Инфомация за медиите - 26.10.2021

Техем инвестира 2 милиона лева в сградите, които обслужва у нас

Водещият доставчик на енергийни услуги монтира Techem Smart System за клиентите в България

София, 26.10.2021 г. – Techem Smart System (TSS) е система, създадена в Германия и гарантира процесите по отчитане, предаване и обработка на данни от уредите за дялово разпределение. Системата се състои от малък смарт четец (на снимката), който се монтира в общите части на сградата и събира данни от дистанционните уреди в имотите на клиентите (водомери, топломери и разпределители). Радиоуредите изпращат регулярно сигнал към смарт четеца. На определени интервали информацията се пренася през защитена мобилна връзка към облачно пространство, а оттам към центъра за обработка на данни в Техем. В последствие там данните се разкодират и обработват, за да получат клиентите коректни месечни или изравнителни сметки за отопление и топла вода.

Инвестицията в технологията, която Техем ще финансира, за да обезпечи българския пазар, е в размер на 2 милиона лева.  В сградите, които компанията обслужва, крайните клиенти няма да заплащат за нея.

Това е нов етап в обслужването, което предлагаме на нашите клиенти. След дистанционните уреди, които вече са широко познати и предпочитани от потребителите, целта ни е да надградим технология и да предложим обслужване от ново поколение“, обяснява Милена Стоянова, управител на Техем за България.

Захранваният с батерия смарт четец събира данни, като например показания, сигнали за грешки, нетипично потребление и ги изпраща към облака. Веднъж монтиран в сградата, смарт четецът се програмира с информация кои радиоуреди трябва да бъдат обхванати. Интервалите на обмен биха могли да бъдат избрани от клиентите като дневни, двуседмични или месечни. Между два избрани момента на предаване на информацията четецът е неактивен и не пренася данни. Във всички случаи данните се предават криптирани чрез защитена връзка.

Предпоставка за пълноценната и ефективна работа за TSS е 100% оборудване на сградата с радиоуреди на Техем (radio 4 или radio 3) и монтирани смарт четци в сградите.

Именно заради това започваме процеса по оборудване в 360 сгради в София, които са на месечен отчет и имат 100% дистанционни топломери или разпределители, както и дистанционни водомери и в над 500 сгради в Пловдив и Плевен“, уточнява Милена Стоянова.

Системата TSS е изцяло в съответствие с новите изисквания на Европейската Директива за енергийна ефективност (ЕС) 2018/2002 и промените в Закона за енергетиката в България от 12.3.2021 г., според които от 01.01.2022 г. на крайните ползватели трябва да се осигурява информация за  потреблението поне веднъж месечно. А най-късно до 01.01.2027 г. всички уреди – разпределители, водомери и топломери, които не позволяват дистанционен отчет, трябва да бъдат подменени с такива с дистанционен отчет.

И в момента, според Закона за енергетика, ако клиентите подменят уред за дялово разпределение в дома си, в това число и водомер за топла вода, то те трябва да направят това с такъв, който поддържа функцията дистанционен отчет“, допълва Милена Стоянова. За 2021 г. от фирмата отчитат повишено търсене на дистанционни водомери за топла вода. В изпълнение на изискванията, клиентите следва да консултират избора си на дистанционни уреди и водомери с топлинния счетоводител. Това ще ги предпази от риска да инвестират в нов водомер, закупен от доставчик, който не предлага последващ дистанционен отчет на този уред.

В България има монтирани над 1 милион уреди Техем (разпределители, водомери и топломери), 620 хиляди от които са дистанционни. Именно дистанционните уреди помогнаха на клиентите на Техем в ситуацията на световна пандемия от COVID-19, като при условия на социална изолация в рамките на 14 дни, в средата на 2020 г. в София бяха отчетени дистанционно над 360 хиляди индивидуални разпределители и почти 18 хиляди водомера за топла вода без да се налага посещение на отчетник в дома на клиентите.