoměry.

Vodoměry podléhají zákonné kalibraci, u níž je předepsaná lhůta 5 let pro vodoměry na studenou vodu i pro vodoměry na teplou vodu. Tuto kalibrační lhůtu stanovila Státní zkušebna materiálu podle odpovídajících testů, protože po zvápenatění nebo zanesení měřičů v průběhu let již nelze zaručit řádné měření.

Zde najdete rozmístění našich provozoven. Podle kraje, ve kterém bydlíte, zjistíte, pod jakou provozovnu Techemu spadáte. Můžete nás také kontaktovat telefonicky nebo vyplnit formulář.

Dotazy v souvislosti s měřiči tepla a jejich funkcí

Měřiče tepla měří tepelnou energii (teplo). Zobrazované množství tepla je udáváno v kilowatthodinách, megawatthodinách nebo GJ. Měřiče tepla se instalují do potrubí otopného systému a skládají se z měřiče objemu, dvou teplotních čidel a počitadla.

Měřiče tepla musí být podle zákona o metrologii kalibrovány každé 4 roky. Namísto rekalibrace přístrojů se však zpravidla provádí jejich výměna.

Měřiče tepla jsou užívány především v bytových stanicích moderních domů, u domovních přípojek dálkového vytápění dodavatelů energie apod. Užívají se také v případech, kdy je nasazení indikátorů vytápění technicky nerealizovatelné, např. u podlahového vytápění.

Zde najdete kontakty na naše provozovny. Podle kraje, ve kterém bydlíte, zjistíte, pod jakou provozovnu Techemu spadáte. Můžete nás kontaktovat telefonicky nebo vyplnit formulář.

Dotazy v souvislosti s realizací odečtu

To záleží na typu registračních přístrojů ve Vašem bytě. Podle použité techniky jsou dvě různé možnosti:

  1. V případě lokálního odečtu je odečet údajů prováděn přímo z přístroje, proto je v tomto případě vstup do bytu nutný. Termín realizace takovéhoto odečtu se každopádně dozvíte včas.
  2. V případě centrálního odečtu je odečet všech údajů realizován z centrální sběrnice v nemovitosti. Vstup do jednotlivých bytů tak není nutný. Tento způsob provedení odečtu umožňuje bezdrátová rádiová technologie.

Oznámený termín odečtu platí vždy pro celý dům, neboť je důležité odečíst všechny byty pokud možno ve stejný den. Pokud nemůžete ohlášený termín dodržet, měli byste dát klíče do svého bytu sousedovi nebo domovníkovi. Jestliže Vás odečitatel v prvním ohlášeném termínu odečtu nezastihne, obdržíte lístek s oznámením o druhém bezplatném náhradním termínu. Pokud se odečet v náhradním termínu rovněž nepodaří uskutečnit, je umožněn ještě třetí termín odečtu, který je však již zpoplatněn.