Zákonné informácie pre koncových užívateľov

Zákonné informácie o elektrických a elektronických zariadeniach a zákon o batériách

Informácie podľa § 18 ElektroG

 

Označenie so symbolom preškrtnutého odpadkového koša znamená, že použité elektrické alebo elektronické prístroje nesmiete likvidovať v domovom odpade. Zodpovedáte za vrátenie použitého prístroja a jeho jednotlivé súčiastky na príslušné miesto pre vrátenie alebo zber alebo pre odovdanie za účelom opätovného použitia.

Zodpovedáte za vymazanie osobných údajov na použitých prístrojoch. Opätovné použitie alebo recyklácia vášho starého prístroja pomáha šetriť prírodné zdroje a v prípade likvidácie zabezpečuje, aby sa staré prístroje využili spôsobom, ktorý nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Likvidácia prostredníctvom bežného odpadu môže mať nepriaznivé účinky na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nebezpečných látok v starých prístrojoch. Ďalšie informácie o možnostiach vrátenia alebo zberu starých prístrojov, ako aj o odovzdaní na účely opätovného použitia je možné získať najmä od vašej mestskej alebo miestnej správy, resp. miestneho orgánu na zneškodňovanie odpadu.

Použité batérie, ktoré nie sú trvalo zabudované v prístroji, sa musia pred odovzdaním na príslušné zberné miesto, vybrať z prístroja. Ich likvidácia je upravená zákonom o batériách.

 

Informácie podľa § 18 BatG

Väčšina prístrojov dodávaných spoločnosťou Techem obsahujú odnímateľné batérie. Koncový používateľ je zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Použité batérie je možné bezplatne vrátiť na zberné miesto mesta, resp. obce  alebo do centrály, resp. regionálneho zastúpenia spoločnosti Techem. 

Batérie a nabíjateľné batérie sú zreteľne označené symbolom s preškrtnutým odpadkovým košom.

Označenie preškrtnutého odpadkového koša znamená, že batérie a nabíjateľné batérie nesmiete likvidovať v domovom odpade. Podľa tohto označenia, treba pri splnení zákonných požiadaviek používať pri označovaní batérií nasledovné symboly s týmto významom: 

  • Hg: batéria obsahuje viac ako 0,0005% hmotnosti ortuti
  • Pb: batéria obsahuje viac ako 0,004% hmotnosti olova
  • Cd: batéria obsahuje viac ako 0,002% hmotnosti kadmia 

Použité batérie môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo zlikvidované. Batérie však obsahujú aj dôležité suroviny, ako napr. železo, zinok, mangán alebo nikel a môžu sa recyklovať.