Dodržiavanie predpisov v spoločnosti Techem

V spoločnosti Techem prikladáme veľký význam čestnému konaniu a samozrejme konáme v súlade s platnými právnymi predpismi.. Dodržiavanie predpisov je v tomto ohľade dôležitým multiplikátorom, a preto podlieha priamo konateľovi a riaditeľovi spoločnosti.

Otázky, ako je prevencia úplatkárstva a korupcie, dodržiavanie antitrustového práva a práva hospodárskej súťaže, prevencia podvodov a prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, sú v spoločnosti zakotvené prostredníctvom systému riadenia dodržiavania predpisov, ktorý zahŕňa celú skupinu Techem v rámci jej posudzovania a spôsobu konania.

Ako jeden z popredných partnerov v oblasti služieb pre ekologické a inteligentné budovy si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči zákazníkom, obchodným partnerom a spoločnosti a prikladáme veľký význam čestnému podnikaniu. Je to obzvlášť dôležité vzhľadom na významné postavenie spoločnosti Techem na trhu - a s tým súvisiace zvýšené požiadavky práva hospodárskej súťaže. Okrem každodennej práce slúži náš Kódex správania spoločnosti Techem aj ako jasný záväzok a vyslanec, ktorý sprostredkúva naše chápanie hodnôt zvnútra navonok. Dopĺňajú ich podrobné usmernenia, letáky a školenia.

Zamestnanci a externé tretie strany majú k dispozícii rôzne kontaktné a oznamovacie kanály, ktorými môžu informovať oddelenie pre dodržiavanie predpisov o návrhoch, obavách alebo porušeniach. Každý tip berieme vážne, s náležitou starostlivosťou ho sledujeme a v prípade potreby podnikneme príslušné kroky alebo vyvodíme dôsledky.

V prípade akýchkoľvek otázok na tému dodržiavania predpisov v spoločnosti píšte na e-mail: techem@techem.sk

Morálny kódex Techem

Tento kódex správania je záväzný pre našu prácu v spoločnosti Techem. Pomáha nám robiť správne rozhodnutia - riadime sa našimi základnými hodnotovými atribútmi a etickými zásadami, ako sú čestnosť, otvorenosť, jasnosť a spoľahlivosť.