Най-често задаваните въпроси

Имате въпроси? Вижте дали вече нямаме отговори за вас.

Възможна е. В случай, че всеки месец Техем отчита дистанционно всички индивидуални уреди за дялово разпределение от всички имоти, присъединени към абонатната станция (разпределители/топломери и водомери за топла вода).

Техем предлага двойна защита от кражба на топлинна енергия – защитен стикер с пломба и радиоразпределител, който излъчва сигнал при неправомерна манипулация. Това предотвратява възможността за демонтиране на радиатори с уреди и монтирането на такива без уреди за отчет.  Съветваме Ви да се регламентира достъпът до абонатната станция: да се упълномощи един представител от етажната собственост, който единствен да има ключ и да знае кога и защо се източва абонатната станция. В случай на авария и нужда да бъде счупена пломбата, това лице да го констатира и впише в протокол.

В Общите условия на договорите има предвидено задължение на Техем за проверка по искане на етажната собственост и по искане на Техем. По искане на етажната собственост: ако живущите решат, че искат проверка с участие на Техем, предоставят писмо с ден и час за проверка.  Най-добре е всички в сградата да са уведомени за деня и часа и да са се подписали, че искат проверката. По искане на Техем: един път годишно Техем може да поиска извършване на проверка на уредите, отоплителните тела и водомерите за топла вода. Ако не може в посочения ден и час, се свързва с Техем и насрочва индивидуалната дата и час.  Ако не го направи и етажната собственост предостави протокол, че на неосигурилите достъп трябва да се начисли енергия, Техем ще се съобрази с решението на етажната собственост. При отчета на радиоуредите се подава сигнал за грешка – манипулация. Техем осигурява безплатна проверка при подадена дата и час за проверка. По закон всеки клиент с радиоуреди трябва да се проверява един път годишно, като клиентът има свобода да избира ден и час. При визуално отчитане: с пломба и стикер на уреда.

Съгласно Закона за енергетика, чл. 153, ал. 6, “при прекратено топлоподаване към отоплителните тела в имотите си, потребителите в сграда етажна собственост остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и за отопление на общите части, ако има такива”. В случая независимо дали сте прекратили топлоподаването за отопление на имота Вие сте потребител на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация през отоплителния сезон, до прекратяване топлоподаването на сградата от абонатната станция или промяна в нормативната уредба. Количеството топлинна енергия за сградната инсталация зависи от вида и топлофизичните особености на сградата и на отоплителната инсталация. Фирмата за дялово разпределение начислява топлинна енергия за сградна инсталация по един от четирите начина избран от живущите:

1. по формула в зависимост от действително инсталираната мощност за отопление в сградата;

2. чрез изчисления, направени от правоспособно лице или от фирмата за дялово разпределение;

3. по измерено количество енергия, извършено от правоспособно лице в присъствието на представител на Топлофикация;

4. по фиксиран процент, между 20% и 40% от енергията за отопление, по избор на етажната собственост.

Съгласно методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради - етажна собственост, т. 6.4.3 Разпределената топлинна енергия за едно отоплително тяло не може да надвишава максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отчетен период при съответния режим на работа на сградната инсталация. Прави се проверка на всички отоплителни тела в сградата и ако се получи разлика между максималната и разпределената енергия за всяко тяло, тя се прибавя към енергията, отдадена от сградната инсталация.

Не. Всички фирми за дялово разпределение изготвят разпределението на енергията съгласно действащата нормативна уредба - Закон за енергетика, Наредба за топлоснабдяване и Методика за дялово разпределение.

Щранг-лирата е тръбно отоплително тяло, което служи за отдаване на топлина и при наличието й в сградата се начислява енергия за отопление. Начисленият разход за щранг-лирата е в пряка зависимост от нейните размери и мощност. Щрант-лирата е част от отоплителната инсталация на сградата, а не от сградната инсталация, поради тази причина енергията, отдадена от щранг-лирата се заплаща, като дял от енергията за отопление, а не като дял от енергията, отдадена от сградна инсталация. При щранг-лира без уред за дялово разпределение инсталиранта мощност се определя по изчислителен път и се прилага разпоредба по т.6.5 от Методиката за дялово разпределение към Наредбата за топлостабдяване (обн. ДВ бр. 25 / 20.3.2020 г.). За сгради - етажна собственост, в които има отоплителни тела без уреди за индивидуално отчитане т.е. се прилага експлоатация по максимален специфичен разход на сградата. Енергия, отдадена от щранг-лира, няма да се начислява, тогава когато всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сградата - етажна собственост, присъединени към абонатната станция по вертикално местоположение на имотите, не желаят да бъдат потребители на топлинна енергия за отопление, отдадена от щранг-лирите и има техническа възможност за изключването им. В такъв случай, те са длъжни да декларират това писмено пред топлопреносното предприятие.

Равностойността на една топлинна единица се определя след отчитане на всички индивидуални разпределители в сградата. Общата енергия, консумирана в цялата сграда и сбора на всички отчетени топлинни единици от индивидуалните уреди са различни величини през всеки отоплителен сезон, затова стойността на топлинната единица се променя всяка година.

Съгласно Наредбата за топлоснабдяване (обн. ДВ бр.25 / 20.3.2020 г.) Рекламации по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка се извършват в срок до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка. 

Ако в регламентирания срок за рекламации постъпят основателни възражения ще бъде изготвена корекция на дяловото разпределение. За всяка пратида във фактурата от Топлофикация ще бъде начислена разликата между двете изравнителни сметки.

Услугата разпределение на топлинна енергия разпределя отчетената топлинна енергия по топломера в абонатната станция на

1.енергия за подгряване на топла вода; 2.енергия за сградна инсталация; 3.енергия за отопление на имотите.

Тази енергия се разпределя между всички клиенти, като се определи съответният дял на всеки един, показван от монтираните уреди и се сравни с начислените през сезона стойности.

Над 2000 сгради с отопление и топла вода. Има и сгради с комплексен отчет и на студената вода.

Дистанционното отчитане е изцяло в полза на клиента:

  • Ще имате една изравнителна сметка;
  • Няма да се налага да излизате от работа или да чакате в празничен ден (Великден, Гергьовден, 24-ти май…);
  • Не ви притесняваме и външни лица няма да се разхождат в дома ви;
  • Разполагате изцяло с времето си;
  • При смяна на цената на топлинната енергия единствено радиоуредите могат да бъдат отчетени реално и в изравнителната Ви сметка ще бъде начислен реалният дял до и след промяната. В останалите случаи разделението на единиците става по изчислителен път на Методиката.

И при дистанционен отчет, контролът остава при Вас.
При месечен отчет: В края на месеца може да запишете данните от произволно избран от Вас уред към 1-во число. След регистрация в клиентския портал на Техем, може да сверите данните. Предлагаме и достъп за домоуправители с информация за отчетите на всички апартаменти, присъединени към една абонатна станция.
При годишен отчет: Показанията в изравнителната сметка могат да се сравнят с тези на уредите. Показанията се пазят още една година в паметта на уреда.

Искате ли от вас да зависи, колко ще плащате? 
Искате ли да сте спокойни, че плащате това, което ползвате?
Искате ли да имате точни сметки? 
Гаранцията изтича или е изтекла. Най-добре е да подмените уредите си с нови, които ще ви гарантират точност, сигурност и удобство.

Ако уредът загасне през отоплителния период (октомври-април) и клиентът веднага уведоми фирмата за дялово разпределение, фирмата ще подмени в срок до 7 дни уреда. За периода на работа на отоплителното тяло без уред (със загаснал уред) се начислява потребление на базата на енергията, изразходвана от отоплителното тяло за предишния отоплителен сезон. Ако след изтичане на сезона клиентът не подмени уреда, през следващите отоплителни периоди се начислява енергия на максимална мощност.

Законът за енергетика задължава всички клиенти да имат монтирани уреди за дялово разпределение на всички радиатори (при вертикална инсталация) или апартаментни топломери (при хоризонтална инсталация). Ако използвате отоплителни тела без уреди, на тях се начислява максимална мощност. Така губите възможността да регулирате потреблението си.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.