Dovoľte, aby sme sa vám predstavili.

Techem je jedným z popredných partnerov zelených a inteligentných budov. Zameriavame sa na energetickú účinnosť bytových domov a komerčných budov. Podporujeme zdravý životný štýl, efektívnosť procesov a ochranu klímy. Prečítajte si o nás viac.

Techem – prispievame k zeleným, inteligentným a zdravým budovám

S našou stratégiou a obchodným modelom pracujeme na priesečníku troch kľúčových megatrendov: urbanizácie, mobility a energetickej účinnosti. Inovatívne a udržateľné technológie sú základom úsilia spoločnosti Techem o ekologické, inteligentné a zdravé budovy.

0 %

podiel rádiových prístrojov vo svete

0 %

podiel rádiových prístrojov na Slovensku

Techem: pre digitálnu energetickú transformáciu budov

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev súčasnosti. My v spoločnosti Techem si uvedomujeme našu zodpovednosť, a preto pracujeme na riešeniach pre úspešnú energetickú transformáciu budov.

Jedna vec je jasná: len pomocou digitalizácie môže byť takmer klimaticky neutrálny fond budov realizovateľný a cenovo dotupný. Vďaka digitálne prepojeným riešeniam a technológiam môžeme znížiť spotrebu energie, zvýšiť efektívnosť a prepojiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v rôznych odvetviach. 

Digitalizácia tak robí správu nehnuteľností hospodárnejšou, spoľahlivejšou a pohodlnejšou. Ochrana klímy, efektívnosť procesov a dodržiavanie právnych predpisov idú ruka v ruke.

 

 

 

 

Bez digitalizácie to nejde

Prečo potrebujeme digitalizáciu v budovách? 

Pravidelné meranie a zaznamenávanie údajov o spotrebe energií je možné iba pomocou diaľkovo odčítateľných, digitálne prepojených prístrojov a vďaka online službách.

Výsledná databáza vytvára prehľad a povedomie o spotrebe energie a tokoch energie - u vlastníkov i užívateľov bytov. Týmto spôsobom umožňujeme optimálne plánovanie a riadenie, ako aj energeticky efektívnu výrobu a distribúciu. Koneční spotrebitelia môžu tak ľahšie šetriť energiu. 

Ako poskytovateľ energetických služieb a meracích služieb vidíme v spoločnosti Techem svoju úlohu vo vytváraní inteligentných, digitálnych a zdroje šetriacich riešení pre bytové hospodárstva budúcnosti. Naše služby a technológie sú preto vždy navrhnuté s jasným cieľom - znížiť emisie CO₂ v nehnuteľnostiach.

Náš cieľ: digitalizácia budov

Cieľom spoločnosti Techem je CO₂ optimalizovaná a efektívna technická prevádzka budov, ktorá je prepojená v klimaticky neutrálnej, energeticky sebestačnej oblasti. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame rôzne prístupy:

  • Optimálne nastavenie, prepojenie a digitálne podporované monitorovanie systémov výroby tepla, napríklad v kombinácii s výrobou tepla z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom tepelných čerpadiel.
  • Efektívna výroba a prepojenie sektorov prostredníctvom kombinovanej výroby tepla a elektriny na báze zemného plynu a v budúcnosti aj vodíka.
  • CO₂ neutrálne teplo a elektromobilita prostredníctvom využívania obnoviteľných foriem energie, ako sú solárna energia a tepelné čerpadlá

Vydávame sa na cestu k takmer klimaticky neutrálnemu prostrediu v roku 2050.

K tejto správnej ceste významne prispieva zníženie emisií CO2 v budovách.

Ďalšie služby, ktoré poskytujeme

Digitalizácia

Digitalizácia robí životné prostredie nielen energeticky sebestačné, ale aj inteligentné.
Techem prispieva nielen k ochrane klímy, ale aj zabezpečuje efektívne a spoľahlivé procesy pre bytové hospodárstvo.

 

Životné prostredie 

Techem dbá o životné prostredie. Naša spoločnosť prispieva k ochrane životného prostredia. Je zapojená do systému zberu a zhodnocovania obalov a odpadov z obalov, elektrozariadení a prenosných batérií prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK .

Stále sa zlepšujeme

Do budúcna pribudnú ďalšie riešenia, najmä v súvislosti s digitalizáciou a zvýšeným využívaním senzorovej technológie. Príkladom ďalších možných oblastí činnosti je digitálna a energeticky efektívna prevádzka výťahov, kontrola kvality ovzdušia a ďalšie služby v zosieťovaných budovách. Bytové domy a objekty budúcnosti musia byť klimaticky priaznivé, prepojené do sietí a musia disponovať zdravým životným a pracovným priestorom. O to sa postaráme.

 

 

 

Fakty a dáta o spoločnosti Techem

4.296
zamestnancov
56,3 mil.
meracích prístrojov po celom svete
13,1 mil.
bytov v rozpočítaní

Našimi zákazníkmi sú bytové družstvá, rôzne správcovské spoločnosti, investori v oblasti nehnuteľností, projektanti, montážne spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, ale aj vlastníci bytových domov.

Obchodný rok 2022/2023 (01.10.2022 - 30.09.2023)

Celkový obrat: 1.011,7 mil. EUR

 

Techem ako silný partner pre vaše výzvy

Náš tím pracuje každý deň po celom svete, aby vám poskytol optimálne služby a riešenia.

Manažment skupiny Techem Group

Pán Matthias Hartmann (nar. v roku 1966) je od 16. januára 2020 výkonným riaditeľom (CEO) spoločnosti Techem GmbH. Ako predseda predstavenstva je spolu s Dr. Carstenom Sürigom, finančným riaditeľom a výkonným riaditeľom a Nicolaiom Kußom, obchodným riaditeľom, zodpovedný za osud spoločnosti so sídlom v Eschborne, ktorá pôsobí vo viac ako 20 krajinách. Pred nástupom do spoločnosti Techem bol Matthias Hartmann predsedom predstavenstva spoločnosti IBM GmbH Nemecko a generálnym riaditeľom pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Predtým bol okrem iného predsedom predstavenstva celosvetovo pôsobiacej spoločnosti GfK SE, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu. Jeho funkčné obdobie zahŕňalo transformáciu spoločnosti na globálneho poskytovateľa produktov a riešení, ako aj digitálnu orientáciu spoločnosti. Predtým zastával rôzne národné a medzinárodné manažérske pozície v IBM v Nemecku a USA, kde rozširoval globálne služby v oblasti stratégie, digitálnej transformácie a rozvoja podnikania.

Pán Nicolai Kuß (nar. v r. 1974) je od marca 2019 obchodným riaditeľom (CSO) a členom predstavenstva spoločnosti Techem GmbH. V tejto pozícii je zodpovedný za všetky činnosti týkajúce sa zákazníkov spoločnosti, najmä predaj a zákaznícky manažment, ako aj za oddelenie uzatvárania zmlúv. Nicolai Kuß je prevádzkovým riaditeľom (COO) spoločnosti Techem od decembra 2016, a preto je zodpovedný za prevádzkovú činnosť. Absolvent ekonomickej fakulty začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1999 v poradenskej spoločnosti Ernst & Young a potom nadobudol rozsiahle skúsenosti v oblasti nehnuteľností. Pracoval napríklad v nemeckom manažmente investičnej skupiny Fortress a potom bol šesť rokov zodpovedný za prevádzkové činnosti skupiny GAGFAH ako prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva. Pred nástupom do spoločnosti Techem bol investičným riaditeľom a členom výkonnej rady skupiny Deutsche Immobilien Chancen Group.

Dr. Carsten Sürig (nar. v r. 1966)  je od marca 2019 finančným riaditeľom a výkonným riaditeľom (CFO & CPO), ako aj členom predstavenstva spoločnosti Techem GmbH. V tejto funkcii je zodpovedný za celú finančnú oblasť, ako aj za oblasti Techem Energy Services, ktoré majú priamy vplyv na prevádzkovú výkonnosť. Ide najmä o oblasti: inštalácie, odpočty a  rozpočítanie, ako aj nákup, dodávateľský reťazec, kvalita a metódy, infraštruktúra, Bautec, ako aj IT infraštruktúra a rozvoj IT. Dr. Sürig vyštudoval elektrotechniku na RWTH Aachen University a hneď potom získal doktorát. Ako bývalý konzultant spoločnosti McKinsey má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti energetiky a bol senior partnerom v düsseldorfskej kancelárii manažérskeho poradenstva a členom manažérskej skupiny McKinsey's European Electric Power & Natural Gas.