Impressum

Techem je jedným z popredných poskytovateľov energetických služieb a servisných partnerov pre zelené a inteligentné budovy. Zameriavame sa na energetickú účinnosť v celom hodnotovom reťažci v oblasti nehnuteľností.

Spoločnosť

TECHEM spol. s r. o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava 3

Telefón: +421 2 49 10 64 11
Fax: +421 2 49 10 64 40

Zastúpená vedením spoločnosti Elianou Kostolány, konateľkou

Obchodný register: Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 5519/B
IČO: 31 355 625
DIČ: 2020313757
IČ DPH: SK2020313757

Autorské právo

Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové, video a animované súbory, ako aj ich úprava podliehajú právnym predpisom a zákonom na ochranu autorského práva a duševného vlastnictva. Nesmú byť kopírované pre obchodné účely, či pre ďalšie použtie, ani menené a používané na iných webových stránkách. Niektoré internetové stránky obsahujú i obrázky, ktoré podliehajú autorskému právu osob, ktoré ich pre zverejnenie na toto miesto poskytli.

Záruka

Informácie poskytuje Techem spol. s r. o. bez ubezpečenia či záruky akéhokoľvek druhu, či vyslovenej alebo tichej. Vylúčené sú i rôzne tiché záruky ohľadne obchodnej spôsobilosti, vhodnosti pre určitý účel či neporučovanie zákonov a patentov. Aj keď vychádzame zo skutočnosti, že všetky nami uvedené informácie sú pravdivé a vhodné, môžu vo výnimočných prípadoch obsahovať nepresnosti či chyby.

Značky

Ak nie je vyslovené inak, sú všetky značky uvedené na týchto internetových stránkach, zákonom chránenými značkami Techem spol. s r. o. či ich dcérskych spoločností.