Stigende energipriser

Ofte stillet spørgsmål lige nu

Vi kan desværre ikke svare på, hvad de stigende energipriser gør ved forbrugsopgørelsen før den er udarbejdet.

Da vi ikke har direkte kontakt til varmeværkerne, men får vores information fra ejer/administrator af ejendommen, er vores svar til beboerne, at de må afvente den årlige forbrugsopgørelse.

De stigende energipriser vi oplever i øjeblikket vil have størst effekt i næste regnskabsår. Derfor vil det være en god idé at være på forkant fordi aconto-indbetalingerne rækker måske ikke.

Det kan betyde store efterbetalinger efter fyringssæsonen. Derfor giver det god mening allerede nu at hjælpe partnere i den svære situation med de stigende priser.

  • Tjek priserne fra gas-, el- og fjernvarmeleverandører
  • Ændringer i aconto-beløbene skal varsles overfor lejere 6 uger inden huslejebetalingen
  • Du kan smart og nemt ændre beløbene i Techem Administrator Portal, når der åbnes op for indberetningen ca. en måned før skæringsdatoen

Fordelingsregnskaber

Forbrugsopgørelser og EED forbrugsoplysninger

Er der data, som du har glemt at angive eller som skal rettes, har du mulighed for at få hjælp ved at henvende dig direkte til vores kundecenter på tlf. 8744 7700 eller info@techem.dk. Det er kun ejer/administrator, som kan indmelde rettelser til regnskabet.

Din lejer har som udgangspunkt krav på at modtage sin opgørelse senest fire måneder efter skæringsdatoen for ejendommen. Ifølge lejeloven hedder det:

”Forbrugsregnskabet, jf. § 37, stk. 1, skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende leverancer fra et kollektivt forsyningsanlæg, jf. § 37, stk. 1, nr. 1 og 2, skal regnskabet være kommet frem til lejerne, senest 3 måneder efter at udlejeren har modtaget endelig afregning fra forsyningsanlægget, hvis dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.”

Jf. paragraf 43 i den gældende lejelov. Se hele lejeloven her.  

Ifølge lejeloven er reglerne for, at ejer/administrator kan hæve acontobeløbet overfor lejer som følger:

”Udlejeren kan med 6 ugers varsel til en betalingstermin forlange, at lejeren skal betale acontobidrag til dækning af lejerens andel i ejendommens forbrugsudgifter vedrørende varme, opvarmning af brugsvand, koldt vand og køling, når udgifterne hertil ikke er indeholdt i lejen”.

Acontobeløbet må kun hæves til det beløb, som der reelt er udgifter for: ”Stk. 3. De samlede bidrag for 1 år for henholdsvis varme, opvarmning af brugsvand, koldt vand og køling må højst opkræves med den udgift, som forventes at blive pålignet for regnskabsperioden for den pågældende leverance. Ved forhøjelse af det løbende acontobidrag kan det månedlige bidrag højst forøges til 1/12 af den samlede udgift, som forventes at blive pålignet for regnskabsperioden for den pågældende leverance.”

Jf. paragraf 42 i den gældende lejelov. Se hele lejeloven her.

 

Fra 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata og have besked herom.

Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online.

Vi har opgraderet ejendomme for at de kan overholde lovgivningen. Vi  stiller vores værktøj til rådighed i Techem Administrator Portal, hvor du som kunde kan vælge, om du vil deaktivere servicen, selv sørge for udsendelsen hver måned med en reminder fra os, eller det hele skal ske automatisk hver måned til din beboer. Beboerne bliver både informeret via mail og har de aktiveret Techem Beboer App får de også en notifikation på mobilen.

Sådan overholder vi lovgivningen og holder fokus på ressourcer.

Læs mere om EED her.

Læs mere om håndteringen af EED forbrugsoplysninger her.

I forbindelse med skæringsdatoen vil det være muligt at indberette via Techem Administrator Portal.

I portalen vil du finde indberetningsskemaer, der skal udfyldes med beboerinformationer og ejendommens udgifter, før vi kan igangsætte udarbejdelsen af fordelingsregnskabet og de tilhørende forbrugsopgørelser. Efter at du har modtaget fordelingsregnskabet vil det også være at finde i portalen, hvorfra du frit kan downloade eller videresende forbrugsopgørelserne som pdf-filer, når du har tid.

Hvis du benytter dig af et administrationsprogram indberettes ejendommens udgifter online, og du kan fremsende en fil med beboerlisten til: indberetning@techem.dk. I Unik Bolig indberettes ejendommens udgifter via Aconto-guiden og sendes sammen med aconto-filen til: indberetning@techem.dk.

 

Techem Online Univers

Techem Administrator Portal og Techem Beboer App

På Techem Administrator Portal kan du bl.a. indberette online, bestille en flytteaflæsning og se tidligere fordelingsregnskaber, forbrugsopgørelser og EED forbrugsoplysninger. Du skal som kunde aktivere din adgang - har du brug for hjælp, kan du kontakte os på: tlf.: 87 44 77 00 / info@techem.dk.

Vi har samlet vejledning i en quick guide her.

Her finder du også svar på, hvordan du indberetter ejendommens udgifter og informationer om beboerne online. Du vil løbende blive guidet i portalen ved brug af hjælpetekster/mouse-over i portalen.

Du kan gå direkte til vores guide her, som fortæller, hvordan du nemt kan give dine beboere adgang til Techem Beboer App, forudsat at du har Connect Plus hos os. Du kan kontakte os her tlf.: 87447705 / salg@techem.dk, hvis du ønsker at høre mere om Connect Plus.

 

Ejerforhold og administration

af ejendomme

Hvis en ejendom skifter ejer eller administrator, bedes du henvende dig til vores kundecenter på tlf. 8744 7700 eller info@techem.dk. Vi har brug for at kende følgende informationer:

  • Ejendommens adresse (evt. gerne ejendomsnummer)
  • Dato for hvornår ejendommen overgår til ny ejer/administrator
  • Ny ejer/administrators navn, adresse, tlf. nr. og e-mailadresse

Når der sker ændringer i ejendommen, skal du henvende dig til os, så vi fortsat kan udarbejde et korrekt fordelingsregnskab til dig. Vi vil herefter sende en tekniker ud i ejendommen, som opmåler og registrerer ændringerne. Kontakt vores kundecenter på tlf. 87 44 77 00 eller info@techem.dk.

 

Årsaflæsninger og flytninger

Manuelle og fjernaflæsningsmålere

For at vi kan udarbejde det årlige fordelingsregnskab, har vi brug for at aflæse de manulle målerne i ejendommen. Vi kommer derfor og årsaflæser omkring skæringsdatoen for ejendommen. Dette vil blive varslet i ejendommen.  

Er der kun fjernaflæsningsmålere i ejendommen, har vi ikke brug for adgang - data hentes automatisk.

 

En flytteaflæsning foretages for at sikre, at både fraflytter og tilflytter får det rigtige forbrug tildelt, når det årlige fordelingsregnskab udarbejdes. Du kan bestille en flytteaflæsning gennem Techem Administrator Portal - se vejledning her.

Bestil den gerne, så snart du får besked af lejer om, at personen ønsker at fraflytte lejemålet.

En flytteopgørelse udarbejdes sammen med det årlige fordelingsregnskab. Du modtager derfor først flytteopgørelsen ved årsopgørelsen, dvs. som hovedregel fire måneder efter skæringsdato. Dette er også i fuld overensstemmelse med lejeloven.

Et flyttegebyr dækker de omkostninger, der er i forbindelse med aflæsning af målere og udarbejdelse af flytteopgørelsen. Flyttegebyret vil som hovedregel blive pålagt fraflytter.

Målertyper og reparationer

Se hele vores målerprogram i vores online shop

Har du brug for nye forbrugsmålere, er du altid velkommen til at kontakte vores salgsteam på tlf. 87447705 eller salg@techem.dk Du kan desuden læse mere om vores målere her.


Hvis en radiatormåler går løs eller falder af, så bedes du kontakte os snarest, så vores tekniker kan få løst problemet. Du kan kontakte vores kundecenter på tlf. 87447700 eller info@techem.dk.

 

Er dine radiatorer forsynet med fordampningsmålere? Du kan her få svar på, hvordan du skal forholde dig, hvis fordampningsvæsken drikkes:
I enkelte tilfælde er det sket, at et barn har "smagt" på væsken fra Techem / Clorius målere. Selvom der aldrig er sket alvorlig skade herved, anbefaler vi følgende:
- Barnet bør drikke rigeligt vand eller mælk
- Forsøg ikke at fremkalde opkastning
- Mængden i et rør er ikke farligt for et barn
- Glasset indeholder 2 gram Methylbenzoat
- Kontakt evt. læge eller forespørg giftinformationscentralen, Bispebjerg Hospital: tlf.: 35313531.

Gode links