Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Techem si môžete na konci strany stiahnuť vo formáte pdf.

                                                                                                                                  Všeobecné ustanovenia

1.     Účel

1.1       Obchodné podmienky na všetky zmluvy, ktoré uzatvorí spoločnosť TECHEM spol. s r.o. so sídlom Hattalova 12, 831 03  Bratislava, IČO: 31 355 625 s objednávateľom na :

a)     dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov tepla Techem (ďalej len „PRT“),

b)     dodávku určených meradiel na meranie tepla (ďalej len „merač tepla“),

c)     dodávku určených meradiel Techem na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody alebo studenej vody (ďalej len „bytový vodomer TÚV / SV“),

d)     dodávku rádiových modulov Techem pre bytové vodomery,

e)     dodávku a montáž TSS,

f)      služby odpočtu indikovaných údajov z týchto zariadení,

g)     služby rozpočítavania nákladov na teplo, TÚV a SV v bytoch a nebytových priestoroch v zmluvných objektoch.

1.2       Tieto Obchodné podmienky upravujú profesijné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, resp. správcom a platia v plnej šírke, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

2.     Vymedzenie pojmov

2.1       Termínom objednávateľ sa rozumie Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „SVBaNP“) v bytovom dome alebo Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „zmluvný objekt“) v zastúpení správcom v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a novelizácií.

2.2       Termín užívateľ sa používa jednotne bez ohľadu na skutočný charakter vlastníckych vzťahov v zmluvných objektoch pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „VBaNP“), pre nájomcov bytov a nebytových priestorov.

2.3       Zúčtovacím obdobím je kalendárny rok od 1. januára do 31. decembra.

2.4       Meracím zariadením sa  na účely týchto obchodných podmienok rozumejú pomerové rozdeľovače tepla, určené meradlá na meranie tepla ako aj teplej úžitkovej vody a studenej vody v bytoch a nebytových priestoroch zmluvného objektu.

2.5       Termín rádiové meracie zariadenie sa používa na označenie zariadení s rádiovým modulom, a to buď zabudovaným alebo pridaným, umožňujúcim zber indikovaných údajov, vysielaných na rádiovej frekvencii 868,95 Mhz, bez nutnosti vstupu do bytu.

2.6       Skratka TSS označuje produkt Techem Smart System slúžiaci na automatizovaný zber indikovaných údajov z meracích zariadení v priebehu celého roka a ich prenos prostredníctvom GPRS siete.

2.7       Zákazníckym portálom sa označuje webová aplikácia spoločnosti TECHEM určená správcovi bytového domu na zobrazovanie indikovaných údajov z meracích zariadení zo všetkých bytov a nebytových priestorov určených zmluvných objektov v správe správcovskej spoločnosti, resp. bytového domu v správe SVB, ktorého súčasťou je aj archív rozpočítaní a konzola na správu prístupov k Užívateľskému portálu. Webová aplikácia je prístupná na adrese: portal.techem.sk

2.8       Užívateľským portálom sa označuje webová aplikácia spoločnosti TECHEM určená užívateľovi resp. majiteľovi bytu alebo nebytového priestoru na zobrazenie indikovaných údajov z meracích zariadení jednotlivých bytov alebo nebytových priestorov, v ktorom sú sprístupnené údaje týkajúce sa iba konkrétneho bytu alebo nebytového priestoru. Webová aplikácia je prístupná na adrese: tenantportal.techem.sk 

Dodávka a montáž meracích zariadení a technológie TSS

3.     Povinnosti objednávateľa, resp. správcu

3.1       Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení jeho zmluvných povinností a bude ho informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre jeho činnosť.

3.2       Objednávateľ zabezpečí v dohodnutom termíne montáže prístup k jednotlivým vykurovacím telesám a k rozvodom studenej a teplej vody v rozsahu nevyhnutnom pre montáž.

3.3       Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť pri umiestnení komponentov technológie TSS v zmluvnom objekte.

3.4       Objednávateľ odstráni prípadné prekážky znemožňujúce vykonanie diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ho zhotoviteľ o týchto prekážkach informoval. O dobu prekážok v zmysle predchádzajúceho sa predlžuje doba na vykonanie diela.

3.5       Objednávateľ písomne určí oprávnenú osobu na prácu s webovou aplikáciou Zákazníckeho portálu. Táto osoba bude mať plný prístup k údajom na Zákazníckom portáli a v prípade využívania Užívateľského portálu bude mať oprávnenie prideliť prístupy pre užívateľov bytov a nebytových priestorov. Oznam musí obsahovať: meno, pozíciu v rámci správy bytového domu, telefonický kontakt a mailovú adresu, pričom oprávnená osoba musí spĺňať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov. Za túto skutočnosť zodpovedá objednávateľ.

3.6       Objednávateľ je povinný spravovať užívateľské prístupy vlastníkov bytov a nebytových priestorov na webovej aplikácii Užívateľský portál osobou definovanou v predchádzajúcom bode.

 

 

4.     Povinnosti zhotoviteľa

4.1       Zhotoviteľ vykoná dielo v termínoch, ktoré budú stanovené dohodou oboch zmluvných strán.

4.2       Zhotoviteľ vykoná montáž v pracovných dňoch, v pracovnej dobe medzi 8:00 – 15:00.

4.3       Ak zhotoviteľ zistí, že montáž nebude vykonaná v dohodnutom termíne, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi, v akej dodatočnej lehote bude montáž vykonaná.

4.4       Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa a správcu na prekážky, týkajúce sa vykonania diela alebo miesta, kde má byť montáž vykonaná, ktoré mu znemožňujú vykonať dielo dohodnutým spôsobom. O dobu prekážok v zmysle predchádzajúcej vety sa predlžuje doba na vykonanie diela.

4.5       Dielo a dohodnuté časti diela môžu byť odovzdané aj pred dohodnutým termínom dokončenia.

4.6       Dátum montáže v jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch oznámi zhotoviteľ užívateľom najmenej 5 dni vopred formou vývesky „Upozornenie o montáži“ vo vstupných priestoroch objektu. Ak v oznámenom termíne nesprístupní užívateľ byt alebo nebytový priestor, vykoná sa montáž v náhradnom termíne oznámenom najmenej 3 dni vopred.

4.7       Dielo sa považuje za dokončené ukončením hlavnej montáže. Dokladom o dokončení diela je tzv. „Hlásenie o ukončení montáže“ so zoznamom namontovaných prístrojov, potvrdeným užívateľmi alebo oprávnenou osobou, ktorý tvorí prílohu faktúry za dielo.

4.8       V prípade nesprístupnenia bytu alebo nebytového priestoru ani v jednom z termínov hlavnej montáže, bude montáž vykonaná až na žiadosť užívateľa takéhoto bytu alebo nebytového priestoru s tým, že za individuálny montážny termín sa mu bude fakturovať cena podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa v čase objednania. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade individuálneho montážneho termínu požadovať úhradu takýchto dodávok a výkonov od užívateľa priamo na mieste vykonania práce (v hotovosti, príp. platobnou kartou oproti pokladničnému dokladu).

4.9       Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadnú škodu, vzniknutú pri vykonaní diela, ktorá bola spôsobená v dôsledku skrytých vád  (napríklad únavou materiálu, spojov, a pod.).

4.10     Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie s vykonaním diela, ktoré bolo spôsobené z dôvodov nedostatočnej súčinnosti objednávateľa a užívateľov.

4.11     Zhotoviteľ vytvorí konto pre sprístupnenie webovej aplikácie Zákazníckeho portálu a bezodkladne oznámi prístupové údaje oprávnenej osobe objednávateľa.

4.12     Zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávnenej osobe určenej objednávateľom na prácu  so spravovaním prístupov na Užívateľský portál návod na používanie v elektronickej forme.

4.13     Zhotoviteľ v rámci montáže PRT neodstraňuje navarovacie kolíky, pochádzajúce z montáže iných spoločností, ktoré nie je možné použiť na montáž PRT značky Techem.

5.     Cena za dielo

5.1       Objednávateľ zhotoviteľovi za vykonanie diela zaplatí zmluvne dohodnutú cenu.

5.2       Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za dielo po odovzdaní diela.

5.3       Zhotoviteľ má právo požadovať preddavok vo výške 50% z predpokladanej ceny diela v jeho maximálnom rozsahu. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo pozastaviť plnenie diela, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou preddavku.

5.4       Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom dokončenia diela v zmysle článku 4.7. Splatnosť faktúry je 14 dní. Prípadné ďalšie plnenie tzv. domontáž bude fakturované samostatne.

5.5       Zhotoviteľ si vyhradzuje právo cenu upraviť, ak dôjde k zmene zákonom stanovenej sadzby DPH alebo k iným relevantným úpravám cien vykonaných štátnymi orgánmi a inštitúciami SR.

5.6       Pokiaľ je objednávateľ s platbou v omeškaní, zhotoviteľ má právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

6.     Záruka

6.1       Záručná doba na prístroje a montážne práce je 24 mesiacov od dátumu montáže uvedenom v montážnom protokole, ak sa v zmluve nedohodne inak.

6.2       Prípadné reklamácie v záručnej dobe sa riešia zásadne písomnou formou v zmysle platných predpisov. Reklamácia musí obsahovať najmä popis vady, adresu a telefonický kontakt  na účel sprístupnenia bytu alebo nebytového priestoru.

6.3       V prípade neoprávnenej reklamácie, ako aj v prípade nesprístupnenia bytu/nebytového priestoru v dohodnutom termíne návštevy technika z dôvodu reklamácie, uhradí užívateľ zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s ňou vznikli. 

6.4       Záruka na vodomer sa poskytuje pri dodržaní nasledovných podmienok:

a)     vodomer bol namontovaný podľa montážneho návodu vrátane dodržania technických parametrov pre jeho prevádzku (prietok, teplota) spôsobom zodpovedajúcim jeho funkcii,

b)     vodomer nebol poškodený násilným, neodborným alebo nedbalým zaobchádzaním,

c)     do vodomeru nevnikli žiadne cudzie telesá a bola dodržaná kvalita vody podľa STN 830616,

d)     vodomer nebol ovplyvňovaný elektromagnetickým poľom.

6a.   Zodpovednosť za škodu

6a.1    Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku skrytých vád vykurovacích telies, napr. únavy materiálu vykurovacieho telesa, potrubí a armatúr prejavujúcich sa únavovými zlomami. Ďalej nezodpovedá za škody na vykurovacích telesách, príp. potrubí, ktoré boli zapríčinené vodou či vlhkosťou, ohňom, mrazom, nedodržaním prevádzkových a obslužných predpisov, neodborným a hrubým zaobchádzaním, poškodením v dôsledku prekročenia stanovených prevádzkových hodnôt najmä nedodržaním normy VDI 2035, zhrdzavením a poškodením spôsobeným chemickými, elektrickými a elektrolytickými vplyvmi a inými podobnými okolnosťami.

6a.2    Zhotoviteľ zodpovedá za škody ktoré vznikli vyliatím methylbenzoátu, poškodením zariadenia bytu a jeho súčastí, pokiaľ k tomuto nedošlo v dôsledku faktorov uvedených v článku 6a.1.

Odpočtová a rozpočítacia služba

7.     Povinnosti objednávateľa, resp. správcu

7.1       Požiadavku na opätovné sfunkčnenie merania pomocou PRT po výmene radiátorov, prípadné poruchy alebo poškodenie prístrojov bude objednávateľ bezodkladne hlásiť zhotoviteľovi, ktorý na základe objednávky zabezpečí nápravu daného stavu (ďalej len ,,servisný zásah“), ak sa zhotoviteľ s objednávateľom nedohodne inak. Za servisné zásahy bude objednávateľovi v zmysle jeho objednávky na základe aktuálneho cenníka vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní, ak sa nedohodne inak.

7.2       Objednávateľ má povinnosť odovzdať zhotoviteľovi podklady na vykonanie odpočtov a spracovanie rozpočítania, a to:

a)     úplné a správne údaje o užívateľoch, potrebné pre rozpočítavanie, v rozsahu a štruktúre, ktorú predpíše zhotoviteľ

b)     zmeny v počte alebo výkone radiátorov, výmeny vodomerov, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré majú vplyv na rozpočítavanie

c)     spôsob rozpočítania nákladov na dodané teplo v písomnej forme na tlačivách zhotoviteľa (Formulár 1A, 1C – Príloha zmluvy)

d)     úplné a správne podklady o nákladoch vstupujúcich do rozpočítavania vypracované v súlade s cenovými predpismi pre zmluvné objekty v rozsahu, ktorý určí zhotoviteľ, najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po skončení zúčtovacieho obdobia (28.  februára).

7.3       Podklady uvedené v bode 7.2 a) a b) dodá objednávateľ najneskôr do 5. októbra príslušného zúčtovacieho obdobia, pričom údaje za posledné tri mesiace príslušného zúčtovacieho obdobia dodá do 10 dní po skončení tohto zúčtovacieho obdobia.

7.4       Podklady uvedené v bode 7.2 c) je objednávateľ povinný zaslať len v prípade zmeny. Ak si v nasledujúcich rokoch VBaNP schvália nový spôsob rozpočítania, oznámi túto skutočnosť objednávateľ zhotoviteľovi zaslaním nového Formulára 1A, 1C najneskôr do 31.decembra. Formuláre sú v elektronickej forme dostupné na webovej stránke www.techem.sk.

7.5       Ustanovenia článku 7.2 sa vzťahujú len na zmluvy, v ktorých je dohodnutá služba rozpočítania.

7.6       Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi každú informáciu alebo usmernenie, majúce vplyv na rozpočítanie, a to výlučne v písomnej forme.

7.7       Rozpočítanie nákladov na dodávku tepla jednotlivým užívateľom doručuje objednávateľ.

7.8       Ak objednávateľ zistí v rozpočítaní chyby, má povinnosť bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi.

7.9       Ak objednávateľ nedodá potrebné doklady podľa bodu 7.2 do šiestich mesiacov od skončenia odpočtov, zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo ako percentuálne podiely jednotlivých užívateľov na nákladoch za teplo a vodu. Týmto bude záväzok zhotoviteľa vo vzťahu k danému zúčtovaciemu obdobiu splnený.

8.      POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA - ODPOČTY

8.1      Zhotoviteľ pre objednávateľa po skončení zúčtovacieho obdobia zabezpečí a vykoná odpočet indikovaných údajov meracích zariadení. Odpočty za príslušné zúčtovacie obdobie vykoná zhotoviteľ po ukončení zúčtovacieho obdobia, ak sa nedohodne inak.

8.2      Zhotoviteľ podľa metódy odpočtu jednotlivých typov meracích zariadení považuje bytový dom ako “nerádiový“ s vizuálnym odpočtom meracích zariadení priamo v byte, alebo ako bytový dom „rádiový“ s odpočtom bez nutnosti vstupu do bytov.

8.3      Pod pojmom odpočet nerádiových meracích zariadení sa rozumie vizuálny zber dát priamo v byte alebo nebytovom priestore v zmluvnom objekte. Týmto zberom sa získava indikovaný údaj:

a)     v prípade nerádiového PRT k 31. decembru predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia,

b)    prípade meračov tepla k 31. decembru predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia,

c)     v prípade bytových vodomerov stav ku dňu odpočtu.

8.4      Pod pojmom odpočet rádiových zariadení sa rozumie:

a)     v prípade odpočtu systémom Walk-by 24 údajov, a to vždy ku koncu mesiaca a k 15. dňu v mesiaci v priebehu celého zúčtovacieho obdobia,

b)    v prípade zberu údajov prostredníctvom TSS podľa zmluvne dohodnutého harmonogramu odpočtov.

c)     Ak užívateľ bytu/NP v bytovom dome, ktorý zhotoviteľ považuje podľa metódy odpočtu za „rádiový“, z akéhokoľvek dôvodu nemá osadený rádiový PRT alebo rádiový modul na bytovom vodomere, zhotoviteľ vykoná vizuálny odpočet takéhoto zariadenia len na základe písomnej objednávky užívateľa bytu, inak bude zhotoviteľ považovať tento byt/NP  za nemeraný a vo vyúčtovaní nákladov za dodané teplo, príp. odobratú vodu bude postupovať v zmysle platnej legislatívy – určením náhradnej spotreby. Takýto odpočet bude spoplatnený ako individuálny servisný zásah v zmysle aktuálneho cenníka.

8.5      V prípade potreby mimoriadneho vstupu do jednotlivých bytov/NP zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom informáciu pre užívateľov o termíne kontrolného odpočtu, resp. servisného zásahu. Ak nebude pracovníkovi, ktorý bol poverený vykonaním kontrolného odpočtu, resp. servisného zásahu, umožnený voľný prístup k meracím prístrojom v stanovenom termíne, bude zhotoviteľ v neprístupnom byte oprávnený rozpočítať náklady náhradným výpočtom v súlade s platnými právnymi predpismi a požiadavkami objednávateľa spresnenými v písomnej forme podľa bodu 7.2.

8.6      Informáciu pre užívateľov o termíne odpočtu v prípade nerádiových meracích zariadení zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom v zmysle platnej legislatívy.

8.7      Ak nebude pracovníkovi, ktorý bol poverený vykonaním odpočtov nerádiových prístrojov umožnený voľný prístup k meracím prístrojom v stanovenom termíne, oznámi zhotoviteľ náhradný dátum odpočtu. Ak ani v náhradnom termíne nebude možné vykonať odpočet, bude zhotoviteľ v neprístupnom byte oprávnený rozpočítavať náklady náhradným výpočtom v súlade s platnými právnymi predpismi a požiadavkami objednávateľa spresnenými v písomnej forme podľa bodu 7.2.

8.8      Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť odpočtu indikovaných údajov z meracích zariadení. Prípadnú reklamáciu odpočtu môže užívateľ uplatniť prostredníctvom objednávateľa, resp. správcu najneskôr však do 30. novembra nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Po uplynutí tejto doby už nie je možné zistiť rozporovaný stav počítadla zariadenia.

8.9      Pokiaľ je potrebné vykonať odpočty, resp. servisný zásah priamo v byte, zhotoviteľ je oprávnený žiadať od užívateľa alebo od inej prítomnej dospelej osoby nachádzajúcej sa v byte/NP, aby potvrdila podpisom správnosť záznamu o odčítaných indikovaných údajoch z meracích zariadení v Protokole o odpočte, príp. aby svojím podpisom potvrdila vykonanie servisného zásahu v Protokole o servisnom zásahu (ďalej len „protokol“). Pritom platí domnienka, že osoba, ktorá protokol podpisuje, je užívateľ alebo osoba na tento úkon užívateľom poverená. Súčasne tejto osobe zhotoviteľ odovzdá jednu kópiu vyplneného a podpísaného protokolu. Ak odmietne vyššie uvedená osoba zhotoviteľovi svojím podpisom potvrdiť protokol, zhotoviteľ túto skutočnosť vyznačí v protokole.

9.     Povinnosti zhotoviteľa – Rozpočítanie

9.1       Zhotoviteľ vyhotoví a odovzdá objednávateľovi, resp. správcovi rozpočítanie do 50 dní od doručenia úplných a správnych údajov podľa bodu 7.2. (V prípade dodacej doby kratšej ako 50 dní a dlhšej ako 30 dní, bude poplatok za rozúčtovanie definovaný v prílohe k zmluve - Cenník služieb, navýšený o 30%, v prípade doby kratšej ako 30 dní bude tento navýšený o 50%.)

9.2       Uvedená lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej je objednávateľ v omeškaní so splnením svojho záväzku podľa bodu 7.2. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na dodatočné spresňovanie podkladov, resp. dodanie opravných podkladov k rozpočítaniu zo strany objednávateľa.

9.3       Dielo (rozpočítanie) bude obsahovať:

a)     celkové rozdelenie nákladov podľa užívateľov na zmluvný objekt,

b)     rozpočítanie nákladov pre jednotlivých užívateľov.

9.4       Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, resp. správcovi v konkrétnych sporných prípadoch na jeho požiadanie nahliadnuť do protokolov s cieľom kontroly správnosti vyhotovených rozpočítaní.

9.5       V prípade reklamácie, v ktorej užívateľ bytu namieta správnu funkčnosť meracích prístrojov, môže na základe žiadosti užívateľa zhotoviteľ vykonať kontrolu prístrojov v byte alebo jeho testovanie v servisnom stredisku. Ak sa však preukáže, že prístroj je plne funkčný a nevykazuje žiadnu poruchu, budú náklady za tieto servisné úkony fakturované objednávateľovi podľa aktuálneho cenníka. Zhotoviteľ má povinnosť vopred informovať užívateľa o spoplatnení servisného úkonu v zmysle vyššie uvedeného.

9.6       Záznamy o odpočte zostávajú u zhotoviteľa na účely vyhotovenia rozpočítavania podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje záznamy o odpočtoch a ďalšie podklady k rozpočítavaniu archivovať po dobu ustanovenú zákonom. Po uplynutí tejto doby zhotoviteľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle zákona.

10.   Cena za dielo

10.1     Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu podľa prílohy k zmluve – Cenník služieb. V cenníku sú uvedené ceny služieb podľa druhu poskytovaných služieb platné ku dňu uzavretia zmluvy a vzťahujú sa na vykonanie diela 1-krát ročne.

10.2     Prípadné ďalšie služby poskytnuté nad rámec zmluvy sa fakturujú zvlášť.

10.3     Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry zhotoviteľa. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom odovzdania diela. Splatnosť faktúry je 14 dní.

10.4     Pokiaľ je objednávateľ s platbou v omeškaní, má zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

10.5     Ceny v cenníku, na základe ktorých bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi cenu za dielo, sa menia každoročne od 1. januára o ročnú mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok, minimálne však o 3%.

11.   Záruka

11.1     Zhotoviteľ zodpovedá za to, že rozpočítanie je vyhotovené v zmysle platnej legislatívy.

11.2     Zhotoviteľ nezodpovedá za škody a chyby, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnych alebo neúplných podkladov od objednávateľa a za škody, vzniknuté v dôsledku omeškania, ktoré spôsobil objednávateľ z dôvodu nedostatočnej súčinnosti objednávateľa, resp. správcu a užívateľov.

11.3     V prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí zhotoviteľ opravu rozpočítania. Ak by oprava nebola zo závažného dôvodu možná, alebo by jej vykonanie bolo vzhľadom k významu chyby nehospodárne, vysporiada sa rozdiel jednotlivým užívateľom v nákladoch v nasledujúcom zúčtovacom období. Náhrada prípadných nepriamych škôd zo strany zhotoviteľa je vylúčená.

11.4     Zhotoviteľ nezodpovedá za teplonosnú sústavu, parametre vykurovacieho média ani za vodovodné rozvody a kvalitu dodávanej vody.

11.5     Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť údajov v prípade akýchkoľvek neautorizovaných zásahov do meracích zariadení alebo do technológie TSS.

12.   Trvanie a skončenie zmluvy

12.1     Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, uzatvára sa zmluva na obdobie 5 rokov s účinnosťou od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

12.2     Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy počas zmluvne dojednanej doby viazanosti iba pri preukázaných opakovaných podstatných porušeniach ustanovení tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán v zmysle § 344 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

12.3     Odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 12.2 možno podať len písomnou formou s uvedením dôvodu odstúpenia. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Odstúpenie musí byť doručené najneskôr do 30.9. príslušného kalendárneho roka, pričom k ukončeniu zmluvy môže dôjsť len k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.

12.4     V prípade že zmluva nie viazaná dobou určitou predlžuje sa vždy o jeden rok, pokiaľ nie je 3 mesiace pred ukončením prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia písomne vypovedaná s účinnosťou od nasledujúceho zúčtovacieho obdobia.

12.5     Výpoveď zmluvy v zmysle bodu 12.4 možno podať len písomnou formou. Výpoveď je účinná dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla, pričom k ukončeniu zmluvy môže dôjsť len k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

12.6     Objednávateľ  je oprávnený zrušiť zmluvu zaplatením odstupného vo výške 25% z ceny celého diela bez DPH v zmysle § 355 bod 1 a 2 Obchodného zákonníka.

12.7     Pri zmene správcu zmluva nezaniká. Všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce prechádzajú v zmysle § 8a, bod 3 Zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších novelizácií na nového správcu, resp. novovzniknuté SVBaNP.

12.8     Ukončenie zmluvných vzťahov nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán, ktoré majú trvať aj po skončení zmluvy, najmä na povinnosť objednávateľa zaplatiť za dodané dielo.

13.   Vyššia moc

13.1     Ak v dohodnutom termíne, prípadne počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, zhotoviteľ nie je počas trvania týchto skutočností v omeškaní a táto doba sa nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy. Doba realizácie diela sa predlžuje o dobu, počas ktorej z uvedeného dôvodu nebolo možné dielo realizovať.

14.   Spoločné a záverečné ustanovenia

14.1     Objednávateľ je oprávnený použiť dielo výlučne na účely vyplývajúce zo zmluvy. Jeho iné využitie je podmienené písomným súhlasom zhotoviteľa.

14.2     Montážne a odpočtové protokoly vrátane ich obsahu, koeficienty vykurovacích telies a dimenzie vykurovacích telies, technológia TSS sú know-how zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že tieto nepoužije na vlastné účely ani v prospech tretích osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa.

14.3     Tieto Obchodné podmienky platia primerane na konkrétne body uvedené v predmete zmluvy o dielo, napr. ak je predmetom zmluvy o dielo rozpočítanie nákladov na teplo, platia tieto obchodné podmienky len pre rozpočítanie tepla.

Obchodné podmienky Techem v PDF