Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Všetko o ochrane osobných údajov v Techeme

Oblasť platnosti

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webovú prezentáciu TECHEM spol. s r. o. na www.techem.sk a na údaje, ktoré boli stiahnuté cez túto stránku. Pre webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa odkazuje napr. prostredníctvom odkazu, platia tamojšie upozornenia a vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, pozorne toto upozornenie o ochrane osobných údajov predtým, ako začnete používať webové stránky TECHEM spol. s r. o. Týmto upozornením o ochrane osobných údajov vyhlasujeme, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a s používaním cookies. Používaním webových stránok TECHEM spol. s r. o. akceptujete tieto usmernenia.

Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť TECHEM spol. s r.o. berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Našu webovú stránku môžete zvyčajne používať bez poskytnutia osobných údajov Ak sa na našich webových stránkach požadujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailové adresy), uskutočňuje sa to, pokiaľ  je to možné, vždy dobrovoľne. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s politikou uchovávania údajov spoločnosti TECHEM vypracovanou v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli vzniknúť najmä narušením bezpečnosti alebo poškodením integrity spracúvaných dát.

Upozorňujeme však, že prenos údajov cez internet (napr. e-mailová komunikácia) môže byť predmetom bezpečnostných zraniteľností. Úplná ochrana osobných údajov pred neoprávneným prístupom tretích strán nie je možná. 

Vaša bezpečnosť je pre nás na prvom mieste

Na účely ochrany vašich osobných údajov držaných u nás pred neoprávneným prístupom a zneužitím, sme prijali rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia, ktoré sú pravidelne preverované a udržiavané na aktuálne platný technický stav.

Ak sú vaše údaje spracúvané rámci spoločnosti Techem ako súčasť centrálneho spracovania údajov, na účely zlepšenia služieb zákazníkom alebo z technických dôvodov, prijmú sa vhodné zabezpečené opatrenia, aby boli zohľadnené právne záujmy našich zákazníkov podľa ustanovení základného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Upozorňujeme, že prijímame možné opatrenia na zabezpečenie bezpečného prenosu údajov. Avšak prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Preto nemôžeme garantovať bezpečnosť údajov prenášaných na naše webové stránky.

Ak zmeníme naše smernice na ochranu osobných údajov, zmeny zverejníme na tejto stránke. Kedykoľvek sa môžete informovať, aké informácie zhromažďujeme a ako s nimi zaobchádzame.

Na základe písomnej žiadosti vás budeme radi informovať, ktoré údaje o vašej osobe sme uložili. Uvítame vaše otázky a pripomienky k ochrane a bezpečnosti osobných údajov.

Vymedzenie pojmov

Osobné údaje

"Osobnými údajmi" sú všetky informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikačnému znaku, ako je meno, k identifikačnému číslu, k údajom o polohe, k online identifikačnému údaju, alebo k jednému alebo viacerými špeciálnym znakom, ktoré sú vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Obmedzenie spracúvania

„Obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

Profilovanie

„Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Informačný systém

„Informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Prevádzkovateľ

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely

Ochrana osobných údajov – informačná povinnosť Stupeň dôvernosti: Verejné

a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

Sprostredkovateľ

„Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Tretia strana

„Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby

„Súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Porušenie ochrany osobných údajov

„Porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Relevantná a odôvodnená námietka

„Relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie.

Zodpovedné miesto na ochranu osobných údajov

Zodpovedné miesto na spracovanie osobných údajov návštevníkov našich webových stránok:

TECHEM spol. s r. o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava,
príp. regionálne zastúpenia spoločnosti TECHEM

Aké informácie zhromažďujeme? Ako s nimi zaobchádzame? 

Osobné údaje, ktoré ostávame priamo od vás

Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom týchto webových stránok a následne sú ukladané, ak nám ich poskytnete sami, napr. ako súčasť registrácie, vyplnením formulárov, odoslaním e-mailov alebo poverením spoločnosti Techem. Tieto údaje používame vždy na uvedené účely alebo na účely vyplývajúce z požiadavky. Propagačné využitie údajov prebieha iba na účely vlastnej propagácie spoločnosti Techem. Ďalej používame osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté na účely marketingu a prieskumu trhu, pre služby zákazníkom a pre nadviazanie kontaktov. Poprípade požadujeme aj vašu účasť na prieskumoch, ktoré používame na vlastné marketingové, trhové výskumy alebo na výskum verejnej mienky. Prevod tretím stranám - v rámci ktorých sa prepojené spoločnosti s TECHEM spol. s r.o. nepovažujú za tretie strany - sa uskutočňuje len vtedy, ak je to potrebné na plnenie zmluvy.

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich zákazníkoch, spracúvame na základe zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, telefón a e-mail. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Evidencia požiadaviek

Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našej webovej stránke a e-mailov sa spracúvajú iba na vybavenie vašej žiadosti. Vyplnením a odoslaním žiadosti beriem na vedomie, že moje osobné údaje sú spracované v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Osobné údaje sa budú uchovávať iba do splnenia účelu, na ktorý boli spracované. Pokiaľ sa musia dodržať doby uchovávania podľa obchodného a daňového práva, doba uchovávania sa riadi zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Spracovanie účtovných dokladov

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, číslo účtu, e-mail a podpis. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Evidencia sťažností

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, alebo poukazujú na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah príslušného orgánu spracúvame v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa). Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a podpis. Následne sú uchovávané po dobu 5 rokov.

Ochrana osobných údajov – informačná povinnosť Stupeň dôvernosti: Verejné

Reklamácie

V prípade reklamácií sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Vymáhanie pohľadávok

V prípade vymáhania pohľadávok sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, telefón, e-mail. Následne sú uchovávané v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Exekúcie

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sa vykonáva na základe „Súhlasu“ so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl.6 ods.1 písm. a) nariadenia, ktorý poskytne uchádzač. Prevádzkovateľ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odoslaním žiadosti na emailovú adresu: techem@techem.sk  alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Spracúvanie osobných údajov dodávateľov a odberateľov sa vykonáva v zmysle oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenia, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa. Následne sú uchovávané po dobu 10 rokov po skončení zmluvy alebo obchodného vzťahu.

Osobné údaje, ktoré evidujeme automaticky cez túto webovú stránku

Pri každom prístupe na webovú stránku Techem alebo pri prijatí e-mailu, príp. kliknutím na odkaz v rámci stránky môže Techem automaticky evidovať určité informácie o vás, nezávisle od toho či využívate naše služby.

Pri návšteve webovej stránky Techem ukladá len skrátenú IP-adresu pristupujúceho počítača, ako aj webovú stránku, z ktorej nás navštevujete. Počas návštevy sa uložia: dátum prístupu, názvy sprístupnených súborov, URL-adresa, kód HTTP, stav a dĺžka prístupu a objem prenesených údajov počas spojenia. Tieto informácie používame výlučne na štatistické účely, pričom individuálny používateľ zostáva anonymný.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti a pre prípad následných otázok. Tieto údaje nepostúpime ďalej bez vášho súhlasu.

Cookies

Webové stránky čiastočne používajú tzv. cookies. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby naša webová prezentácia bola používateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a v pamäti vášho prehliadača.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session-cookies". Na konci navštívenej webovej lokality sa automaticky vymažú. Iné súbory cookies zostanú uložené vo vašom počítači, pokým ich nevymažete. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve rovnakej webovej lokality.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o použití cookies a povolili súbory cookies iba v jednotlivých prípadoch, akceptovali súbory cookies v určitých prípadoch alebo celkovo zakázali cookies ako aj nastaviť automatické vymazanie cookies pri zatváraní prehliadača. Deaktivácia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Log súbory servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v tzv. log súboroch servera, ktoré nám automaticky zasiela váš prehliadač. Sú to:

 • typ prehliadača a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • URL adresa odkazu
 • IP adresa
 • názov hostiteľa prístupového počítača
 • čas požiadavky servera

Vyhradzujeme si právo dodatočne skontrolovať tieto údaje v prípade konkrétnych podozrení nezákonného používania.

SSL - šifrovanie

Táto webová lokalita používa z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu prenosu citlivých obsahov SSL - šifrovanie, napr. pri otázkach, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľovi webových stránok. Šifrované spojenie spoznáte tak, že v riadku adresy prehliadača sa zmení "http: //" na "https: //" a zobrazí sa symbol zámku v riadku vášho prehliadača. Ak je aktivované SSL – šifrovanie údaje, ktoré nám zasielate, nie sú dostupné tretím stranám.

Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese poverenej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Ochrana osobných údajov – informačná povinnosť Stupeň dôvernosti: Verejné

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

K tejto téme ako aj v prípade ďalších otázok, týkajúcich sa osobných údajov, nás môžete kedykoľvek kontaktovať na nižšie uvedenej adrese alebo cez e-mail: techem@techem.sk


Právo podania sťažnosti na dozornom úrade

Máte možnosť podania sťažnosti na príslušnom dozornom úrade:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421/2/3231 3220
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Nevyžiadané reklamné e-maily

Použitie publikovaných kontaktných údajov v rámci povinného zverejnenia (impressum) na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom spamových emailov.

Súhlas

 • Za istých okolností musíme získať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súvislosti s určitými aktivitami. V závislosti od toho, na čo presne sú potrebné vaše údaje, požadujeme priamo tento súhlas prostredníctvom funkcie "opt-in".
 • Podľa článku 4 (11). smernice GDPR je súhlas (opt-in) „akýkoľvek prejav zámeru vyjadrený informovaným a jednoznačným spôsobom vo forme vyhlásenia alebo akéhokoľvek iného jednoznačne potvrdzujúceho aktu, ktorým dotknutá osoba dobrovoľne uvádza, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú". Jednoducho povedané, to znamená:
 • váš súhlas nám musíte dať dobrovoľne bez toho, aby sme na vás vyvíjali akýkoľvek tlak;
 • potrebujete vedieť, na aký účel dávate súhlas - a preto zabezpečíme, aby sme vás dostatočne informovali;
 • musíte nám dať súhlas vo forme pozitívneho a potvrdzujúceho aktu. Pravdepodobne Vám poskytneme výberové pole, ktoré musíte označiť, aby bolo toto zadanie jasne a jednoznačne splnené.

Vaša bezpečnosť je pre nás na prvom mieste

Na účely ochrany vašich osobných údajov držaných u nás pred neoprávneným prístupom a zneužitím, sme prijali rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia, ktoré sú pravidelne preverované a udržiavané na aktuálne platný technický stav.

Ak sú vaše údaje spracované v rámci centrálneho spracovania údajov, na účely zlepšenia služieb zákazníkom alebo z technických dôvodov v rámci spoločnosti Techem, je vhodnými opatreniami zabezpečené, aby boli zohľadnené právne záujmy ochrany osobných údajov našich zákazníkov podľa ustanovení základného nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO). Upozorňujeme, že prijímame možné opatrenia na zabezpečenie bezpečného prenosu údajov. Avšak prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Preto nemôžeme garantovať bezpečnosť údajov prenášaných na naše webové stránky.

Ak zmeníme naše smernice na ochranu osobných údajov, zmeny zverejníme na tejto stránke. Kedykoľvek sa môžete informovať, aké informácie zhromažďujeme a ako s nimi zaobchádzame.
Na základe písomnej žiadosti vás budeme radi informovať, ktoré údaje o vašej osobe sme uložili.
Uvítame vaše otázky a pripomienky k ochrane a bezpečnosti osobných údajov.

Poverená osoba pre ochranu osobných údajov – Techem Nemecko

Heiner Salz
Techem GmbH
Hauptstraße 89
D - 65760 Eschborn


Kontakt na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov:
Heiner Salz, e-mail: groupdpo@techem.de

Zodpovedný za ochranu osobných údajov – TECHEM Slovensko

TECHEM spol. s r. o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Kontakt na našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov:
e-mail: techem@iosec.eu

Cookiebot

Na našich webových stránkach používame funkcie nástroja Cookiebot, ktorý je produktom dánskej spoločnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko.  Prostredníctvom týchto funkcií je možné odosielať údaje na Cookiebot, príp. Cybot, ukladať ich a spracovávať. Môžete súhlasiť alebo odmietnuť používanie všetkých alebo jednotlivých súborov cookies. Tu môžete Váš súhlas zmeniť alebo odvolať:

Zmeňte Váš súhlas | Odvolajte Váš súhlas

V dialógovom okienku súhlasu, v ktorom môžete vybrať alebo zrušiť voľbu jednotlivých súborov cookies, získate vždy aktuálny a úplný prehľad cookies, použitých na našej webovej stránke a sami sa rozhodnete, ktoré súbory cookies povolíte a ktoré nepovolíte.

Ktoré údaje ukladá nástroj Cookiebot?
Ak súhlasíte s používaním cookies, na Cybot sa prenesú, uložia a spracujú nasledujúce údaje:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • dátum a čas Vášho súhlasu
 • URL našej webovej stránky
 • technické údaje prehliadača
 • šifrovaný anonymný kľúč
 • zoznam súborov cookies, ktoré ste schválili

Kde a ako dlho budú Vaše údaje uložené?
Všetky zhromaždené údaje sa prenášajú, ukladajú a posielajú výlučne v rámci Európskej únie. Údaje sú uložené v dátovom centre Azure (poskytovateľ cloudu je Microsoft). Cookiebot všetky údaje, týkajúce sa používateľov, vymaže po 12 mesiacoch od Vášho súhlasu alebo bezprostredne po ukončení zmluvy o Cookiebot.
Zásady ochrany osobných údajov Cookiebot si môžete pozrieť tu: https://www.cookiebot.com/en/gdpr/

Možnosť námietky
Proti zhromažďovaniu a uchovávaniu vyššie uvedených údajov môžete namietať odmietnutím použitia cookies prostredníctvom zobrazeného bannera cookies alebo odmietnutím použitia cookies v nastaveniach Vášho prehliadača.
 

Vyhlásenie

Informácie uvedené na tejto webovej stránke boli starostlivo kontrolované. Napriek tomu nepreberáme záruku za ich úplnosť, správnosť a aktuálnosť. 

To platí aj pre všetky odkazy, na ktoré táto webová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje. Spoločnosť Techem spol. s r. o. nezodpovedá za obsah stránky, na ktorú sa prostredníctvom takého odkazu dostanete. Obzvlášť si spoločnosť Techem spol. s r. o. neprivlastňuje obsah internetových stánok, na ktoré sa pomocou týchto odkazov ďalej dostanete (cudzie stránky), naopak sa od nich dištancuje. Za škody, ktoré vzniknú tým, že sa užívateľ internetu spoľahne na správnosť, úplnosť a aktuálnosť takýchto "cudzích stránok" ručí ten, kto tieto stránky ponúka, nie spoločnosť Techem spol. s r. o. 

Táto internetová stránka obsahuje určité výpovede smerujúce do budúcnosti, ktoré sa zakladajú na súčasných predpokladoch a prognózach. Na takéto predpovede by sa užívatelia nemali bezvýhradne spoliehať. Vyhlásenia orientované do budúcnosti sú platné okamihom a podmienkam ich vzniku, preto obsahujú riziká a neistoty. Množstvo faktorov môže viesť k tomu, že skutočné udalosti, predpokladané na tejto stránke, sa od budúcnosti môžu značne líšiť. 

Spoločnosť  Techem spol. s r. o. nemá na základe nových informácií povinnosť aktualizovať tieto budúcnosti sa týkajúce tézy. 

Spoločnosť  Techem spol. s r. o. , jej orgány a jej pracovníci preto neručia za škody, ktoré vzniknú tým, že sa tieto vyhlásenia, orientované do budúcnosti, neaktualizujú a neprispôsobujú sa budúcim udalostiam alebo vývoju. 

Všetky menované, prípadne treťou osobou chránené značky, tovary alebo označenia v rámci tejto internetovej ponuky neobmedzene podliehajú ustanoveniam príslušného právneho predpisu na ochranu duševného vlastníctva, chrániaceho vlastníka práv. Iba na základe menovania nie je možné vyvodzovať závery, že značky, tovary alebo označenia nie sú pod ochranou práv tretej osoby. Autorské práva, týkajúce sa grafiky, zostavené spoločnosťou Techem, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Techem spol. s r. o. Ich rozmnožovanie alebo používanie v inej elektronickej alebo tlačenej forme nie je bez výslovného súhlasu spoločnosti Techem spol. s r. o. povolené. 

Spoločnosť Techem spol. s r. o. si vyhradzuje právo bez predošlého oznámenia vykonať zmeny, odstrániť alebo doplniť poskytnuté informácie alebo ich zverejňovanie dočasne alebo trvalo zastaviť. 

Spoločnosť Techem spol. s r. o. , jej orgány a pracovníci neručia za priame či nepriame škody, vrátane ušlého zisku, ktoré vzniknú na základe alebo v spojení s informáciami, ktoré sú poskytované na týchto webových stránkach, ani pokiaľ tieto vznikli zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou. 

Toto vyhlásenie je neoddeliteľnou súčasťou internetovej ponuky spoločnosti TECHEM spol. s r. o.

 

Sprostredkovatelia a subdodávatelia Techem

Sprostredkovateľ /subdodávateľUlicaPSČMestoČíslo zmluvyPoskytovaná činnosť
THERMOPROJEKT, s.r.o.Štúrova 129/2894901Nitra04/2018montáž vodomerov
Peter Pilip BYTSERVISStropkovská 47308901Svidník05/2018montáž vodomerov a meračov
KANAT MT, s.r.o.Kozmonautov 3503601Martin06/2018montáž meračov tepla
TEPLOSERVIS – Karol KatonaŠkolská 104442Rozhanovce07/2018montáž meračov tepla
Wilseko sroJužná tryda 3304001Košice08/2018montáž vodomerov a meračov tepla
SPS sroSenecká cesta 190028Ivanka pri Dunaji09/2018špedícia, doručovanie
Juraj Biro sroČerveňákova 584101Bratislava10/2018montáž vodomerov
Molnár GabrielŠportová ulica 92/1093002Vieska12/2018montáž vodomerov
Ing. Mario Bača – TutistavSokolovská 204011Košice19/813odpočet PRT a vody
Oto BanyakDudvážska 1282107Bratislava13/2018montáž vodomerov
Watermont sroSmolinské 10290842Smolinské14/2018montáž vodomerov

 

eTracker 

Naša webová stránka používa analytický servis etracker. Poskytovateľom je etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg Nemecko. Používateľské profily je možné vytvoriť z údajov pod pseudonymom. Na tento účel môžu byť použité cookies. Údaje zhromaždené s technológiami etracker sa nepoužijú bez samostatného súhlasu dotknutej osoby. Návštevníci nemôžu byť identifikovaní na základe zhromaždených údajov, ani návštevníci našej webovej stránky nie sú osobne identifikovaní a nie sú zlúčení s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Aby sme mohli pravidelne optimalizovať našu webovú stránku v záujme našich používateľov, zvolili sme variant sledovania relácií v kombinácii s analýzami vyžadujúcimi súhlas. Na sledovanie relácie nie je potrebný žiadny súhlas, pretože sa používajú údaje webových stránok so skrátenou IP adresou, ktorá sa prenáša len vtedy, keď je stránka prístupná. Z pamäte koncového zariadenia používateľa sa teda nečítajú žiadne informácie a na koncovom zariadení nie sú uložené žiadne informácie. Súhlas je potrebný (súbor cookie je nastavený), na druhej strane je takzvaná analýza hĺbky posúvania, aby sa rozpoznala, na ktorú časť stránky sa používateľ posúva. Týmto spôsobom môže byť obsah stránky uprednostnený, takže je zabezpečené, že najdôležitejšie informácie pre používateľa sú umiestnené nad stránkou. Ak chcete namietať proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov o návštevníkoch do budúcnosti, môžete získať od spoločnosti etracker súbor cookie na odhlásenie pod nasledujúcim odkazom, ktorý zabezpečí, že etracker v budúcnosti nebude zhromažďovať a ukladať žiadne údaje o návštevníkoch z vášho prehliadača: https://www.etracker.de/privacy?et=roEKo9

Tým sa nastaví súbor cookie opt-out s názvom "cntcookie" od spoločnosti etracker. Prosím, nevymažte tento súbor cookie, pokiaľ si želáte zachovať svoju námietku. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti etracker:: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou eTrackeru je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR (váš súhlas). Môžete ho kedykoľvek zmeniť alebo odvolať (sekcia Zásady ochrany osobných údajov Cookiebot).

FriendlyCaptcha 

Na tejto webovej stránke používame nástroj "FriendlyCaptcha", ktorý poskytuje spoločnosť FriendlyCaptcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Nemecko. S cieľom chrániť webovú stránku pred spamom a zneužitím sa tento nástroj používa pre všetky kontaktné formuláre. Funkciou nástroja je rozlišovať, či údaje zadané do kontaktného formulára vložila fyzická osoba, alebo či boli zneužité strojom a automatizovaným spracovaním. Pomocou FriendlyCaptcha môžeme blokovať automatizovaný softvér.

FriendlyCaptcha je profesionálna pracovná captcha založená na dôkaze práce, kde zariadenie používateľa vykonáva všetku prácu. Spoločnosť FriendlyCaptcha neprenáša ani nespracováva žiadne osobné údaje.   

Používanie služieb Adobe Cloud 

Na našej webovej stránke je načítaná webová služba spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 345 Park Avenue, 95110 San Jose (ďalej len "Adobe Cloud Services"). Spoločnosť Adobe Cloud Services sa certifikovala na základe dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA (pozri https://www.privacyshield.gov/list). Alternatívne boli dohodnuté štandardné zmluvné doložky na prenos.

Váš prehliadač môže prenášať osobné údaje do služieb Adobe Cloud Services (správanie používateľov). Právnym základom spracúvania osobných údajov prostredníctvom služieb Adobe Cloud Services je čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. a GDPR (váš súhlas) Môžete ho kedykoľvek zmeniť alebo odvolať (sekcia Zásady ochrany osobných údajov Cookiebot) Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov službou Adobe Cloud Services však môžete zabrániť aj deaktiváciou spustenia kódu skriptu vo vašom prehliadači alebo inštaláciou blokátora skriptov vo vašom prehliadači. Vymazanie údajov sa uskutoční hneď, ako sa splní účel ich zhromažďovania. Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádzať s prenášanými údajmi, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Adobe Cloud Services: http://www.adobe.com/de/privacy.html.  Služby Adobe Cloud Services zahŕňajú adobe target a adobe analytics,  ktoré sú spomínané v nasledujúcich odsekoch. 

Adobe Target 

Od spoločnosti Adobe používame softvér Adobe Target. Tento softvér nám umožňuje vykonávať takzvané A / B testy alebo viacrozmerné testy na webových stránkach. Na tento účel softvér riadi upravený variant v porovnaní s pôvodnou verziou webovej stránky (napr.  s rôznym dizajnom a obsahom). Porovnaním týchto dvoch variantov je potom možné určiť, ktorú prezentáciu naši návštevníci webových stránok uprednostňujú. To nám umožňuje neustále optimalizovať portál pre našich používateľov. Potrebujeme tiež službu na zobrazovanie kontextových informácií a informovanie o aktuálnych propagačných akciách a ponukách.

Adobe Target používa kvantitatívne metódy na meranie správania pri používaní. Zhromažďovanie alebo spracovanie úplnej IP adresy alebo údajov, ktoré umožňujú záver o jednotlivých osobách, sa neuskutočuje. Spoločnosť Adobe používa "session cookies" a "trvalé súbory cookie". Prvé z týchto sú uložené len dočasne po dobu trvania vášho používania našej webovej stránky. "Trvalé súbory cookie" sa používajú na zaznamenávanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane pristupujú na našu webovú stránku. 

Ak ste súhlasili s vyššie uvedenou personalizáciou obsahu webových stránok/bulletinov, vytvoria sa pseudonymné záujmové profily, pre ktoré je možné použiť aj údaje z Adobe Analytics a segmentov od Adobe Audience Manager. Ďalšie informácie o funkciách adobe targetu nájdete na adrese: https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/cmp-privacy-and-general-data-protection-regulation.html?lang=de#concept_41F88DE95D2943178BEC382736B5C038  

Adobe Target používameme len na účely personalizácie s vaším predchádzajúcim súhlasom. Môžete ho poskytnúť alebo odvolať v našom systéme správy súhlasu buď pri vašej prvej návšteve našej webovej stránky prostredníctvom banneru súhlasu alebo kedykoľvek v nastaveniach súborov cookie (pozri časť Zásady ochrany osobných údajov cookiebot). 

Adobe Analytics 

Na tejto webovej stránke používame webovú analytickú službu Adobe Analytics spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe Analytics"). Adobe Analytics používa takzvané "cookies", textové súbory, ktoré sú uložené lokálne vo vyrovnávacej pamäti vášho internetového prehliadača a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Ak sa informácie generované súborom cookie o používaní webovej stránky prenášajú na server dpoločnosti Adobe, nastavenia zabezpečia, aby bola IP adresa pred geolokáciou anonymizovaná a nahradená generickou IP adresou pred uložením.

IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Adobe Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Adobe. Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Spoločnosti Adobe môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie, týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Adobe stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom:  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. Môžete tiež odvolať alebo upraviť svoj súhlas so súbormi cookie na našich webových stránkach (pozri časť Cookiebot).   

Google Maps 

Naša webová stránka používa rozhranie Google Maps API na vizuálne zobrazenie geografických informácií.  Pri  používaní Google-máp spoločnosť Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043)  tiež zhromažďuje údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi webových stránok.  Ďalšie informácie o spracovaní údajov cez Google nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google v časti www.google.com/privacypolicy.html.

Právnym základom pre spracovanie osobných  údajov pomocou cloudových služieb Adobe je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR (váš súhlas). Túto možnosť môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať (Sekcia Zásady ochrany osobných údajov Cookiebot). Môžete tiež zabrániť  zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov Google mapami deaktiváciou kódu skriptu vo vašom prehliadači alebo  nainštalujte do prehliadača blokovanie skriptov.

Google Adwords Conversion Tracking 

Používame online reklamný program "Google AdWords" a v tejto súvislosti Google Conversion Tracking, analytickú službu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Ak kliknete na vašu ponuku umiestnenú spoločnosťou Google, vo vašom počítači sa uloží súbor cookie na sledovanie konverzií ("konverzný súbor cookie"). Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité webové stránky našej webovej stránky a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Preto nie je možné sledovať súbory cookie prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords.

Informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. To informuje zákazníkov o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na reklamy a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľov. Ak chcete zakázať súbory cookie na sledovanie konverzií, môžete nastaviť prehliadač (režim deaktivácie) tak, aby zablokoval súbory cookie z nasledujúcej domény: "googleadservices.com". Potom nebudú zahrnuté do štatistík sledovania konverzií. Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ Okrem toho môžete súbory cookie v našom systéme správy súhlasu poskytnúť alebo odvolať buď pri vašej prvej návšteve našej webovej stránky prostredníctvom banneru súhlasu alebo kedykoľvek v nastaveniach súborov cookie (pozri časť Zásady ochrany osobných údajov cookiebot). 

Marketo 

Marketo sa používa v súvislosti so zasielaním informácií. S pomocou spoločnosti Marketo zhromažďujeme aj štatistické údaje o používaní našich webových stránok a komunikačných opatreniach s cieľom zodpovedajúcim spôsobom optimalizovať našu ponuku a vykonávať e-mailový marketing. Spracovanie je čiastočne automatizované s cieľom vyhodnotiť určité osobné aspekty. Marketo zhromažďuje vašu IP adresu a používa ju na sledovanie a analýzu používania stránky na poskytovanie informácií špeciálne prispôsobených záujmom používateľa. Informácie generované súbormi cookie sa prenášajú na server Marketo (miesto v rámci EÚ/EHP) a ukladajú sa tam. V našom mene spoločnosť Marketo používa tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky registrovanými osobami a na zostavovanie správ o činnosti webových stránok.

Ak sa generované informácie prenášajú na miesta v tretích krajinách, vykonáva sa to na základe štandardných zmluvných doložiek. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete na  https://legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/.  Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou spoločnosti Marketo je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR (váš súhlas). Môžete ho kedykoľvek zmeniť alebo odvolať (časť Zásady ochrany osobných údajov Cookiebot).

Facebook Business Tools 

Na našich webových stránkach používame Facebook pixel, obchodný nástroj Facebooku spoločnosti Facebook Ireland Limited (Írsko, EÚ). Informácie o kontaktných údajoch Spoločnosti Facebook Ireland a kontaktných údajoch úradníka facebooku pre ochranu údajov nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook v írsku na www.facebook.com/about/privacy

Facebook pixel je úryvok kódu JavaScript, ktorý nám umožňuje sledovať aktivity návštevníkov našich webových stránok. Toto sledovanie sa nazýva sledovanie konverzií. Facebook pixel zhromažďuje a spracováva nasledujúce informácie (tzv. údaje o udalosti):

 • informácie o akciách a aktivitách návštevníkov našich webových stránok, ako je vyhľadávanie a zobrazovanie produktu alebo nákup produktu;
 • špecifické informácie o pixeloch, ako je id pixelov a súbor cookie Facebooku;
 • Informácie o buttons, na ktoré klikli návštevníci webovej stránky;
 • Informácie uvedené v hlavičke HTTP, ako sú IP adresy, informácie o webovom prehliadači, umiestnení stránky a odkazovača; 
 • Informácie o stave vypnutia alebo obmedzenia sledovania reklám.

Tieto údaje o udalosti sú čiastočne informácie, ktoré sú uložené v zariadení, ktoré používate. Okrem toho sa súbory cookie používajú aj prostredníctvom facebookového pixelu, ktorý ukladá informácie o zariadení, ktoré používate. Takéto ukladanie informácií pixelom Facebooku alebo prístup k informáciám, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení, sa uskutoční len s vaším súhlasom.

Sledované konverzie sa zobrazujú na tabuli nášho Správcu reklám na Facebooku a služby Facebook Analytics. Sledované konverzie tam môžeme použiť na meranie účinnosti našich reklám, na nastavenie vlastných cieľových skupín na zacielenie reklám, dynamické reklamné kampane a na analýzu účinnosti konverzných lievikov našich webových stránok. Funkcie, ktoré používame prostredníctvom pixelu Facebooku, sú podrobnejšie opísané nižšie. 

Spracovanie údajov o udalosti na reklamné účely 

Údaje o udalosti zhromaždené prostredníctvom facebookového pixelu sa používajú na zacielenie našich reklám a na zlepšenie poskytovania reklám, prispôsobenie funkcií a obsahu a na zlepšenie a zabezpečenie produktov Facebooku.

Na tento účel sa údaje o udalosti zhromažďujú na našich webových stránkach prostredníctvom facebookového pixelu a prenášajú sa na Facebook Ireland. Stane sa tak len vtedy, ak ste s tým predtým súhlasili. Právnym základom pre zhromažďovanie a prenos osobných údajov spoločnosťou Facebook Ireland je preto článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Toto zhromažďovanie a prenos údajov o udalosti vykonávame my a spoločnosť Facebook Ireland ako spoloční prevádzkovatelia. Uzavreli sme dohodu so spoločnosťou Facebook Ireland o spracovaní ako spoločného prevádzkovateľa, ktorá stanovuje rozdelenie povinností v ochrane údajov medzi nami a spoločnosťou Facebook Ireland. V tejto dohode sme sa my a Spoločnosť Facebook Ireland dohodli okrem iného na:

 • že sme zodpovední za to, že vám poskytneme všetky informácie podľa čl. 13, 14 GDPR o spoločnom spracovaní osobných údajov;
 • spoločnosť Facebook Ireland je zodpovedná za umožnenie práv dotknutých osôb podľa článkov 15 až 20 GDPR, pokiaľ ide o osobné údaje uchovávané spoločnosťou Facebook Ireland po spoločnom spracovaní. K dohode medzi nami a spoločnosťou Facebook Ireland máte prístup na www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Spoločnosť Facebook Ireland je výhradne zodpovedná za spracovanie prenášaných údajov o udalosti po prenose. Ďalšie informácie o tom, ako Spoločnosť Facebook Ireland spracúva osobné údaje, vrátane právneho základu, na ktorom sa spoločnosť Facebook Ireland spolieha, a spôsobov uplatňovania vašich práv voči spoločnosti Facebook Ireland nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook Ireland na adrese www.facebook.com/about/privacy


Spracovanie údajov o udalosti na analytické účely 

Spoločnosť Facebook Ireland tiež poverila, aby údaje o udalosti zhromaždené prostredníctvom facebookového pixelu používali na vytváranie správ o vplyve našich reklamných kampaní a iného online obsahu (prehľady kampaní) a na vytváranie analýz a prehľadov o používateľoch a ich používaní našich webových stránok, produktov a služieb (analýzy). Na tento účel prenášame osobné údaje obsiahnuté v údajoch o udalosti spoločnosti Facebook Ireland.

Prenášané osobné údaje bude spoločnosť Facebook Ireland ako náš spracovateľ spracovávať, aby nám poskytla správy a analýzy kampane. Osobné údaje budú spracované na prípravu analýz a správ o kampaniach len vtedy, ak ste s tým predtým súhlasili. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je preto článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Prenos údajov spoločnosti Facebook Inc. v USA nemožno vylúčiť. . Vezmite prosím na vedomie informácie v časti "Prenos údajov do tretích krajín".

Proti zhromažďovaniu a ukladaniu vyššie uvedených údajov môžete namietať odmietnutím používania súborov cookie prostredníctvom zobrazeného banneru cookie (sekcia Zásady ochrany osobných údajov Cookiebot) alebo odmietnutím používania súborov cookie v nastaveniach vášho prehliadača (sekcia súbory cookie). 

LinkedIn  

Rozsah zberu údajov

Na tejto webovej stránke má prevádzkovateľ integrované komponenty (plug-in) spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom spojiť sa s existujúcimi obchodnými kontaktmi, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty. Prevádzkovou spoločnosťou LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, je zodpovedný za záležitosti ochrany údajov mimo USA.

Pri každom individuálnom vyvolaní našej webovej stránky, ktorá je vybavená komponentom LinkedIn (doplnok LinkedIn), táto súčasť spôsobí, že prehliadač používaný dotknutou osobou stiahne zodpovedajúce zobrazenie komponentu LinkedIn. V rámci tohto technického procesu spoločnosť LinkedIn získava informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Ak je dotknutá osoba prihlásená na LinkedIn v rovnakom čase, LinkedIn rozpozná s každou výzvou na našu webovú stránku dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie zhromažďuje súčasť LinkedIn a LinkedIn ich priradí k príslušnému účtu LinkedIn dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na tlačidlo LinkedIn integrované na našej webovej stránke, LinkedIn priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu LinkedIn dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje. Ak si takýto prenos týchto informácií na LinkedIn nevyžaduje dotknutá osoba, môže sa to uskutočniť odhlásením

Ak si takýto prenos informácií na LinkedIn nevyžaduje dotknutá osoba, môže sa tomu zabrániť odhlásením sa z vášho účtu LinkedIn pred návštevou webovej stránky. Viac informácií o doplnkoch LinkedIn nájdete na developer.linkedin.com/plugins.

LinkedIn ponúka okrem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosť odhlásiť sa z e-mailových správ, SMS správ a cielených reklám, ako aj spravovať nastavenia reklamy. LinkedIn tiež používa partnerov ako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí môžu nastaviť súbory cookie. Takéto cookies môžu byť odmietnuté podľa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Príslušné ustanovenia o ochrane údajov linkedin sú k dispozícii v https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používania súborov cookie spoločnosti LinkedIn sú k dispozícii nahttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Účel zberu údajov a právny základ

Účelom zhromažďovania údajov je použitie pixelu LinkedIn na komunikáciu informácií o našej spoločnosti, našich produktoch a službách cieľovým používateľom orientovaným na skupiny a na ponúkať možnosť interakcie. Právny základ pre spracovanie údajov je založený na vašom súhlase prostredníctvom banneru súborov cookie (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

Proti zhromažďovaniu a ukladaniu vyššie uvedených údajov môžete namietať odmietnutím používania súborov cookie prostredníctvom zobrazeného banneru cookie (časť Zásady ochrany osobných údajov Cookiebot) alebo odmietnutím používania súborov cookie v nastaveniach vášho prehliadača. 

Ukladanie údajov

Zhromaždené údaje sa budú uchovávať po dobu 2 rokov, po ktorých budú vymazané.  Ak svoj súhlas odvoláte, po vašom odvolaní nebudú zhromažďované a uchovávané žiadne údaje. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania. 

Možnosti zabránenie zhromažďovaniu údajov

Ak v banneri cookie neudáte svoj súhlas, v tejto súvislosti sa neuskutoční zhromažďovanie a uchovávanie údajov  uvedených v tomto odseku.  

Používanie videí na YouTube 

Táto webová stránka používa funkciu vkladania YouTube na zobrazovanie a prehrávanie videí od poskytovateľa "Youtube", ktorý patrí spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). 

Toto video je integrované do rozšíreného režimu ochrany údajov Youtube, ktorý blokuje nastavenie súborov cookie YouTube, až kým sa neuskutoční aktívne kliknutie na prehrávanie. Kliknutím na tlačidlo prehrávanie dávate súhlas s nastavením súborov cookie Youtube na koncovom zariadení, ktoré používate, čo môže slúžiť aj k analýze užívateľského správania na účely prieskumu trhu a marketingu. Viac informácií o používaní súborov cookie službou YouTube nájdete v pravidlách používania súborov cookie spoločnosti Google v https://policies.google.com/technologies/types?hl=de

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke "YouTube"  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Hosting 

Internetovú ponuku poskytujú spoločnosti SysEleven GmbH a Adobe Systems Software Ireland Limited ako poskytovatelia technických služieb v našom mene a podľa našich špecifikácií. 

Šifrovanie SSL

Táto stránka používa šifrovanie SSL z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú požiadavky, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľovi webovej stránky. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať tak, že riadok adresy prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a symbolom zámku v riadku prehliadača. Ak je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu čítať tretie strany. 

Právo na informácie, vymazanie, blokovanie

Máte právo kedykoľvek na získanie informácií o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, ako aj právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a pre ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na nižšie uvedenej adrese alebo e-mailom na techem@techem.sk

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Pre spoločnosť Techem GmbH,  ako aj pre jej pridružené spoločnosti je to

Der Hessische Datenschutzbeauftragte 
Gustav-Stresemann-Ring 1 
D - 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611-1408 0 
Telefax: 0611-1408 611 
poststelle@datenschutz.hessen.de