Techem artikel - 26.05.2024

Techem publiceert Duurzaamheidsverslag 2023: CO2e voetafdruk nog verder omlaag brengen  • Techem Group verlaagt CO2e-uitstoot met 20 procent ten opzichte van afgelopen jaar 
  •  Duidelijke DEI-agenda (diversiteit, gelijkheid en inclusie) voor medewerkers: Groepsbreed diversiteits- en antidiscriminatiebeleid
  •  100 procent groene stroom voor klanten en Techem-locaties in Duitsland

 


Eschborn, 25 april 2024.
Voor Techem, de dienstverlener voor slimme en duurzame gebouwen, begint duurzaamheid en klimaatbescherming bij het bedrijf zelf, zoals het gepubliceerde Duurzaamheidsrapport 2023 laat zien: De internationale Techem Groep blijft consequent werken aan het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen en daarmee klimaatneutraliteit in 2045. Techem is erin geslaagd om haar CO2e-uitstoot in het boekjaar 2023 met bijna 20% te verminderen. De wereldwijde CO2-voetafdruk van de Groep bedroeg daarmee 244.134 ton[1] (boekjaar 2022: 306.800 ton). Daarnaast voerde Techem tijdens de verslagperiode in Duitsland voor het eerst een Gender Pay Equality-audit uit, die het procentuele salarisverschil tussen mannen en vrouwen laat zien, en stelde een procedure op om dit vast te stellen en te rapporteren. Daarnaast kregen alle relevante medewerkers[2] een training over nalevingskwesties. Deze inspanningen werden niet in de laatste plaats beloond met een ESG-risicoclassificatie van 8,7 en dus een "Verwaarloosbaar Risico" van het ratingbureau Morningstar Sustainalytics.

De belangrijkste acties zijn energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot 
"De wereldwijde inspanningen om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken zijn nog nooit zo acuut, maar ook nog nooit zo intensief geweest als nu", zegt Matthias Hartmann, CEO van Techem wereldwijd.


"We willen onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de maatschappij en het milieu. Voor ons betekent dit het bevorderen van klimaatneutraliteit in gebouwen door het systematisch stimuleren van energie-efficiëntie en het terugdringen van koolstofuitstoot. Stap voor stap implementeren we projecten met lage investeringen om het energieverbruik te verminderen. Dit helpt zowel verhuurders als huurders,"
benadrukt Matthias Hartmann. Hieronder valt ook Techems digitale ketelhuis. Het AI-ondersteunde technologieplatform voor energiebewaking van verwarmingssystemen registreert met behulp van sensoren de temperatuurniveaus en de gegenereerde energiehoeveelheden en -stromen. Zo kunnen rendements- en verbruikscurves worden berekend en bewaakt en kunnen verwarmingssystemen efficiënter worden bediend op basis van deze informatie. De implementatie van de respectieve maatregelen leidt tot een gemiddelde vermindering van het energieverbruik met 15%.

Een routekaart naar klimaatneutraliteit implementeren
Bij Techem Solutions wijst een ambitieus reductieplan de weg naar de geplande klimaatneutraliteit. Met een aandeel van 49,6 procent (FY 2022: 51,6 procent) is het grootste deel van de uitstoot toe te schrijven aan het aardgasverbruik dat is opgenomen in Scope 1 in de warmte-aannemingsactiviteiten van Techem Solutions. De hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen hangt samen met de gebouwen die Techem Solutions levert, met name de verwarmingssystemen die daar worden gebruikt, het stookgedrag van de bewoners en de buitentemperatuur. Een zachte winter en een zuiniger verbruik als gevolg van de hoge energieprijzen hebben aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van de CO2e-uitstoot op dit gebied.  In het boekjaar 2023 werd in het bijgewerkte "Devices Action Plan" nog meer aandacht besteed aan de impact van de eigen apparaten van het bedrijf op het milieu en het klimaat. De uitstoot in de eigen waardeketen (Scope 3) is al met 18 procent gedaald ten opzichte van 2022. Ook wil Techem eind 2028 haar wagenpark ombouwen naar 100 procent CO2-neutrale aandrijving. In lijn hiermee betrekt de energiedienstverlener uit Eschborn nu al 100 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op alle Duitse locaties en alle elektriciteit die aan zijn klanten wordt geleverd is ook uitsluitend groene stroom.

Initiatieven voor meer diversiteit, gelijkheid en inclusie
"Techem zet zich in voor een inclusieve en diverse werkomgeving. Dit omvat de uitgebreide routekaart voor meer diversiteit, inclusie en tegen discriminatie," voegt Hartmann toe. In de huidige verslagperiode was het aandeel vrouwen in managementposities 30,2 procent (FY 2022: 27,7 procent). Dit brengt Techem steeds dichter bij haar doel om in 2025 35% vrouwen in managementposities te hebben. Techem ontving eind september 2023 ook het certificaat voor de "berufundfamilie" audit in Duitsland. De verenigbaarheid van werk en privé onder het uitgangspunt van een toekomstgerichte werkomgeving was hier doorslaggevend. Katharina Bathe-Metzler, hoofd Duurzaamheid, Communicatie & Public Affairs, werd in de bloemetjes gezet als onderdeel van de "Top 100 Women for Diversity"-campagne op initiatief van de Beyond Gender Agenda.

Veerkrachtig bedrijfsmodel
De jaarlijkse duurzaamheidsrapportage, die vrijwillig is, documenteert in detail de internationale effectiviteit van het duurzaamheidsmanagement. Het creëert transparantie voor belanghebbenden met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijf en bevat gecontroleerde kerncijfers. Het duurzaamheidsrapport is gebaseerd op de huidige standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) - een internationaal erkend raamwerk voor duurzaamheidsrapportage. Techem is ook uitgebreid ingegaan op risico's en kansen op het gebied van klimaatverandering als onderdeel van de rapportage volgens de vereisten van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). De bedrijfsstrategie van Techem blijkt uiterst veerkrachtig te zijn, zowel bij een 2° als bij een "worst-case scenario" - d.w.z. zeer sterke temperatuurstijgingen.


[1] CO2e (=CO2-equivalent; rekening houdend met alle broeikasgassen)

[2] Uitgesloten zijn medewerkers die niet meer voor Techem werken of personen die alleen ondersteunende activiteiten uitvoeren zonder invloed te hebben op onze bedrijfsactiviteiten en die zijn geclassificeerd als niet relevant voor de basiscompliance training.

Over Techem

Techem is een belangrijke dienstverlener voor slimme en duurzame gebouwen. De diensten van het bedrijf omvatten energiebeheer en besparing van hulpbronnen, gezondheid van woningen en procesefficiëntie in onroerend goed. Het bedrijf is opgericht in 1952, is nu actief in 18 landen met ongeveer 4.300 medewerkers en verleent diensten aan meer dan 13 miljoen woningen. Techem biedt efficiëntieverbeteringen in de gehele waardeketen van warmte en water in onroerend goed. Als marktleider in draadloze detectie op afstand van energieverbruik in woningen, blijft Techem netwerken en digitale processen in vastgoed stimuleren. Moderne draadloze rookmelders met inspectie op afstand en diensten met betrekking tot het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit in woningen vullen het oplossingenportfolio voor de woningbouw aan.