Všeobecné obchodní podmínky

Zde jsou všeobecné obchodní podmínky shrnuty v jedenácti bodech.

I. Realizace zakázky

1. Jestliže bude zadavatelem zakázky zástupce zákazníka, doloží společnosti Techem na vyžádání své oprávnění k zastupování.

2. Povinnost realizovat zakázku začíná až splněním předpokladů nezbytných pro zpracování zakázky. Dokud to není výslovně dohodnuto, není stanoven žádný termín ani období, ve kterém nebo během kterého mají být přístroje dodány či namontovány. Pokud je z důvodů montáže nebo měřicí technologie, za niž společnost Techem neodpovídá, realizace závazku plnění nemožná či nepřiměřená, je společnost Techem oprávněna od zakázky odstoupit nebo ji vypovědět; v takovém případě o této skutečnosti společnost Techem neprodleně informuje zákazníka a případně mu vrátí veškeré přijaté platby.

3. Společnost Techem je oprávněna realizovat služby a výkony prostřednictvím třetích stran.

4. Společnost Techem je oprávněna vyvěsit oznámení nezbytná pro poskytování služeb na chodbě příslušného objektu.

II. Dodání a montáž přístrojů

1. Při lokálně prováděné montáži přístrojů a příslušenství musí být dodržovány montážní pokyny výrobce, příslušné normy a rovněž platné montážní pokyny společnosti Techem.

2. Pokud je společnost Techem pověřena montáží přístrojů, bude tato provedena v souladu s bodem 1. Úkolem zákazníka je připravit místa montáže, včetně všech nezbytných zásahů do potrubí a jejich označení nebo identifikace jakýmkoli jiným vhodným způsobem s ohledem na funkci systému a směr proudění. Jakákoli demontáž zařízení třetích stran a neutralizace míst montáže patří rovněž mezi úkoly zákazníka. Místa montáže musí být snadno a volně přístupná a uzavírací zařízení musí řádně fungovat. Pokud nejsou splněny výše uvedené předpoklady, může společnost Techem zajistit a následně zákazníkovi fakturovat dodatečné náklady. Zákazník souhlasí, že společnost Techem - v případě potřeby - nainstaluje do objektu další přístroje či příslušenství za účelem poskytování svých služeb; uděluje společnosti Techem za tímto účelem nezbytný přístup a následně podle potřeby; případné náklady na elektřinu těchto přístrojů nese zákazník. Montáž se provádí na základě posouzení společnosti Techem a v souladu s platnými technickými předpisy. Zákazník souhlasí s tím, že lze do objektu dle zakázky instalovat přístroje a příslušenství, např. registrační přístroje na radiátory, varovné hlásiče kouře a jakékoli další přístroje nebo příslušenství na / ve zdivu resp. stropě, ventily pro odběr vzorků na potrubí.

3. Společnost Techem neodpovídá za škody, které nutně vzniknou v důsledku řádné demontáže / přemontáže přístrojů, tj. bez úmyslného vlastního zavinění.

4. Pokud během instalace vodoměrů dojde ke škodám způsobeným vodou, společnost Techem nenese odpovědnost za škody způsobené vadnými přípojnými armaturami, pokud tyto škody úmyslným jednáním nezpůsobila společnost Techem nebo její subdodavatel. Pokud budou v souvislosti s montážními pracemi společnosti Techem zjištěny netěsnosti či jiné závady, musí být tyto společnosti Techem neprodleně oznámeny. Společnost Techem je se zachováním platné legislativy oprávněna prošetřit a zdokumentovat škody.

5. Montáž vodoměru na teplou vodu typu TZ společnosti Techem provádí výhradně společnost Techem.

6. Při poskytování svých služeb vychází společnost Techem z předpokladu, že je topný systém zákazníka bezporuchový, funkční, správně dimenzovaný a parametrizovaný a že je distribuční systém vytápění dostatečně dimenzovaný v souladu s osvědčenými technologickými postupy a je technicky bezchybný a že kvalita topného média splňuje obecné požadavky a vyhovuje osvědčeným technologickým postupům.

7. Náhradní a následné dodávky a rovněž potřebné příslušenství jsou fakturovány v cenách dle aktuálního ceníku.

8. Společnost Techem si vyhrazuje právo provádět designové, tvarové, barevné či technické změny, pokud jsou pro zákazníka vhodné.

9. Dojde-li ke změně v užívání místnosti (zejména s ohledem na prostory určené ke spaní) nebo ke strukturálním změnám (včetně (kolem) předmětů / závěsů od podlahy ke stropu) ve smlouvách o varovných hlásičích kouře, je zákazník povinen tuto skutečnost společnosti Techem písemně oznámit. Aby zákazník získal související potřebné informace o bytech, musí nájemníky bytů informovat o účelu a cílech ochrany instalace varovných hlásičů kouře

- zejména v případě zákonem stanovených místností - a nařídit nájemníkům, aby ho o výše uvedených změnách informovali. Zákazník může společnost Techem pověřit zpoplatněnou kontrolou stavu instalace a v případě potřeby montáží dalších či přemontáží stávajících varovných hlásičů kouře.

10. V případě, že montážní služby nebude možné přes předchozí včasné upozornění realizovat ani na druhý pokus, bude společnost Techem o této skutečnosti zákazníka odpovídajícím způsobem informovat. Následně může zákazník společnost Techem pověřit zpoplatněnými zakázkami na montáž. Společnost Techem nenese odpovědnost za důsledky tímto způsobem zpožděných či nedokončených zakázek, pokud tyto důsledky nezpůsobila hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

III. Registrační a rozúčtovací služby

1. Pro roční registrační a rozúčtovací služby poskytuje společnost Techem zákazníkovi formuláře resp. možnost elektronického zprostředkování informací požadovaných pro rozúčtování (např. Portály). Rozúčtování lze provést pouze v případě, že zákazník společnosti Techem zprostředkuje závazné informace o rozúčtovaných nákladech a změnách, k nimž došlo v uživatelských poměrech, a to minimálně 6 týdnů před koncem rozúčtovacího období. Po uplynutí 6týdenní lhůty pozbývá zákazník na provedení rozúčtování v rámci rozúčtovacího období nárok.

2. Společnost Techem v případě potřeby vhodným způsobem oznámí datum odečtu, a to alespoň 14 dní předem. Pokud nebude možné v uvedeném termínu odečet provést, zajistí společnost Techem provedení druhého pokusu o odečet - po předchozím upozornění v textové podobě - ​​ale ne dříve, než po uplynutí dalších 14 dní. Pokud bude druhý pokus o odečet rovněž neúspěšný, může společnost Techem buďto odhadnout spotřebu příslušné uživatelské jednotky v souladu s vyhláškou o nákladech na vytápění a souvisejícími předpisy, nebo nabídnout další - separátně zpoplatněný - termín odečtu. Registrační přístroje musí být pro odečet, kontrolu i výměnu volně přístupné.

3. Společnost Techem vygeneruje celkové rozúčtování pro každou jednotku rozúčtování a individuální rozúčtování pro každého uživatele.

4. Jakákoli odpovědnost ze strany společnosti Techem z důvodu pozdě vystavených rozúčtování vyžaduje kromě odpovídajícího zavinění rovněž upomínku ze strany zákazníka.

5. Před zprostředkováním individuálních rozúčtování uživatelům musí zákazník zkontrolovat, zda jsou jím poskytnuté informace o nákladech či množstvích, která mají být rozúčtována, a o změnách, k nimž došlo v rámci uživatelských poměrů, správné a úplné.

6. Pokud dojde během rozúčtovacího období ke změně uživatele, musí zákazník na tuto skutečnost společnost Techem včas upozornit, aby bylo v případě potřeby možné provést meziodečet. V případě, že nebude meziodečet k dispozici, stanoví společnost Techem hodnoty spotřeby za vytápění poměrným výpočtem na základě hodnot odečtených na konci rozúčtovacího období podle denostupňů a v případě odečtu vody podle kalendářních dnů.

7. Veškeré změny, které by mohly ovlivnit provedení rozúčtování (např. den překlopení rozúčtování, počet vodovodních přípojek nebo změny u radiátorů, oprava, výměna, změny počtu nebo výkonu), musí být neprodleně písemně oznámeny příslušné pobočce společnosti Techem.

8. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, doba platnosti smlouvy o registrační a rozúčtovací službě započne datem zadání zakázky a činí 2 roky. Pokud není vypovězena, prodlužuje se smlouva vždy o jeden rok, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Výpovědní doba činí 3 měsíce do konce smluvního období. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně. V případě řádného vypovězení vyhotoví společnost Techem rozúčtování za poslední rozúčtovací období za předpokladu, že doba ukončení spadá do rozúčtovacího období a smluvní strany se na tomto dohodnou. Pokud je ve smlouvě sjednána doba delší než 2 roky, uděluje společnost Techem zákazníkovi zvláštní právo na vypovězení smlouvy v případě ročního zvýšení ceny služeb v průměru o více než 10 %.

9. Společnost Techem skartuje všechny podklady zaslané zákazníkem po jejich digitální archivaci. Archivace a následná skartace elektronických dokumentů probíhá v souladu s legislativními předpisy nebo, pokud existuje smlouva o zpracování zakázky, v souladu s ustanoveními sjednanými v této smlouvě.

IV. Smlouvy o přístrojích (nákup, pronájem, údržba)

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Zákazník se zavazuje ohlásit poruchy a poškození přístrojů odpovědné pobočce Techem bezodkladně poté, jakmile se o nich dozví.

1.2 Zákazník nese náklady v důsledku poruch či poškození, za něž odpovídá zákazník, jeho zástupci nebo třetí osoby, nebo k nimž dojde z důvodů, spadajících do sféry zákazníka, jako jsou primární či následné změny vlastností vody nebo topného média, zejména (i) v důsledku průniku cizích těles, zanesení, zašpinění nebo rezivění, (ii) způsobené chemickými, elektrickými nebo elektrolytickými účinky nebo (iii) jinými nevyhnutelnými okolnostmi, za něž společnost Techem nenese odpovědnost. Totéž platí v případě nákladů v důsledku změn či výměn radiátorů nebo topných systémů, jakož i nákladů, které vzniknou v důsledku nepřesných informací od zákazníka nebo jeho zástupců nebo dojde-li k marnému výjezdu ohlášeného zákaznického servisu společnosti Techem, pokud je za tento zákazník odpovědný.

1.3 Společnost Techem zajišťuje údržbu funkční a provozní připravenosti pronajatých přístrojů, resp. přístrojů k údržbě, a to v souladu s příslušnou legislativou a ostatními uznávanými normami. Pravidelnou kontrolu varovných hlásičů kouře však provádí pouze tehdy, je-li uzavřena příslušná smlouva. V případě všech přístrojů, které mají být na základě smlouvy vyměněny, může společnost Techem jako náhradu použít přístroje, které jsou designově a funkčně srovnatelné.

1.4 S ohledem na aktuální smluvně relevantní údaje ohledně rozúčtovací jednotky (např. počet přístrojů, platnost smlouvy, ceny) si zákazník může vybrat mezi okamžitým a ročním oznamováním změn. V případě okamžitého oznamování změn se potvrzuje resp. sděluje každá změna. Roční oznámení změn bude provedeno pouze v den stanovený zákazníkem, pokud v průběhu roku ke změnám došlo. Platné je vždy nejaktuálnější oznámení o změně. Oznámení se stává součástí smlouvy.

1.5 Není-li dohodnuto jinak, započne doba platnosti smlouvy o pronájmu, údržbě nebo servisu varovných hlásičů kouře montáží příslušného typu přístroje a smlouva se uzavírá na individuálně sjednanou dobu platnosti. Smlouva se vždy prodlužuje o stejnou dobu, pokud není  jedním ze smluvních partnerů nejpozději 3 měsíce před koncem uplynutím příslušného období písemně vypovězena. Toto prodloužení platnosti neplatí, pokud je zákazníkem spotřebitel, uzavřená smlouva o přístrojích je nájemní smlouvou a sjednaná platnost smlouvy činí 10 let. V takovém případě se smlouva po uplynutí prvotní doby platnosti prodlouží pouze o 8 let. Výpověď musí být učiněna písemně.

1.6 V případě smlouvy o údržbě nebo o servisu varovných hlásičů kouře má zákazník možnost tuto smlouvu kdykoli vypovědět s okamžitou platností. Společnost Techem k tomuto oprávněna není. Výpověď musí být učiněna písemně. Jakmile výpověď nabude účinnosti, tj. po ukončení smlouvy, nevzniká nárok na žádná další vzájemná plnění.

1.7 Pokud bude společnosti Techem během doby platnosti smlouvy vázána pronájmem / údržbou dalších přístrojů, bude sazba za pronájem / údržbu těchto přístrojů vypočtena na základě zbývající doby platnosti příslušné smlouvy. Pokud je však sazba za pronájem / údržbu přístrojů stejná jako původní sazba, je zákazník povinen zajistit příslušnou jednorázovou úhradu, která je splatná ihned po vystavení separátní faktury. Totéž platí, pokud se termíny montáže s původní montáží více než jen bezvýznamně rozcházejí.

2. Zvláštní ustanovení: Pronájem

2.1 Společnost Techem zpřístupňuje zákazníkovi přístroje na základě pronájmu. Přístroje zůstávají majetkem společnosti Techem.

2.2 Náležitý počet přístrojů bude stanoven na základě technických podmínek v objektu při instalaci přístrojů a bude sdělen separátně.

2.3 Doba platnosti smluv o pronájmu je pevně stanovená. S výhradou následující úpravy v bodě 2.4 není předčasné řádné ukončení smlouvy o pronájmu možné.

2.4 Během posledního roku příslušné doby platnosti smlouvy o pronájmu přístrojů  podléhajících kalibraci jakož i 10letých smluv o pronájmu varovných hlásičů kouře může zákazník smlouvu o pronájmu ke konci měsíce vypovědět s výpovědní lhůtou 3 měsíce, přičemž lze smlouvu rovněž vypovědět kdykoli před začátkem posledního roku příslušného smluvního období.

2.5 Mimořádné právo na výpověď v případě úmrtí zákazníka v souladu s ust. § 580 německého občanského zákoníku (BGB) je v případě obou smluvních stran vyloučeno.

2.6 Ostatní zákonná ustanovení o mimořádném vypovězení zůstávají nedotčena.

3. Zvláštní ustanovení: Údržba

Předpokladem budoucího převzetí přístrojů pod službu údržby společnosti Techem je, aby byly přístroje společností Techem pro tuto službu schváleny, byly na začátku smlouvy v technicky dokonalém a funkčním stavu, byly nainstalované v souladu s příslušnými normami výrobce a disponovat zbytkovou životností minimálně 9 let v případě indikátorů vytápění a varovných hlásičů kouře nebo zbývající dobou kalibrace alespoň 5 let v případě vodoměrů SV nebo alespoň 4 roky u vodoměrů TUV a měřičů tepla. Pokud jsou přístroje starší, účtuje společnost Techem speciální sazbu na základě zbývající životnosti. Alternativně lze s ohledem na zbývající dobu životnosti dohodnout navýšenou sazbu za údržbu.

V. Cena/Splatnost/Platební podmínky

1. Za registrační a rozúčtovací služby bude společnost Techem zákazníkovi fakturovat ceny platné v době fakturace podle ceníku. Pokud společnost Techem nemá k dispozici informace požadované od zákazníka pro provedení rozúčtování do 6 měsíců od ukončení příslušného rozúčtovacího období, budou účtovány ceny služeb platné v době fakturace.

2. V případě služby Techem Monitoring, servisu adapterm, servisu varovných hlásičů kouře a - není-li stanoveno jinak - dalších služeb bude společnost Techem fakturovat ceny podle ceníku platného v době poskytování služby.

3. Ceny za pronájem a údržbu jsou dohodnuty v objednávkovém formuláři.

4. Společnost Techem může ceny za pronájem a údržbu upravit. Úprava je založena na změnách cenotvorných faktorů a provádí se úměrně těmto změnám.

5. Cenotvorné faktory ve smyslu předchozího ustanovení jsou například mzdové, materiálové a finanční náklady, cla / daně atd., poplatky a / nebo náklady na kalibraci a kalibrační období.

6. Úpravu cen lze u dodávek a služeb se splatností delší než 4 měsíce po uzavření smlouvy, jakož i u cen pronájmů - s výjimkou bodu V.7 - provést až po uplynutí prvotního období platnosti smlouvy.

7. Pokud se změní zákonná sazba DPH, upraví společnost Techem odpovídajícím způsobem ceny.

8. Faktury jsou splatné ihned po obdržení bez odpočtu slevy.

9. Sazby nájemného lze navyšovat každoročně dopředu.

10.Ustanovení v bodě V.9 platí rovněž pro údržbu.

11. Vyúčtování zákazníkovi se započtením protinároku je přípustné pouze tehdy, pokud je příslušný protinárok zákazníka nesporný nebo právně závazný. To neplatí pro nároky na vrácení po zrušení ze strany zákazníka ani pro nároky z bezdůvodného obohacení.

12. Faktury se platí výhradně na bankovní spojení uvedené na faktuře.

VI. Záruka nákupu a služeb

1. Pokud je rozúčtování či analýza nesprávná z důvodů, za něž nese odpovědnost společnost Techem, zajistí opravu rozúčtování či analýzy společnost Techem.

2. Zákazník musí příslušné pobočce společnosti Techem písemně oznámit všechny zjištěné zjevné nedostatky nejpozději do 14 dnů od obdržení dotčené služby, pokud se nejedná o nákup spotřebního zboží. Na jakékoli nedostatky, které nejsou zjevné, nás prosím písemně upozorněte do 14 dnů od jejich zjištění.

3. Nad rámec odpovědnosti společnosti Techem jsou veškeré škody způsobené požárem, mrazem, nedodržením instalačních, provozních a manipulačních předpisů, nesprávnou manipulací, škody v důsledku překročení uvedených provozních hodnot, přirozeného opotřebení, prvotními či následnými změnami vlastností vody či topného média, zejména (i) v důsledku vniknutí cizích těles, zanesení, znečištění nebo rezivění, (ii) v důsledku chemických, elektrických nebo elektrolytických vlivů, (iii) v důsledku přísad do topné vody nad rámec specifikací dle pracovního listu AGFW FW 510 a VDI 2035 nebo (iv) v případě dalších nevyhnutelných okolností.

4. Při nákupu varovných hlásičů kouře činí záruční doba 10 let, pokud zákazník pověřil společnost Techem realizací servisu dotčených varovných hlásičů kouře.

VII. Výhrada vlastnictví

Přístroje a příslušenství zůstávají až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem společnosti Techem. Zástavy či zajišťovací převody vlastnictví jsou nepřípustné. V případě obstavení nebo jiných exekučně právních zásahů třetích osob do zboží ve výhradním vlastnictví je zákazník povinen o této skutečnosti společnost Techem neprodleně informovat. S tímto spojené intervenční náklady nese zákazník. Zákazník může se zbožím nakládat v rámci  běžné obchodní činnosti. Zákazník postoupí předem veškeré pohledávky z dalšího prodeje, zpracování, montáže nebo jiného využití dodaného zboží společnosti Techem k zajištění všech nároků z obchodního vztahu. Na vyžádání společnosti Techem oznámí zákazník postoupení třetí straně, podá společnosti Techem veškeré informace nezbytné k uplatnění jeho práv a předá dokumentaci.

VIII. Odpovědnost

1. Společnost Techem ručí neomezeně (i) v případě úmyslného či hrubé nedbalosti, (ii) v případě ztráty na životě, poškození těla nebo zdraví, (iii) v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za výrobek a (iv) v případě jakýchkoli záruk převzatých společností Techem..

2. V případě věcných a majetkových škod v důsledku drobné či lehké nedbalosti je společnost Techem odpovědná pouze v případě porušení základních smluvních povinností, přičemž je tato odpovědnost omezena druhem a výší škod, které byly předvídatelné a pro smlouvu typické v době, kdy byla smlouva uzavřena; základní smluvní závazky jsou ty, jejichž plnění charakterizuje smlouvu a jejichž realizaci zákazník očekává. Žádná další odpovědnost společnosti Techem nevzniká.

3. Omezení odpovědnosti platí rovněž pro a ve prospěch osob, za jejichž zavinění společnost Techem odpovídá.

IX. Promlčecí lhůta

Jakékoli záruční a další nároky zákazníka plynoucí z odpovědnosti za škodu zanikají po uplynutí 12 měsíců od počátku zákonné promlčecí lhůty, pokud společnost Techem nebo její zákonný zástupce či zastupující subdodavatel podvodně nezamlčeli vadu, škodu či závadu nezpůsobili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo nedošlo ke ztrátě na životě, k poškození těla nebo zdraví.

X. Ochrana osobních údajů

1. Společnost Techem se zavazuje dodržovat příslušné legislativní předpisy o ochraně osobních údajů Spolkové republiky Německo. V tomto bodě společnost Techem odkazuje na aktuálně platné prohlášení o ochraně osobních údajů na www.techem.de/datenschutz a rovněž na separátně dostupná prohlášení.

2. Společnost Techem rovněž zpracovává osobní údaje z pověření zákazníka. Za tyto osobní údaje je zákazník (jakožto odpovědný správce ve smyslu GDPR) vůči subjektům údajů vždy odpovědný ve smyslu dodržování předpisů o ochraně osobních údajů. To platí zejména v případě nezbytných informačních povinností a právního základu pro zpracování. Z podnětu zákazníka uzavírají smluvní strany za účelem zpracování osobních údajů v rámci zpracování zakázky  smlouvu. Vzor smlouvy se společností Techem je k dispozici na www.techem.de/adv.

Xl. Jiná ustanovení

1. Stornuje-li zákazník zakázku před dodáním, resp. montáží, je povinen zaplatit náhradu. Tato náhrada činí v případě zakázek na nákup a pronájem podle výše nákladů až 30 % z celkové ceny zakázky. V případě zakázek na pronájem je základem pro výši náhrady kupní cena, odpovídající ceně pronájmu. Zákazníkovi se vyhrazuje právo prokázat, že ke vzniku škody vůbec nedošlo nebo je podstatně nižší než uplatňovaná náhrada.

2. V případě změny vlastnických poměrů u objektu zůstává zákazník smluvním partnerem, pokud nabyvatel nepřevezme práva a povinnosti této smlouvy nebo se společností Techem neuzavře náhradní smlouvu na stejné přístroje.

3. Společnost Techem může provést následné změny či přepracovat znění těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud budou tyto změny s přihlédnutím k zájmům společnosti Techem pro zákazníka přijatelné. Změna je přijatelná mj. pouze tehdy, existuje-li pro změnu oprávněný důvod. Platným oprávněným důvodem je zejména požadavek eliminace narušení rovnocennosti, odstranění všech nedostatků v legislativní úpravě či zohlednění měnicích se okolností. Společnost Techem zákazníkovi změny výslovně oznámí nejméně 2 měsíce před nabytím účinnosti, vymezí platné důvody k provedení této změny a upozorní na důsledky implicitního přijetí oznámení. Změna je považována za přijatou, pokud zákazník do jednoho měsíce od obdržení oznámení nevznese námitky. Z hlediska včasnosti podání námitky je rozhodující datum přijetí námitky společností Techem.

4. Pokud jednotlivá ustanovení jsou nebo se stanou neúčinnými či nevymahatelnými, nebude mít tato skutečnost na platnost zbývajících ustanovení vliv.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají výhradní platnost. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka platí pouze tehdy a v rozsahu, v jakém je společnost Techem výslovně písemně akceptuje.

6. Smlouva se řídí německým právem. Místně příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou je soud ve Frankfurtu nad Mohanem za předpokladu, že zákazníkem je podnikatel, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní rozpočtová organizace.

Techem Energy Services GmbH
Hauptstraße 89 – 65760 Eschborn
Postfach 5940 – 65734 Eschborn
www.techem.de
Stand 02/2021

 

Informace v souladu s ust. zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů (VSBG): Naše společnost není ochotna ani povinna účastnit se řízení o urovnání sporu před orgánem pro smírné řešení spotřebitelských sporů.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení v originále