Často kladené otázky k produktom a službám Techem.

Najčastejšie otázky k riešeniam Techem pre bytové domy a komerčné objekty - od rozpočítania nákladov na teplo a vodu cez rádiové prístroje a služby pre bytové hospodárstvo až po legislatívne témy.

Rozpočítanie nákladov na vykurovanie

Pravidlá rozpočítavania tepla na vykurovanie ako aj tepla na prípravu TÚV stanovuje nová Vyhláška č. 503/2022 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Podľa pravidiel hore uvedenej vyhlášky sa prvýkrát postupuje v rozpočítaní za vykurovacieho obdobie roka 2023 a najvýraznejšia zmena nastala pri určovaní pomeru základnej a spotrebnej zložky. 

Pokiaľ pri percentuálnom pomere schválenom vlastníkmi bytov rozdiel medzi najvyšším a najnižším špecifickým nákladom presiahne 2,5-násobok, je nutné upraviť pomer základnej a spotrebnej zložky tak, aby bol výsledok rovný alebo nižší ako vyhláškou určená hranica (2,5-násobok).

Túto povinnosť prepočtu priamo nariaďuje §8 ods. 15 Vyhlášky 503/2022 Z.z.

Vlastníci bytov sa môžu dohodnúť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov iba na niektorých pravidlách rozpočítania v zmysle vyhlášky č. 240/2016 Z. z. MHSR a to:

- §7 ods. 1 – pomer základnej a spotrebnej zložky z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie

- §7 ods. 6 – použitie korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru konečného spotrebiteľa

- §7 ods. 7 – spôsob rozpočítania nákladov na dodané teplo do spoločných priestorov

Pomerové rozdeľovače tepla slúžia na určenie pomeru odobraného tepla konkrétnym vykurovacím telesom k spotrebovanému teplu celého objektu. Z tohto dôvodu je potrebné na stanovenie jednotkovej ceny za jeden dielik vedieť nielen počet dielikov vo Vašom byte, ale aj v celom objekte. Tak isto je potrebné poznať aj náklad, ktorý má byť prerozdelený v pomere dielikov. Preto nie je možné pred spracovaním rozpočítania určiť presnú jednotkovú cenu.
Približná (len orientačná) cena dielika sa dá určiť podľa predchádzajúcich rokov. Jednotkovú cenú si môžete nájsť na samotnom rozpočítaní v riadku "spotrebná zložka".

Základná zložka bude stanovená tak isto ako ostatným bytom podľa plochy a spotrebná zložka nákladov bude stanovená v zmysle § 7 ods. 4 Vyhlášky č. 240/2016 Z. z. MHSR  podľa vzorca: 

náhradná spotreba [EUR] = spotrebná zložka objektu [EUR] / celková podlahová plocha objektu [m2] * (podlahová plocha bytu + podiel na spoločných priestoroch) [m2] * 1,5

V prípade ak vo Vašom objekte už boli vykonané odpočty, odporúčame Vám bezodkladne kontakovať regionálne zastúpenie spoločnosti Techem., kde si možno za predpokladu, že ešte nebolo spracované rozpočítanie dohodnúť náhradný termín odpočtu. V opačnom prípade bude Vaša spotrebná zložka nákladov na vykurovanie stanovená náhradným spôsobom v zmysle § 7 ods. 4 Vyhlášky č. 240/2016 Z. z. MHSR:

náhradná spotreba [EUR] = spotrebná zložka objektu [EUR] / celková podlahová plocha objektu [m2] * (podlahová plocha bytu + podiel na spoločných priestoroch) [m2] * 1,5

Korekcia polohy je koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti v objekte. To znamená, že miestnosť, ktorá sa v objekte nachádza na najvyššom alebo najnižšom poschodí, prípadne sa jedná o rohovú miestnosť, má nárok na úpravu (zníženie) nameranej spotreby týmto koeficientom. Výšku koeficientov stanovuje príloha č. 2  k Vyhláške č. 240/2016 Z. z. MHSR. Korekcie si môžu vlastníci bytov za predpokladu dodržania zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmeniť.

Koeficienty nepriaznivej polohy miestností a ich výšku odporúča príloha č. 2 k Vyhláške č. 240/2016 Z. z. MHSR. Nie sú použité vtedy, ak sa vlastníci podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov dohodnú na ich neuplatňovaní.. 

Je to údaj pomerového rozdeľovača tepla, ktorým sa rozpočítava spotrebná zložka nákladov na vykurovanie pre Váš byt. Indikovaný údaj môže byť ešte upravený korekciou polohy, prípadne faktorom prístroja. V takom prípade hovoríme o korigovanom indikovanom údaji.

Odporúčame skontrolovať, či sa odpočty uvedené na Vašom rozpočítaní zhodujú s údajmi zaznamenanými na odpočtovom protokole. V prípade, že vo Vašom byte sú nainštalované prístroje s odpočtom bez vstupu do bytu, je možné skontrolovať si hodnoty priamo na displeji prístroja. Taktiež si skontrolujte podlahovú plochu bytu. V prípade, ak Vám spoločnosť Techem vypracovala aj rozpočítanie TÚV a SV, skontrolujte si aj počet osôb na rozpočítaní.

Podľa platnej legislatívy sa musia podieľať na základnej zložke nákladov na vykurovanie v objekte všetky byty, teda aj byty, ktoré sú odpojené od centrálneho zdroja tepla. Tieto sa podieľajú na nákladoch svojou podlahovou plochou upravenou koeficientom v závislosti od polohy bytu v objekte. Výšku koeficientu stanovuje § 7 ods. 3 Vyhlášky č. 240/2016 Z. z. MHSR.

Pre správne rozpočítanie nákladov na vykurovanie, prípadne TÚV a SV odporúčame, aby nový vlastník spolu s pôvodným opísali všetky údaje z pomerových rozdeľovačov tepla, zaznamenali na odovzdávací protokol, podpísali a doručili správcovi objektu. Odpočty pri zmene vlastníkov bytu môže vykonať aj pracovník našej spoločnosti, avšak tento úkon je spoplatnený v zmysle platného cenníka firmy TECHEM spol. s r. o. V prípade takejto požiadavky, kontaktujte regionálne zastúpenie našej spoločnosti, resp. vyplňte kontaktný formulár.

Pojem základná a spotrebná zložka definuje Vyhláška  č. 240/2016 Z. z. MHSR.
Základná zložka predstavuje percentuálnu časť z celkových nákladov na vykurovanie objektu, ktorá sa jednotlivým bytom rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch. Spotrebná zložka predstavuje zvyšnú percentuálnu časť celkových nákladov na vykurovanie objektu, ktoré sa medzi jednotlivých vlastníkov rozpočítajú podľa nameraných hodnôt (korigovaných indikovaných údajov) z pomerových rozdeľovačov tepla.
Pomer medzi základnou a spotrebnou zložkou stanovuje § 7 ods. 1 predmetnej vyhlášky ako 60% k 40%. Tento pomer si môžu vlastníci bytov za predpokladu dodržania zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmeniť. Odporúčame, aby základná zložka tvorila minimálne 30% celkových nákladov na vykurovanie objektu.

Základnú zložku v zmysle vyhlášky predstavuje časť nákladov, ktoré sa rozpočítavajú rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je v tomto byte alebo nebytovom priestore zabezpečená dodávka teplej úžitkovej vody. Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v zmysle nameraných spotrieb na jednotlivých vodomeroch.
Pomer medzi základnou a spotrebnou zložkou je stanovený § 9 ods. 1 vyššie uvedenej vyhlášky na 20% k 80%.

Na stanovenie nákladu na vykurovanie majú vplyv okrem indikovaných údajov z pomerových rozdeľovačov tepla Vášho bytu aj spotreby v ostatných bytoch. Z tohto dôvodu ak sa znížia spotreby aj v ostatných bytoch, Váš náklad na vykurovanie nemusí byť nižší ako v predchádzajúcom roku.

Cena dodaného tepla (od výrobcu, resp. dodávateľa tepla) sa skladá z dvoch zložiek:

  • variabilná zložka ceny tepla ( €/kWh ) je cenou spotrebovaného paliva a ostatných variabilných nákladov v danom roku,
  • fixná zložka ceny tepla ( €/kW ) => tvoria ju ekonomicky oprávnené finančné náklady, ktoré súvisia so správou prevádzky tepelného hospodárstva, odpisy hmotného a nehmotného majetku zariadení na výrobu a rozvod tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, primeraný zisk, ktorého výška je regulovaná.

Spotrebná zložka nákladov pre prístroj s poruchou bude stanovená v zmysle § 7 ods. 5 Vyhlášky č. 240/2016 Z. z. MHSR  podľa vzorca:

náhradná spotreba [EUR] = spotrebná zložka objektu [EUR] / celková podlahová plocha objektu [m2] * (podlahová plocha miestnosti s poruchou pomerového rozdeľovača tepla + podiel na spoločných priestoroch) [m2].

Vzhľadom na prestupy a šírenie tepla tvorí objekt ucelenú jednotku, kde sa môžu ovplyvňovať všetky byty navzájom, a preto sa náklad na teplo rozpočítava ako jeden celok. V zmysle  Vyhlášky č. 240/2016 Z. z. MHSR je objekt definovaný v § 2 bod c nasledovne: ,,objektom rozpočítavania je budova alebo časť budovy s jedným odberným miestom alebo viac budov, ktoré majú jedno odberné miesto so spoločným meraním dodaného množstva tepla, alebo budova s viacerými odbernými miestami, pričom jej spotreba tepla je daná súčtom indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach.“

Servis prístrojov

V prvom rade sa odporúča o tomto úkone (výmena vykurovacieho telesa) oboznámiť správcu, ktorý pošle žiadanku o vykonanie servisného zásahu na naše technické oddelenie. O preloženie pomeorvého rozdeľovača tepla (PRT) z dôvodu výmeny radiátora môžete aj priamo požiadať naše technické oddelenie cez kontaktný formulár: https://author-p24105-e71735.adobeaemcloud.com/sites.html/content/techem/sk/sk/informacie-a-sluzby

Podmienkou vykonania výmeny PRT je, aby bol nový radiátor už osadený na stene a zapojený vo vykurovacom systéme.

Individuálna manipulácia s pomerových rozdeľovačom tepla, t.j. demontáž nie je dovolená, nakoľko prístroj je zabezpečený voči prípadnej manipulácii bezpečnostnou mechanickou aj elektronickou ochranou. Túto činnosť vykonávajú výlučne vyškolení technici spoločnosti Techem.

Keďže ide o zásah do vykurovacej sústavy, odporúčame Vám svoj zámer nahlásiť správcovi domu a vyžiadať si jeho súhlas. Potom požiadajte naše technické oddelenie o zdemontovanie pomerového rozdeľovača tepla z radiátora. Naši pracovníci zaevidujú do protokolu namerané jednotky, ktoré sú potrebné pre správne vyhotovenie rozpočítania pre Váš byt. 

 

Výkon servisného technika je spoplatnený.  O cene sa informujte vopred u technika, ktorý Vás bude kontaktovať kvôli dojednaniu termínu servisného zásahu.

Za servisný zásah inkasujú naši technici platbu v hotovosti alebo kartou. Okrem protokolu o servisnom zásahu, v ktorom sú uvedené identifikačné údaje a odpočítaný stav na PRT, sú povinní odovzdať vám aj účet z registračnej pokladnice.

Oba dokumenty si starostlivo uschovajte.

Radiátor včítane namontovaného pomerového rozdeľovača tepla je potrebné uschovať pokiaľ náš technik nedemontuje prístroj z pôvodného radiátora, preprogramuje ho a namontuje na nové vykurovacie teleso.

V prípade chýbajúceho pomerového rozdeľovača tepla je potrebné inštalovať nový prístroj, za ktorý je tiež nutné zaplatiť.

 

Prístroje - pomerové rozdeľovače tepla

Pomerový rozdeľovač tepla je merací prístroj, ktorý slúži na výpočet reálnej hodnoty spotreby tepla v jednotlivých bytoch. Prístroje sú inštalované na vykurovacích telesách, registrujú odber tepla pomocou bezrozmerných pomerových jednotiek. Tieto jednotky predstavujú podiel na celkovej spotrebe v objekte. Je možné stanoviť spotrebu konkrétneho bytu či vykurovacieho telesa.

Prístroje registrujú množstvo odovzdaného tepla z vykurovacích telies. Pevným spojením prístroja a vykurovacieho telesa je zabezpečené presné meranie teplotných pomerov na vykurovacom telese. Ak sú známe parametre vykurovacieho telesa, je možné stanoviť jeho výkon a následne spotrebu tepla, ktorá bola prostredníctvom radiátora odobratá. Existujú dva rozdielne funkčné princípy: pomerový rozdeľovač tepla (PRT) na princípe odparovania kvapaliny a  tradičné elektronické pomerové rozdeľovače. Najnovšia rada prístrojov Techem data III / radio 4 poskytuje možnosť vykonať odpočet spotreby tepla diaľkovo – bez vstupu do bytov. 

Pri odparovacích PRT sa meranie vykonáva pomocou odparovacej trubice (ampulky), naplnenej meracou kvapalinou. Tesným spojením vykurovacieho telesa a teplovodivej časti odparovacieho prístroja je zabezpečené odparovanie meracej kvapaliny. Odparené množstvo sa posudzuje podľa zvolenej stupnice podľa parametrov vykurovacieho telesa. V závislosti na teplote vykurovacieho telesa sa meracia kvapalina odparuje buď rýchlejšie alebo pomalšie. Množstvo odparenej kvapaliny znázorňuje pomernú spotrebu. 

V praxi sa používajú elektronické PRT vybavené jedným alebo dvoma snímačmi teploty. Skladajú sa z uchytávacieho dielu a plošného spoja s LCD-displejom. U jednosnímačového systému meria snímač teplotu povrchu vykurovacieho telesa. Teplota v miestnosti je zohľadňovaná prostredníctvom pevne danej teplotnej hodnoty v prístroji.

Spoločnosť Techem používa zásadne dvojsnímačové prístroje: prvý snímač meria teplotu povrchu vykurovacieho telesa, druhý meria teplotu vzduchu v miestnosti. Zo zisteného teplotného rozdielu a špecifických údajov vykurovacieho telesa, ktoré sú naprogramované v prístroji, sa vypočíta pomerná spotreba tepla. Výstupné údaje z dvojsnímačových prístrojov sú namerané s vyššou presnosťou než v prípade jednosnímačových prístrojov. Rádiové pomerové rozdeľovače tepla sa od tradičných elektronických prístrojov odlišujú tým, že údaje o spotrebe sa získavajú pomocou diaľkového odpočtu s využitím rádiového signálu. Výhodou je, že odpočet prebieha mimo bytu a prítomnosť vlastníka/užívateľa bytu nie je vôbec potrebná.

Rádiové pomerové rozdeľovače tepla sa od tradičných starších elektronických prístrojov odlišujú tým, že údaje o spotrebe sa získavajú pomocou diaľkového odpočtu s využitím rádiového signálu. Výhodou je, že odpočet prebieha mimo bytu bez prítomnosti vlastníka/užívateľa bytu.

Odpočet pomocou rádiového zberu údajov umožňuje získavať oveľa väčšie množstvo nameraných hodnôt za výrazne kratší čas. Štruktúra odpočtu obsahuje namerané hodnoty celoročnej spotreby, históriu merania k 15. a poslednému dňu v mesiaci, stav prístroja a prípadné chybové hlásenia. Vďaka podrobnej histórii merania nie je potrebný medziodpočet pri zmene užívateľa.

Za účelom objasnenia tejto problematiky nechala spoločnosť Techem vypracovať štúdiu o posúdení elektromagnetickej nezávadnosti. Výsledok štúdie: podľa aktuálnych vedeckých poznatkov neexistujú žiadne náznaky negatívnych vplyvov na zdravie človeka v dôsledku vysielania rádiových vĺn, resp. používaním rádiového systému spoločnosti Techem.

Podľa najnovších poznatkov v oblasti elektromagnetickej kompatibility je možné bez akýchkoľvek pochybností inštalovať rádiové systémy v bytových domoch, na pracoviskách, ako aj vo verejných zariadeniach. Vysielacia energia, ktorá je v priebehu jedného roku vyprodukovaná jedným bytom vybaveným rádiovým systémom, zodpovedá približne jednému päťminútovému hovoru mobilným telefónom.

Z dôvodu zaistenia bezpečného prenosu nameraných hodnôt sú údaje pred samotným prenosom zašifrované.

Ďalšiu ochranu zaisťuje plombovanie prístrojov a zároveň softwarovo podporovaná detekcia manipulácie a demontáže.

Elektronické pomerové rozdeľovače tepla registrujú teplotnými snímačmi teplotu vykurovacieho telesa ako aj teplotu vzduchu v miestnosti. Na základe týchto teplôt a parametrov vykurovacieho telesa indikujú podiel na celkovej spotrebe tepla v objekte. Intenzita nárastu hodnôt pomerových jednotiek na prístroji priamo súvisí s teplotou a výkonom vykurovacieho telesa.

Zjednodušene povedané „na horúcom radiátore“ pribúdajú jednotky „rýchlejšie“. Vypočítané jednotky spotreby sa zobrazujú na LCD displeji a sú ukladané do pamäte prístroja ku dňu prepnutia (posledný deň vykurovacieho obdobia). Následne prístroj začína merať nové vykurovacie obdobie s nulovým počiatočným stavom.

V prípade tepelného pôsobenia na snímač teploty v miestnosti, napr. akumuláciou tepla alebo manipuláciou, sa elektronické pomerové rozdeľovače tepla automaticky prepnú do jednosnímačovej prevádzky. V tomto „ochrannom režime“ vypočítava prístroj spotrebu podľa pevne naprogramovanej náhradnej teploty miestnosti (20°C), a aktuálnych nameraných hodnôt, pričom zaznamená aj najmenšie zvýšenie odberu v dôsledku ovplyvňovania. Prístroj je schopný rozoznať a zaznamenať spôsob, dátum a čas manipulácie. Pred manipuláciou je prístroj chránený mechanickou aj elektronickou plombou.

Spoločnosť Techem používa ekologicky nezávadné lítiové batérie, ktoré neobsahujú kadmium ani ortuť. Batérie majú životnosť minimálne 10 rokov plus jeden rok rezerva.

Väčšina prístrojov je vyvíjaná pod naším vedením s využitím nášho know-how. Spoločnosť Techem vlastní výhradné distribučné práva a necháva si prístroje vyrábať u kvalifikovaných producentov v Nemecku.

Pri odparovacích pomerových rozdeľovačoch tepla sa meranie vykonáva pomocou odparovacej trubice (ampulky), naplnenej meracou kvapalinou. Tesným spojením vykurovacieho telesa a teplovodivej časti odparovacieho prístroja je zabezpečené odparovanie meracej kvapaliny. Odparené množstvo sa posudzuje podľa zvolenej stupnice podľa parametrov vykurovacieho telesa. V závislosti na teplote vykurovacieho telesa sa meracia kvapalina odparuje buď rýchlejšie alebo pomalšie. Množstvo odparenej kvapaliny znázorňuje pomernú spotrebu.

Ampulky odparovacích pomerových rozdeľovačov tepla sú naplnené methylbenzoátom. Jedná sa o aromatickú látku, ktorá sa bežne vyskytuje taktiež v kozmetike, v mydlách alebo ako aromatická látka v potravinách. 

Spolkový zdravotnícky úrad vylučuje závadnosť. Koncentrácia odparenej kvapaliny vo vzduchu v miestnosti je úplne minimálna, tak ako množstvo kvapaliny v ampulke (približne 2 gramy). Záver Spolkového zdravotníckeho úradu: „Výskumy inhalačného príjmu nepreukázali žiadne organické zmeny. Testy citlivosti nepreukázali žiadne alergické reakcie. Karcinogénne účinky methylbenzoátu neboli preukázané.“ S ohľadom na vyššie uvedené nie je u methylbenzoátu v minimálnej koncentrácii očakávaná žiadna ujma na zdraví alebo iné obmedzenia. Prístroj je bezpečne uzavretý a chránený pred neželaným otvorením (napr. deťmi). K vykurovaciemu telesu je pripojený pevne, takže rozbitie meracej ampulky nedopatrením je prakticky vylúčené. Rovnako zápach je vzhľadom k nízkej koncentrácii v bežnej prevádzke takmer vylúčený. Ak pri neodbornej manipulácii alebo poškodení prístroja dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou, môže dôjsť k jej podráždeniu. V takomto prípade postihnuté miesto ihneď dôkladne umyte mydlovou vodou.

Po vykonaní ročného odpočtu sa ampulka uzatvorí a ponechá v prístroji na ľavej strane a zároveň sa nasadí nová ampulka. Pôvodná ampulka slúži na kontrolné účely a porovnania. Ampulky majú každý rok rozdielne farby z dôvodu vylúčenia zámeny alebo manipulácie.

Aby bola udržiavaná požadovaná teplota miestnosti, nemusí byť radiátor teplý, preto pre správne nastavenie termostatickej hlavice je dobré kontrolovať teplotu miestnosti izbovým teplomerom.

Neotvárajte dlhodobo okná ani na „vetračku“, pretože aj pri zatvorenej termostatickej hlavici môže radiátor hriať. Každá miestnosť môže mať iné podmienky z hľadiska úniku tepla, preto je potrebné nájsť optimálne nastavenie termostatickej hlavice pre každý radiátor zvlášť. Ak je nastavená termostatická hlavica na tzv. Ecomod nemusí to znamenať aj automatické šetrenie.

Aj pri neobývaných bytoch sa odporúča nezatvárať radiátory, ale nastaviť termostatickú hlavicu na temperovanie. Radiátor ani prístroj nezakrývajte, aby teplo z radiátora mohlo voľne cirkulovať a aby prístroj mal správne podmienky na meranie.

Prístroje - vodomery a merače tepla

Vodomery sa inštalujú do potrubia v príslušných prívodoch teplej a studenej vody bytovej jednotky. Voda preteká vodomerom a pritom otáčaním lopatkového kolesa poháňa počítadlo, ktoré zobrazuje spotrebu v litroch alebo metroch kubických. 

U vodomerov Techem s rádiovým modulom sa prietok vody cez mechanickú časť meradla bezdotykovo zaznamenáva a spotreba sa ukladá do pamäte modulu vodomera v presne určených intervaloch. Získané údaje sa pri odpočte prenášajú rádioveou technológiou priamo do mikropočítača servisného pracovníka firmy Techem, ktorý pri odpočtoch spotreby nemusí vstupovať do bytov. Naše najnovšie rádiové moduly majú zvýšenú ochranu proti elektromagnetickým vplyvom.

K dispozícií sú viaceré vyhotovenia s rôznymi prietokmi a stavebnými dĺžkami pre mnohostranné použitie. Vodomery podliehajú metrologickému overovaniu.

Upozorňujeme na zmenu doby platnosti overenia v zmysle Vyhlášky č. 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR z 27. mája 2019 s účinnosťou od 1.8.2019.

Bytové vodomery na teplú aj na studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019 majú jednotnú lehotu platnosti overenia, a to 5 rokov (rovnaká pre bytové vodomery na studenú aj teplú vodu).

Pre vodomery namontované do 31.7.2019 platí pôvodné ustanovenie: vodomery podliehajú povinnému metrologickému overovaniu v zmysle Zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z., pri ktorom je predpísaná lehota šesť rokov - vodomery na studenú vodu a štyri roky - vodomery na teplú vodu.

Tieto overovacie lehoty stanovila Štátna skúšobňa materiálov po vykonaní zodpovedajúcich testov. Z dôvodu znečistenia, resp. zanesenia prístrojov v priebehu rokov už nie je možné zaručiť riadne meranie.

Merače tepla merajú tepelnú energiu (teplo). Zobrazené množstvo tepla je udávané v kWh, MWh alebo GJ. Merače tepla sa inštalujú do potrubia vykurovacieho systému a skladajú sa z prietokomernej časti, dvoch teplotných snímačov a počítadla.

Merače tepla musia byť podľa Zákona o metrológii overované každé štyri roky. Namiesto repasácie prístrojov sa však spravidla prevádza ich výmena.

Merače tepla sa používajú na meranie tepla dodávaného do bytových domov, odovzdávacích staniciach tepla a domových prípojkách na diaľkové teplo. Používajú sa tiež v prípadoch, kedy použitie pomerových rozdeľovačov tepla je nerealizovateľné, napr. pri podlahovom kúrení.

Pri inštalácií meračov tepla sa musia zohľadniť rozvody potrubia v bytovom dome. Merače tepla sú vhodné iba do horizontálnych rozvodov potrubia.

Ich výhodou je, že sa merajú odovzdané teplo z potrubia ako aj aj radiátorov a to vo fyzikálnych jednotkách.

Merače tepla zobrazujú spotrebu tepla vo fyzikálnych jednotkách (na LC-displeji sa zobrazuje v kWh, MWh alebo GJ).

Služby - odpočet

Bytové domy a objekty vybavené rádiovým systémom Techem sa odčítavajú pomocou mobilného micropočítača. Týmto spôsobom je možné odčítať bez vstupu do bytov rádiové prístroje: pomerové rozdeľovače tepla, vodomery a merače tepla.

Termín odpočtu sa neoznamuje, príp. sa oznámi s informáciou, že nie je potrebná prítomnosť vlastníkov alebo užívateľov bytov pri odpočte, nakoľko sa vykonáva mimo objektu.

Prístroje rádiového systému Techem majú originálne 8-miestne výrobné číslo, ktoré slúži pri diaľkovom odpočte na ich identifikáciu.

Odpočet je bezpečnejší, presnejší, rýchlejší a vylučuje chyby ľudského faktora. Odčítané hodnoty je možné kontrolovať na displeji prístroja.

Ak máte v bytoch nainštalované pomerové rozdeľovače tepla (elektronické alebo odparovacie), odpočet sa realizuje vizuálne z prístrojov v dohodnutom termíne.

Odpočtár Vás navštívi na základe oznamu vyvesenom na viditeľnom mieste vo vstupe do domu, príp. na domovej výveske.

Oznámený termín odpočtu platí vždy pre celý dom, pretože je dôležité odpočítať všetky byty v rovnaký deň. Pokiaľ nemôžete tento termín dodržať, mohli by ste dať kľúče od svojho bytu napr. zástupcovi vlastníkovi bytov. V prípade, že Vás odpočtár v termíne odpočtu nezastihne, dostanete lístok s oznámením o druhom termíne (zväčša obsahuje aj priamy tel. kontakt na odpočtára), ktorý je rovnako bezplatný. Pokiaľ sa tento termín tiež nevyužijete, bude Vám umožnený tretí termín odpočtu, ktorý je však spoplatnený.

Bezodkladne prosím kontaktujte regionálne zastúpenie spoločnosti Techem (najneskôr do konca marca).

Nie, to je úplne v poriadku, pretože prístroj sa každoročne v deň prepnutia vynuluje a každý rok sa načítava od nuly. To znamená, že ak je hodnota za minulý rok väčšia ako aktuálna, znamená to len to, že v aktuálnom roku sa menej vykuruje.

Pri vodomeroch horeuvedené neplatí, pretože vodomer načítava spotrebu kumulatívne, a preto sa hodnota na vodomeroch každoročne zvyšuje.

Spoločnosť  Techem

Spoločnosť Techem ako popredný svetový poskytovateľ energetického manažmentu v oblasti bytového hospodárstva ponúka  širokú škálu služieb: od merania a rozpočítania spotreby tepla a vody až po monitorovanie a analýzu spotreby prostredníctvom rádiovo riadených systémov a efektívneho obstarávania energie.

Náklady na energiu a vodu sa určujú pomocou modernej technológie podľa individuálnej a skutočnej spotreby. Rozdelenie a rozpočítanie týchto nákladov sa uskutočňuje vždy v zmysle platných predpisov, pokiaľ také existujú.

Vďaka nízkoinvestičným opatreniam, ako je napríklad  riadiaci systém úspory energie adapterm a inovatívne riešenia v oblasti tepelných služieb otvára spoločnosť Techem možnosti úspor pre obytné a komerčné objekty. Prostredníctvom účinnej technológie a výhodného obstarávania energie pomáha spoločnosť Techem svojim zákazníkom získať atraktívne ceny tepla a výrazné úspory energií. Tieto všetky opatrenia prispievajú k ochrane klímy.

Rádiový detektor dymu dopĺňa portfólio rádiovo riadených systémov na meranie spotreby tepla na vykurovanie a vody. Komplexnú ponuku riešení pre bytové hospodárstvo dopĺňa nemecké celoštátne testovanie legionelly v spolupráci so spoločnosťou SGS Institut Fresenius.

 

Všetky dáta a fakty o spoločnosti Techem nájdete na stránke O nás