Дистанционен водомер

Нашите водомери са универсални и намират своето място в почти всяка инсталационна система.

Важно е да знаете, че:

От 12 март 2021 г.  с промени в Закона за енергетика, обн. ДВ 21/ 12.03.2021, бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност.

Според приетите промени задължително се монтират само дистанционни водомери за топла вода, доставени или одобрени от фирмата, която извършва дяловото разпределение в сградата. Фирмата, която отчита уредите и изготвя сметките за отопление и топла вода, трябва да може да отчита дистанционно както разпределителите и топломерите, така и водомерите за топла вода за коректно разпределение на енергията.

Оборудвайки дома си с уреди и водомери с дистанционен отчет, лесно можете да преминете и към месечен отчет, за да получавате реална сметка за потреблението всеки месец, без изравнителна.

В сгради, в които всички водомери за топла и студена вода са дистанционни, показанията им могат да се предоставят месечно на водоснабдителното дружество.

Водомер за топла и студена вода с вграден модул за радиоотчитане.

Водомерите са сухи и работят на едноструен принцип.

Наличен е в различни големини и конструктивни размери и гарантира гъвкаво и разностранно приложение.

Водомер за топла и студена вода с възможност за надграждане с радиомодул.

Водомерите са сухи и работят на едноструен принцип.

Наличен е в различни големини и конструктивни размери и гарантира гъвкаво и разностранно приложение.

Водомерите подлежат на периодична метрологична проверка.

Със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията се определя периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Индивидуалните водомери подлежат на последваща метрологична проверка на 10 години.

В изпълнение на разпоредбите на чл.52 ал.7 от Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването, при липса  на индивидуални водомери за топла вода, изтекъл срок на валидност на периодичната проверка на индивидуалните водомери или констатирана повреда в уреда, служителите на Техем уведомяват писмено клиентите за необходимостта да монтират индивидуални водомери за топла вода, да представят за последваща проверка индивидуалните

Срокът за отстраняване на неизправността е 30 дни от датата на констатирането й.

В този срок следва да се извърши метрологична проверка в оправомощена от ДАМТН лаборатория, ремонт или подмяна на водомерите, ако се установи че са негодни за употреба.

При неизпълнение на предписанието, показанията на водомера за топла вода не могат да бъдат взети предвид при изготвяне на изравнителната сметка. Разходът на топла вода за имота се определя според брой на обитателите за отчетния период: от 140 л. до 280 л. на денонощие на обитател на имота.

Документи за сваляне

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще генерира 10-цифрен код , с който може да платите на каса на Изипей или онлайн през ePay.

За това плащане не дължите такса.

КВС Банк България ЕАД

IBAN BG67RZBB91551060233116

BIC: RZBBBGSF

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за сумата, която следва да преведете до три дни преди датата на посещение.

В основание посочете абонатния номер към Топлофикация, за който ще се извършва услугата. 

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за датата на посещение. При заплащане на услугата на място в имота се дължи цена за инкасо, съгласно ценовата листа за услуги.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.