Ochrana osobních údajů

Vše o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.techem.com/cz je společnost Techem, spol. s r. o., IČO: 496 84 370, se sídlem na adrese Počernická 96, Praha 10 – Malešice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 23339. Společnosti Techem, spol. s r. o. (dále také jako „Společnost“) náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na webových stránkách www.techem.com/cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webovou prezentaci Společnosti na www.techem.com/cz a na údaje, které byly shromážděné z těchto webových stránek. Toto prohlášení se tudíž nevztahuje na odkazy, které uživatele z webových stránek společnosti přesměrují a odkazují na informace a služby externích subjektů. Pro webové stránky jiných poskytovatelů, na které je odkazována např. prostřednictvím odkazů, platí tamější upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů a Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatelů takových stránek.

Před tím, než začnete užívat webové stránky Společnosti, přečtěte si prosím pozorně toto upozornění, týkající se ochrany osobních údajů. Tímto upozorněním o ochraně osobních údajů mimo jiné prohlašujeme, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji a jak používáme cookies. Používáním webových stránek Společnosti tyto regule přijímáte.

Ochrana osobních údajů

Společnost Techem, spol. s r. o. bere ochranu vašich osobních údajů velice vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu s platnými legislativními předpisy o ochraně osobních údajů a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách požadovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak vždy, pokud je to možné, na dobrovolné bázi. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Upozorňujeme, že přenos údajů přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní nedostatky. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě

Abychom ochránili vaše osobní údaje, které máme v držení, před neoprávněným přístupem a zneužitím, přijali jsme rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně kontrolována a udržována v aktuálním stavu podle nejnovějších technických standardů.

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány v rámci Společnosti jakožto součást centrálního zpracování údajů za účelem zlepšování služeb zákazníkům nebo z technických důvodů, vhodně implementovaná opatření zajišťují, aby byly zohledněny právní zájmy našich zákazníků v souladu s ust. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jako „Nařízení“). Upozorňujeme, že přijímáme možná opatření k zajištění bezpečného přenosu údajů. Přenos dat přes internet však není zcela bezpečný. Proto nemůžeme garantovat bezpečnost údajů přenášených na naše webové stránky.

Pokud změníme naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme změny na této stránce. Kdykoli se tak budete moci informovat, jaké informace shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Na základě písemné žádosti vás budeme rádi informovat, jaké údaje o vaší osobě jsme uložili. Vaše dotazy a připomínky k ochraně a bezpečnosti osobních údajů jsou vítány.

Co jsou osobní údaje?

"Osobní údaje" jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaj o poloze, online identifikátor nebo odkazem na jeden či více specifických znaků, které jsou vyjádřením fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní či sociální identity této fyzické osoby.

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

V postavení správce osobních údajů zpracovává Společnost při své činnosti určité osobní údaje svých zákazníků a jejich zástupců, dodavatelů a jejich zástupců, uživatelů webových stránek, uchazečů o zaměstnání a svých zaměstnanců. Jako správce osobních údajů Společnost určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a stanoví opatření související se zpracováním osobních údajů, zejména s jejich zabezpečením. Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s příslušnými legislativními předpisy, zejména Nařízením.

Jaké informace shromažďujeme? Jak s nimi nakládáme?

Osobní údaje, které získáváme přímo od vás

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím těchto webových stránek a následně jsou ukládány, pokud nám je poskytnete z vlastní vůle, např. jako součást registrace, vyplňováním formulářů, zasíláním e-mailů či pověřením Společnosti. Tyto údaje používáme vždy pro uvedené účely, nebo pro účely plynoucí z požadavku. Propagační využití údajů probíhá pouze za účelem vlastní propagace Společnosti. Dále používáme osobní údaje, které nám byly poskytnuty pro účely marketingu a průzkumu trhu, pro zákaznický servis a pro navázání kontaktů. Případně vás také žádáme o účast v průzkumech, které používáme pro vlastní marketingové účely, průzkumy trhu či veřejného mínění. Předání třetím stranám – v rámci nichž se společnosti přidružené se společností Techem, spol. s r. o. nepovažují za třetí strany – se uskutečňuje pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy.

 • Za určitých okolností musíme získat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s určitými aktivitami. V závislosti na tom, k čemu přesně vaše údaje potřebujeme, o tento souhlas požádáme, a to prostřednictvím funkce „opt-in“.
 • Podle čl. 4 odst. 11. GDPR je souhlas (opt-in) „jakýkoli svobodně vyjádřený, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev přání subjektu údajů, kterým formou prohlášení či jednoznačného potvrzujícího aktu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají." Zjednodušeně to znamená, že: Váš souhlas nám musíte poskytnout dobrovolně, aniž bychom na vás vyvíjeli jakýkoli nátlak; musíte vědět, k čemu, resp. za jakým účelem souhlas poskytujete – a tudíž zajistíme, abychom vás dostatečně informovali; musíte poskytnout souhlas ve formě pozitivního a potvrzujícího aktu. Pravděpodobně vám předložíme zaškrtávací pole pro výběr, aby byl tento akt jasný a jednoznačný.

Předání do třetích zemí

Předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii lze provést podle článků 44 až 49 GDPR, pokud Evropská komise rozhodla, že třetí země, území nebo jeden či více konkrétních sektorů v této třetí zemi či dotyčná mezinárodní organizace poskytuje přiměřenou úroveň ochrany. Seznam přijatých třetích zemí lze nalézt na webových stránkách Evropské komise. Pokud není k dispozici žádné rozhodnutí o přiměřenosti a vy jste s navrhovaným přenosem výslovně nesouhlasili, musí předání údajů doprovázet další záruky, jako jsou standardní doložky o ochraně osobních údajů, schválené kodexy chování či schválený certifikační mechanismus.

K předání do třetích zemí dochází například při použití cookies (např. Facebook, Google, LinkedIn, YouTube a Marketo). Vezměte prosím na vědomí, že v případě předání do třetích zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, nelze výkon vašich práv plně zaručit.

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky přes tyto webové stránky

Při každém přístupu na webové stránky Společnosti nebo přijetí e-mailu a kliknutí na odkaz v něm, příp. kliknutím na odkaz v rámci webové stránky může Společnost automaticky shromažďovat určité informace o vás nezávisle na tom, zda využíváte naše služby.

Při návštěvě těchto webových stránek ukládá Společnost pouze zkrácenou IP adresu přistupujícího počítače a webovou stránku, ze které nás navštívíte. Během vaší návštěvy se ukládá: datum přístupu, názvy zpřístupněných souborů, adresa URL, kód HTTP, stav a délka přístupu a objem přenesených dat během připojení. Tyto informace používáme výlučně pro statistické účely, přičemž individuální uživatel zůstává anonymní.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz či poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování požadavku a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Cookies

Některé z internetových stránek využívají tzv. cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše webová prezentace uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a v paměti vašeho prohlížeče. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané "Session-cookies". Po ukončení vaší relace se automaticky smažou. Ostatní cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, abyste byli o použití cookies informováni a cookies povolili pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně cookies zakázali a aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost těchto webových stránek. 

Cookiebot

Na našich webových stránkách používáme Cookiebot, nástroj dánské společnosti Cybot A/S se sídlem Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko. Prostřednictvím funkcí tohoto nástroje, tj. Cookiebot či Cybot, mohou být odesílány a zpracovávány údaje. Můžete se rozhodnout, zda budete souhlasit s užíváním všech nebo jen některých cookies.

Zde můžete vaše nastavení cookies změnit nebo odvolat souhlas s jejich užíváním:

Změnit nastavení | Odvolat souhlas

V banneru, v němž si můžete zvolit individuální nastavení cookies, najdete vždy aktuální a kompletní přehled cookies užívaných na našich webových stránkách. Zde se také můžete rozhodnout, jaké cookies povolíte.

Jaké údaje Cookiebot ukládá?

V případě vašeho souhlasu s užíváním cookies budou do Cybotu přeneseny, uloženy a zpracovány následující údaje:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • Datum a čas vašeho souhlasu
 • URL našich webových stránek
 • Technická data z vyhledávače
 • Šifrovaný anonymní klíč
 • Seznam povolených cookies

Kde a jak dlouho budou vaše údaje uložené?

Přenos a ukládání veškerých shromážděných údajů probíhá výhradně v rámci Evropské unie. Údaje se ukládají do datového centra Azure (poskytovatelem cloudové služby je společnost Microsoft). Veškeré uživatelské údaje budou Cookiebotem smazány po 12 měsících od vašeho souhlasu, nebo neprodleně po ukončení smlouvy o Cookiebotu.    

Zásady ochrany osobních údajů Cookiebotu jsou k dispozici na stránce https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/?tid=331588575084.

Možnost námitky

Se shromažďováním a ukládáním výše uvedených údajů můžete vyjádřit nesouhlas, a to odmítnutím používání cookies prostřednictvím zobrazeného banneru nebo odmítnutím používání cookies v nastavení vašeho prohlížeče.

Log soubory serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. log souborech serveru, které nám automaticky zasílá váš prohlížeč. Jsou to:

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkazující stránky
 • IP adresa
 • název hostitele přistupujícího počítače
 • čas požadavku serveru

Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat v případě konkrétních podezření nezákonného použití.

Nevyžádané reklamní e-maily

Použití publikovaných kontaktních údajů v rámci povinného zveřejnění na těchto webových stránkách pro účely zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto zamítá. Provozovatel webových stránek si výslovně vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. Prostřednictvím spamových e-mailů.

eTracker

Naše webové stránky využívají analytickou službu etracker. Poskytovatelem je etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo. Profily užívání lze vytvářet z údajů pod pseudonymem. Za tímto účelem lze použít soubory cookie. Údaje shromážděné pomocí technologií etracker nebudou použity bez samostatně uděleného souhlasu dotčené osoby. Návštěvníky nelze ze shromážděných údajů identifikovat a návštěvníky našich webových stránek nelze nijak osobně identifikovat ani sloučit s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Abychom mohli naše webové stránky pravidelně optimalizovat v zájmu našich uživatelů, zvolili jsme variantu sledování relací v kombinaci s analýzami vyžadujícími souhlas. Pro sledování relace není nutný žádný souhlas, protože jsou využívána data webových stránek se zkrácenou IP adresou, která se přenáší pouze při přístupu na stránku. Z paměti koncového zařízení uživatele se tudíž nenačítají žádné informace a na koncové zařízení se žádné informace neukládají. Souhlasem je naopak podmíněna tzv. analýza hloubky rolování (cookie je nastaveno), aby bylo možné rozpoznat, do které části stránky se uživatel posune. To umožňuje upřednostnit obsah stránky a zajistit, aby byly nejdůležitější informace pro uživatele umístěny nad stránkou.

Chcete-li vznést námitku proti budoucímu shromažďování a ukládání údajů o vašich návštěvách, můžete od společnosti etracker získat soubor cookie pro odhlášení pomocí následujícího odkazu, čímž zajistíte, že etracker již v budoucnu nebude shromažďovat a ukládat žádné údaje o návštěvách z vašeho prohlížeče: https://www.etracker.de/privacy?et=roEKo9

Tím se nastaví opt-out cookie s názvem "cntcookie" od společnosti etracker. Prosím, nemažte tento soubor cookie, pokud si přejete zachovat vaši námitku v platnosti. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí etracker je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a Nařízení (váš souhlas). Můžete jej kdykoli změnit či odvolat (viz část Cookiebot). 

FriendlyCaptcha

Na těchto webových stránkách používáme nástroj "FriendlyCaptcha", který je poskytován společností FriendlyCaptcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Německo. S cílem ochránit webové stránky před spamem a zneužitím se tento nástroj používá pro všechny kontaktní formuláře. Účelem nástroje je rozlišit, zda údaje vložené do kontaktního formuláře zadala fyzická osoba nebo zda byly zneužity strojním a automatizovaným zpracováním. Pomocí FriendlyCaptcha můžeme blokovat automatizovaný software.

FriendlyCaptcha je modulem CAPTCHA založeným na průkaznosti práce, kde veškerou práci provádí zařízení uživatele. FriendlyCaptcha v rámci tohoto procesu nepředává ani nezpracovává žádné osobní údaje.

Používání služeb Adobe Cloud

Na našich webových stránkách je načítána webová služba společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 345 Park Avenue, 95110 San Jose (dále jen: Adobe Cloud Services). Služba Adobe Cloud Services se certifikovala na základě dohody o ochraně osobních údajů mezi EU a USA (viz https://www.privacyshield.gov/list). Alternativně byly pro přenos sjednány standardní smluvní doložky.

Váš prohlížeč může přenášet osobní údaje do služeb Adobe Cloud Services (chování uživatele). Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím služeb Adobe Cloud je čl. 6 odst. 1 věta. 1 písm. a Nařízení (váš souhlas). Můžete jej kdykoli změnit nebo odvolat (viz část Cookiebot) Zabránit shromažďování a zpracování vašich údajů službami Adobe Cloud Services však můžete také deaktivací spouštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů do vašeho prohlížeče.

Údaje jsou vymazány, jakmile je splněn účel jejich shromažďování. Další informace o nakládání s přenesenými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služeb Adobe Cloud Services: http://www.adobe.com/de/privacy.html. Služby Adobe Cloud Services zahrnují řešení Adobe Target a Adobe Analytics, která jsou vysvětlena v následujících odstavcích.

Adobe Target

Od společnosti Adobe používáme software Adobe Target. Tento software nám umožňuje na webových stránkách spouštět tzv. A/B testy neboli multivariační testy. Za tímto účelem software řídí upravenou verzi webu (např. s odlišným designem a obsahem) ve srovnání s původní verzí. Porovnáním obou variant lze následně určit, jakou prezentaci návštěvníci našich webových stránek preferují. To nám umožňuje průběžně optimalizovat portál pro naše uživatele. Potřebujeme také, aby služba zobrazovala kontextová upozornění a informovala uživatele o aktuálních akcích a nabídkách.

Adobe Target používá k měření chování uživatelů kvantitativní metody. Neshromažďujeme ani nezpracováváme úplnou IP adresu ani žádné údaje, které by mohly být použity k identifikaci osob. Společnost Adobe používá "session cookies" a „trvalé cookies“. První jsou uložené pouze dočasně po dobu vašeho používání našich webových stránek. Trvalé cookies slouží k zaznamenávání informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují naše webové stránky.

Pokud jste odsouhlasili s výše uvedenou personalizací obsahu webových stránek/zpravodajů, vytvoří se pseudonymní zájmové profily, pro které lze použít také údaje z Adobe Analytics a segmentů z Adobe Audience Manager. Více informací o funkcích Adobe Target najdete zde

Adobe Target používáme pro účely personalizace pouze s vaším předchozím souhlasem. Tento souhlas můžete poskytnout či odvolat v našem systému správy souhlasu buďto při vaší první návštěvě našich webových stránek prostřednictvím banneru se souhlasem nebo kdykoli v nastavení cookies (viz část Cookiebot). 

Adobe Analytics

Na těchto webových stránkách používáme službu webové analýzy Adobe Analytics poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe Analytics"). Adobe Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti vašeho internetového prohlížeče a umožňují analýzu používání webové stránky. Pokud jsou informace generované cookies o používání webové stránky přenášeny na server společnosti Adobe, pak nastavení zajišťuje, že je IP adresa před geolokací anonymizována a před uložením nahrazena generickou IP adresou.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Adobe Analytics se neslučuje s jinými údaji společnosti Adobe. Ukládání cookies můžete zabránit výběrem příslušného nastavení v softwaru vašeho prohlížeče. Společnosti Adobe můžete rovněž zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie, týkajících se vašeho užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i ve zpracování těchto údajů společností Adobe, a to stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. Rovněž můžete odvolat či upravit váš souhlas s cookies na našich webových stránkách (viz část Cookiebot).   

Google Maps

Naše webové stránky používají Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Společnost Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) při používání map Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání funkcí map návštěvníky webových stránek. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na www.google.com/privacypolicy.html.

Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím služeb Adobe Cloud je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a Nařízení (váš souhlas). Můžete jej kdykoli změnit či odvolat (viz část Cookiebot). Zabránit shromažďování a zpracování vašich údajů službou Google Maps však můžete také deaktivací spouštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů do vašeho prohlížeče.

LinkedIn

Rozsah shromažďování údajů

Na těchto webových stránkách má provozovatel integrované komponenty (plug-in) společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje spojit se s existujícími obchodními kontakty a rovněž navazovat nové obchodní kontakty. Provozovatelem LinkedIn je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za záležitosti ochrany údajů mimo USA odpovídá LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém individuálním spuštění našich webových stránek, které jsou vybaveny komponentou LinkedIn (plug-in LinkedIn), tato součást způsobí, že prohlížeč používaný subjektem údajů stáhne příslušné znázornění komponenty z LinkedIn. V rámci tohoto technického procesu získává LinkedIn informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu subjekt údajů navštěvuje. Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu subjekt údajů navštíví při každém vstupu subjektu údajů na naše webové stránky a po celou dobu trvání příslušné relace na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta LinkedIn a společnost LinkedIn je přiřadí k příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Pokud subjekt údajů aktivuje tlačítko LinkedIn integrované na našich webových stránkách, společnost LinkedIn přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány společnosti LinkedIn, lze tomu zabránit odhlášením se z příslušného účtu LinkedIn subjektu údajů před návštěvou našich webových stránek. Další informace o zásuvných modulech LinkedIn naleznete na adrese developer.linkedin.com/plugins.

Společnost LinkedIn nabízí možnost odhlásit odběr e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam a rovněž spravovat nastavení reklam na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn také využívá partnery, jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavovat cookies. Takové cookies lze odmítnout na základě https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů LinkedIn jsou k dispozici na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání cookies společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Účel shromažďování údajů a právní základ

Účelem shromažďování údajů je použití pixelu LinkedIn ke sdělování informací o naší společnosti, produktech a službách cílovým uživatelům orientovaným na skupiny a poskytování příležitosti k interakci. Právní základ pro zpracování údajů je založen na vašem souhlasu prostřednictvím cookie banneru (čl. 6 odst. 1 písm. a Nařízení). Proti shromažďování a ukládání výše uvedených údajů můžete vznést námitku tím, že odmítnete používání cookies prostřednictvím banneru cookie, který se zobrazí (viz část Cookiebot), nebo odmítnutím používání cookies v nastavení vašeho prohlížeče. 

Ukládání údajů

Shromážděné údaje budou uchovávány po dobu 2 let, poté budou vymazány. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudou po jeho odvolání shromažďovány a ukládány žádné další údaje. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. 

Možnosti zabránění shromažďování údajů

Pokud v banneru cookie neudělíte souhlas, nebude v této souvislosti probíhat žádné shromažďování ani ukládání údajů uvedených v tomto odstavci.

Používání Youtube videí

Tyto webové stránky používají funkci vkládání Youtube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele „Youtube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). 

Toto video je integrováno do režimu rozšířené ochrany údajů Youtube, který blokuje nastavení souborů cookie Youtube, dokud nedojde k aktivnímu kliknutí na přehrávání. Kliknutím na tlačítko přehrát souhlasíte s tím, že YouTube nastaví cookies na koncovém zařízení, které používáte, což může sloužit také k analýze uživatelského chování pro účely průzkumu trhu a marketingu. Další podrobnosti o používání cookies službou YouTube naleznete v zásadách používání cookies společnosti Google na https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.

Další informace o ochraně osobních údajů na stránce "YouTube" naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Hosting

Webové stránky jsou hostovány společnostmi SysEleven GmbH a Adobe Systems Software Ireland Limited, což jsou poskytovatelé technických služeb a své služby zajišťují naším jménem a podle našich specifikací.

SSL šifrování

Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro účely ochrany přenosu citlivého obsahu SSL šifrování, např. v případě dotazů, které nám coby provozovateli webových stránek zašlete. Šifrované spojení identifikujete podle toho, že se v adresním řádku prohlížeče změní "http: //" na "https: //" a zobrazí se zde symbol zámku. Jakmile je SSL šifrování aktivní, nejsou údaje, které nám zasíláte dostupné třetím stranám.

Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro účely ochrany přenosu citlivého obsahu SSL šifrování, např. v případě dotazů, které nám coby provozovateli webových stránek zašlete. Šifrované spojení identifikujete podle toho, že se v adresním řádku prohlížeče změní "http: //" na "https: //" a zobrazí se zde symbol zámku. Jakmile je SSL šifrování aktivní, nejsou údaje, které nám zasíláte dostupné třetím stranám.

Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a zneužitím jsme přijali rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně prověřována a udržována v perfektním technickém stavu.

Ať už jsou Vaše osobní údaje ve Společnosti zpracovávány v rámci centrálního zpracování údajů, za účelem zlepšení služeb zákazníkům anebo z technických důvodů, je vhodnými opatřeními zajištěno, aby byly zohledněny právní zájmy ochrany osobních údajů našich zákazníků v souladu s ust. Nařízení. Upozorňujeme však, že ačkoliv přijímáme příslušná opatření pro zajištění bezpečného přenosu údajů, není přenos údajů prostřednictvím internetu zcela bezpečný, a proto nemůžeme garantovat bezpečnost údajů, přenesených na naše stránky.

Případné změny v souvislosti s ochranou osobních údajů budou vždy publikovány na této stránce. Kdykoliv se tak můžete informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat společnost Techem, spol. s r. o. elektronicky prostřednictvím těchto kontaktů, našeho kontaktního formuláře nebo osobně na adrese jakékoliv její provozovny.

 

Příjemci osobních údajů

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou implementována vhodná technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle Nařízení. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje své mateřské společnosti Techem Energy Services GmbH a externím partnerům poskytujícím Společnosti služby, jež souvisejí se správou aplikací užívaných pro zpracování osobních údajů (např. společnost etracker GmbH, která poskytuje služby související s analýzami návštěv internetové stránky Společnosti či společnost Google Inc., tj. poskytovatel Google Maps API a Google Adwords Conversion Tracking), vyhledáváním uchazečů o zaměstnání, správou intranetu Společnosti a též zajišťováním pracovnělékařských služeb a školení pro zaměstnance Společnosti, pojištěním Společnosti a poradenstvím pro Společnost (auditor, právní poradci atp.).

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Aktuální seznam příjemců osobních údajů ke stažení

Právo na informace, vymazání, omezení zpracování

Kdykoli máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a o účelech zpracování údajů, jakož i právo na úpravu, omezení zpracování nebo vymazání těchto údajů. V souvislosti s touto tematikou a rovněž v případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů, prostřednictvím kontaktů na našich webových stránkách, našeho kontaktního formuláře či případně osobně na adrese kterékoli provozovny Společnosti.

Právo podat stížnost dozorujícímu orgánu

Existuje možnost podat stížnost příslušnému dozorujícímu orgánu. Dozorujícím orgánem společnosti Techem, spol. s r. o. je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel.: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Skupinový pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Techem GmbH:

Heiner Salz
Techem GmbH
Hauptstraße 89,
65760 Eschborn, Německo
E-mail: datenschutz@techem.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Techem, spol. s r. o.:

Lucie Houdková
Techem, spol. s r. o.
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Tel.: +420 272 088 773
E-mail: lucie.houdkova@techem.cz