Dodržiavanie pravidiel v spoločnosti TECHEM

V spoločnosti TECHEM prikladáme veľký význam čestnému konaniu a vždy konáme v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodržiavanie týchto pravidiel je veľmi dôležité, a preto priamo podlieha konateľovi spoločnosti.

Témy ako prevencia úplatkárstva a korupcie, dodržiavanie antitrustového práva a práva hospodárskej súťaže, prevencia podvodov a prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu sú v spločnosti zakotvené prostredníctvom systému riadenia dodržiavania predpisov ktorý pokrýva celú skupinu Techem Group z hľadiska jej vnímania a fungovania.

Ako jeden z popredných partnerov v oblasti služieb pre ekologické a inteligentné budovy si uvedomujeme našu zodpovednosť voči zákazníkom, obchodným partnerom a spoločnosti a prikladáme veľký význam čestnému obchodnému správaniu. Toto je obzvlášť dôležité vzhľadom na významné postavenie spoločnosti Techem na trhu a s tým súvisiace zvýšené požiadavky zákona o hospodárskej súťaži. Okrem našej každodennej práce slúži náš Kódex správania spoločnosti Techem aj ako jasný záväzok a vyslanec, ktorý sprostredkúva naše chápanie hodnôt zvnútra navonok. Dopĺňajú ho podrobné usmernenia, informačné brožúry a školenia.

Chcete nahlásiť incident súvisiaci s dodržiavaním predpisov?

Ak máte akékoľvek náznaky nezákonného alebo nevhodného správania v spoločnosti Techem, kontaktujte nášu centrálu: 02/4910 6411, e-mail: techem@techem.sk.

TellTechem: Prostredníctvom nášho oznamovacieho kanála TellTechem- môžu zákazníci, dodávatelia a ďalšie zainteresované strany bezpečne a v prípade potreby anonymne podávať hlásenia o problémoch súvisiacich s dodržiavaním predpisov. Hlásenia sa môžu týkať nášho Kódexu správania, našich smerníc a noriem alebo dodržiavania platných zákonov alebo predpisov.

Každé hlásenie berieme vážne, dôkladne ho prešetríme a podľa potreby prijmeme príslušné opatrenia alebo dôsledky. Sľubujeme, že čestné správanie nikdy nepovedie k znevýhodneniu skupiny Techem Group.

 

Morálny kódex Techem

Tento kódex správania je záväzný pre našu prácu v spoločnosti TECHEM. Pomáha nám robiť správne rozhodnutia, riadime sa našimi základnými hodnotovými atribútmi a etickými princípmi, ako sú čestnosť, otvorenosť, jasnosť a zodpovednosť.

Toto nie je pohotovostná služba. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo majektu okamžite kontaktujte záchranné služby. V prípade otázok a sťažností na naše služby a produkty kontaktujte našu zákaznícku linku.