Spoločne dosiahneme viac – naši partneri

Pre veľké ciele, ako je zodpovedné využívanie zdrojov a maximálna spokojnosť zákazníkov, potrebujete dobré koncepty a rovnako dobrých partnerov: My v spoločnosti Techem sme radi, že máme oboje. Zoznámte sa tu s našimi partnermi.

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko) je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, a to v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov.

Spoluzakladateľom asociácie bola aj spoločnosť TECHEM. Asociácia vznikla ustanovujúcou schôdzou 12tich zakladajúcich členov v novembri 2018 a do registra záujmových združení právnických osôb bola zapísaná 24.1.2019.

Hlavné úlohy a ciele ARTAV Slovensko

Odbornosť

ARTAV Slovensko je garantom odbornosti vo svojej oblasti.

Spolupráca

ARTAV Slovensko je partner pri tvorbe metodík a legislatívy v oblasti rozpočítavania nákladov za teplo a vodu. ARTAV Slovensko nachádza, navrhuje a presadzuje čo najspravodlivejšie metodiky rozpočítavania nákladov tepla a vody pre vlastníkov bytov.

Dodržiavanie pravidiel

ARTAV Slovensko dbá na dodržiavanie právnych noriem a profesnej etiky pri výkone činností svojich členov.

Pomoc

ARTAV Slovensko pre svojich členov vypracováva a odporúča postupy a algoritmy rozpočítavania nákladov v prípadoch, pre ktoré nie sú jednoznačne právne stanovené.

Viac informácií: www.artav.sk

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a monitorovania vnútorného prostredia. SSTP je organizačne vybudovaná na demokratických princípoch, aktivite a iniciatívne svojich členov. SSTP je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a členom Európskej federácie spoločností pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu REHVA so sídlom v Bruseli.

Poslaním SSTP je vytvárať všestranné podmienky pre rozvoj odbornej činnosti svojich členov a obhajovať ich oprávnené nároky a záujmy v odbornej a spoločenskej praxi. 

Viac informácií: www.sstp.sk

Združenie Bytového hospodárstva na Slovensku vzniklo 21. marca 1990 keď rozhodnutím č. NVVS/ 2-579/1990 vydanom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach schválilo Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky stanovy “Združenia bytového hospodárstva na Slovensku”.

Zakladajúcimi organizáciami boli štátne podniky bytového hospodárstva bývalých národných výborov. So vznikom samosprávy miest a obcí prešla zriaďovateľská funkcia na obce a mestá a bytové podniky boli transformované na mestské podniky. S privatizáciou v hospodárstve začali aj mestá a obce privatizovať správu bytov a na základe zákona č. 182/1993 Z.z. aj byty.
Tento vývoj spôsobil, že súčasná štruktúra členov Združenia bytového hospodárstva pozostáva z príspevkových organizácií zriadených mestami a obcami, obchodných spoločností (zväčša spol. s ručením obmedzeným) zriadených obcami a mestami, obchodných spoločnosti zriadených fyzickými a právnickými osobami s účasťou miest a obcí a obchodnými spoločnosťami bez účasti miest a obcí. Vzhľadom k vykonanej privatizácii bytov spravujú podniky bytový fond miest a obcí, byty vo vlastníctve občanov a byty vo vlastníctve iných podnikateľských subjektov.

Viac info: www.zbhs.sk

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností (ZSaUN) existuje už od r. 2011 a vzniklo za účelom poradenstva a pomoci pri zabezpečovaní, čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov bytov, NP v dome a užívateľov  nehnuteľností,  ale hlavne na pomoc a zjednotenie správcovských spoločností s cieľom poskytovania kvalitných služieb pri správe bytových domov.

Viac info: www.zsaun.sk

Viac info: www.zsvb.sk