Právní informace pro koncové uživatele

Informace o elektrických a elektronických zařízeních a o bateriích.

Značka s přeškrtnutým odpadem

Tato značka znamená, že staré elektrické nebo elektronické zařízení nesmíte vyhodit do domovního odpadu. Je vaší povinností odvézt staré zařízení a jeho jednotlivé komponenty na místo pro vrácení nebo vyzvednutí nebo je předat k opětovnému použití.

Jste zodpovědní za smazání osobních údajů ze svých starých zařízení. Opětovné použití nebo recyklace vašich starých zařízení pomáhá chránit přírodní zdroje a v případě likvidace zajišťuje, že jsou stará zařízení recyklována způsobem, který nepředstavuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Odstraňování prostřednictvím obvyklého zbytkového odpadu může mít nepříznivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nebezpečných látek ve starých zařízeních. Bližší informace o možnostech vrácení nebo sběru starých zařízení, jakož i jejich předání za účelem jejich opětovného použití, lze získat zejména na vašem městském nebo obecním úřadu nebo na vašem místním úřadu pro likvidaci odpadu.

Použité baterie, které nejsou v zařízení trvale nainstalovány, musí být před předáním do sběrného nebo vráceného místa ze zařízení vyjmuty. Jejich likvidaci upravuje zákon o bateriích.

Baterie

Mnoho zařízení prodávaných společností Techem obsahuje vyměnitelné baterie. Koncový uživatel je ze zákona povinen použité baterie vrátit. Použité baterie lze bezplatně vrátit do obecního sběrného místa nebo místním prodejcům nebo do Techemu či pobočky Techemu.

Baterie a dobíjecí baterie jsou zřetelně označeny symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Značka s přeškrtnutým odpadem znamená, že nesmíte likvidovat baterie a akumulátory v domovním odpadu. Pod tímto označením, pokud jsou splněny zákonné požadavky, musí být při označování baterií použity tyto symboly s tímto významem:

Hg: baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti
Pb: baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova
Cd: baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia

Použité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo zlikvidovány. Baterie však také obsahují důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan nebo nikl, které lze recyklovat.