Obecná ponaučení

Obecná ponaučení zná každý: regulovat teplotu v místnostech podle toho, jak často je obýváme, v bezprostřední blízkosti neumisťovat žádný nábytek, závěsy ani záclony, abychom nebránili proudění teplého vzduchu, zajistit co nejvyšší těsnost oken, zavírat dveře a pravidelně odvzdušňovat topná tělesa, aby byla zajištěna jejich optimální funkčnost. Samotná topná tělesa musí být opatřena měřícími a regulačními přístroji, které zaznamenávají a optimalizují spotřebu energie. V případě topení se jedná o indikátory topných nákladů (měřiče tepla) a termostatické hlavice. Výše uvedenému by (v ideálním případě) měla předcházet kompletní revitalizace objektu.

Nejedná se však pouze o zateplení domu či výměnu oken. Aby měla revitalizace smysl, je rovněž nezbytné provést revizi dodávky tepelné energie a regulaci otopné soustavy daného objektu. V nově zatepleném domě dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž se otopná soustava zpravidla stává silně předimenzovanou a nadzásobenou teplem. Bytová družstva, SVJ atd. bohužel často ani netuší, že je nutné tyto následné kroky provést, aby bylo docíleno projektovaných úspor. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovaného domu novým potřebám a zamezit tím plýtvání tepelnou energií i penězi konečných spotřebitelů. Většina dodavatelů tepla na tuto novou potřebu nebere ohled (v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat), a tak jsou objekty běžně značně přetápěné. Avšak v zájmu majitele domu, a především v zájmu konečných uživatelů, je odebrat přesně tolik tepla, kolik ho objekt či bytová jednotka potřebuje.

Revitalizace před a po

Řešení

Účinným řešením je soubor vzájemně provázaných opatření, jejichž jádrem je směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací objektu a zejména nové hydraulické vyvážení otopné soustavy, která bude fungovat na základě inženýrských výpočtů [1]. Zároveň se stabilizují poměry v hydraulické soustavě, sníží se hlučnost a úroveň zavzdušnění. Dále se snížením dilatačního a teplotního namáhání prodlouží životnost rozvodů a armatur.

Během revize se také zjistí, zda je třeba vyměnit termostatické ventily. Jako každé jiné technické zařízení, i ventily stárnou a postupně přestávají plnit svou funkci. Přispívá k tomu především fyzické opotřebení a poškození, zanesení nečistotami apod. Nestárne však pouze samotný ventil, ale také ostatní aktivní komponenty regulované soustavy – regulátory diferenčního tlaku, vyvažovací armatury, filtry, uzavírací a vypouštěcí armatury. Může to způsobit nejen hlukové projevy, ale i nedotápivost některých větví. Kontrola celého otopného systému v pravidelných 5letých intervalech proto zaručí jeho správnou funkčnost a zabrání zbytečným ztrátám tepelné energie.

Díky inteligentní regulaci podstatně zrychlíte návratnost finančních prostředků, které jste do revitalizace vašeho objektu investovali. A své náklady na tepelnou energii snížíte na nezbytné minimum.

 

[1] Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

 

 

Adapterm - výhodný způsob šetření energie

S našimi indikátory ušetříte asi 15 % nákladů na teplo, s adaptermem docílíte úspory nejméně 23 %.

Otopné soustavy jsou standardně řízeny v závislosti na venkovní teplotě. Skutečná potřeba tepla uživatele není přitom zohledněna. To může vést k tomu, že otopná soustava dodává více tepla než je uživatelem opravdu požadována a to vede ke zbytečně vysoké spotřebě tepelné energie.

Řešením pro snížení nadbytečné dodávky tepla je cenově výhodný a energeticky úsporný systém adapterm od Techemu. Nezávisle na tom, zda se topí lokálně plynem nebo prostřednictvím dálkového vytápění, stará se adapterm o to, aby otopná soustava dodávala pouze tolik tepla, kolik je uživateli domu požadováno. Výsledkem je permanentně optimální teplota přívodu, což vede k úspoře energie cca 8-10 %. Samotní uživatelé nezaznamenají změnu: budou topit jako dosud a pocítí stejnou tepelnou phodu, na kterou jsou zvyklí. 

Základem adaptermu jsou informace získané z rádiových indikátorů topných nákladů data lll, které jsou namontovány na radiátorech. Tyto informace přijímají datové sběrnice, které pak prostřednictvím vlastního namodelovaného algoritmu vypočítávají skutečnou potřebu tepla uživatelů.

Model adaptermu, který je přímo spojen s otopnou soustavou, postupně přizpůsobuje teplotu přívodu podle aktuální potřeby. Aby korekce provedená adaptermem plně respektovala požadavky domu a jeho uživatelů, je uskotečňována ve čtyřech časových profilech (noc, dopoledne, odpoledne, večer).

Přitom je zajištěno, že si každý uživatel - jako dosud - zachová požadovanou pokojovou teplotu, aniž by se musel zříkat navyklého komfortu.

Takto to funguje

  1. Datová sběrnice přijímá z rádiových indikátorů topných nákladů naměřené komprimované teplotní hodnoty (1a) a teplotní hodnoty přívodu topného zařízení (1b). Z těchto hodnot vypočítává celkovou potřebu tepla budovy.
  2. Modul adapterm měří venkovní teplotu (regulátorem vytápění nebo vlastním čidlem) a tuto hodnotu posílá do datové sběrnice.
  3. Na základě všech hodnot vypočítává datová sběrnice, zda dochází k nadměrnému zásobování tepla a popř. posílá modulu adapterm korekční hodnotu ke snížení teploty přívodu.
  4. Modul adapterm sníží teplotu přívodu na optimální míru.
  5. Výpočetní středisko Techem zabezpečuje pomocí rádiového přístupu bezchybné fungování adaptermu.
  6. Prostřednictvím měsíčních zpráv o adaptermu jsou zákazníci pravidelně informováni o úsporách energie v jejich objektu. 

Inteligentní využití energie

Prostřednictvím systému adapterm zajistíte, že Vaše zařízení pro vytápění vygeneruje pouze takové množství tepla, které bude potřeba. 

Nezávisle na tom, zda topíte topným olejem, plynem nebo dálkovým vytápěním - adapterm permanentně přizpůsobuje tepelný výkon skutečné potřebě v budově. Výsledkem je redukovaná teplota přívodu a snížená potrubní tepelná ztráta. 
Jako zákazníci budete o úspoře energie ve své budově pravidelně informování prostřednictvím měsíčních reportingových zpráv adapterm.

Máte dotazy? 

Rádi Vám poradíme!