Techem stopt graag energie in uw vragen

Komt u er niet uit? Onze klantenservice weet bijna alles ze zijn te bereiken via chat op deze website of 076 57 25 800

FAQ - Afrekening energiekosten

Het ontvangen of bijbetalen hangt van veel factoren af, waarbij de voorschotheffing cruciaal is. Als er sprake is van een voorschotheffing, die zowel is afgestemd op het individuele verbruik als op het daadwerkelijk niveau van de stookkosten, dan kunnen grote bijbetalingen voorkomen worden.


In het geval van bijbetalen: 

Dit hangt af van twee factoren, te weten:

 • Wat is het voorschot van de huurder geweest?
 • Wat is het stookgedrag van de huurder geweest in de stookperiode?

Als er sprake is van een gelijk voorschotbedrag voor alle huurders, ongeacht het stookgedrag, is het logisch dat de intensieve stokers een flink bedrag moeten bijbetalen. Immers, het is een bekend feit dat de individuele verwarmingsafrekeningen bijzonder ver uiteen kunnen lopen.

Dus als we te maken hebben met een huurder met een intensieve stookgewoonte om welke reden dan ook, is het te verwachten dat bij een gemiddeld voorschotbedrag een dergelijke huurder veel zal moeten bijbetalen.

Daarom is het in de eerste plaats zaak dat het totale voorschotniveau tenminste gelijk is aan de totale verwarmingskosten en in de tweede plaats dat er gewerkt wordt met individuele voorschotbedragen, die afgestemd zijn op het werkelijk stookgedrag.

Vaak is het zo dat het voorschot in de winter niet toereikend is voor de kosten die in de winter worden gemaakt. Het voorschot wat in de zomer wordt betaald creëert een overschot waarmee het tekort aan voorschot in de winter gecompenseerd wordt. Als u net voor of in de winter in de woning bent komen wonen, mist u dit overschot.

Wanneer u gaat verhuizen geeft u dit uiteraard door aan uw woningbouwvereniging, VvE of beheerder. Zij geven vervolgens  verhuizingen door aan Techem. 

Op uw afrekening kunt u zien of er rekening gehouden is met uw verhuizing. Aan de rechterkant onder het adres van de beheerder vindt u de afrekenperiode. Dit is de gehele periode waar de afrekening betrekking op heeft. Indien u verhuisd bent, vindt u hierboven uw periode waarover de afrekening betrekking heeft.

Als wij echter ook de financiële afwikkeling verzorgen (u betaalt aan ons het voorschot), dan is het van belang dat u ons ook informeert over uw verhuizing. Dit kan door uw officiële verhuisdatum en een nieuw postadres te sturen naar debiteur@techem.nl. Dit voor het opstellen van de laatste eindafrekening.

 

Op uw afrekening staan de eindstanden over het gehele jaar. Voor het verstrekken van tussenstanden bieden wij u en beheerders aanvullende diensten aan om zicht te houden op tussentijdse verbruiken.

Zo is er Mijn Energiecoach voor bewoners. Hierin kunt u uw dag standen inzien, mits uw meetsyysteem hieraan voldoet, en zelfs analyses maken. Niet iedere beheerder heeft deze dienst  aangeschaft voor de bewoners, dus vraag dit na.

Uiteraard kunt u zelf ook regelmatig op de meter de standen aflezen.

Ieder jaar starten de radiatormeters op nul. De jaarlijkse afrekening energiekosten heeft bij radiatormeters dan ook geen beginstand.

Bent u halverwege de afrekenperiode in de woning komen wonen, dan ziet u wel de beginstand, de stand van de dag dat u hier bent komen wonen. Bij andere type meters zoals een warmtemeter of een watermeters ziet u wel de begin en eindstanden omdat deze meters doortellen en niet op nul beginnen.

Voor het opstellen van een eindafrekening hebben we de te verdelen energiekosten of tarieven nodig. Daarbij alle verhuizingen en voorschotten die betaald zijn. We ontvangen deze gegevens van de woningbouwvereniging, VvE of beheerder. Zij ontvangen een aantal gegevens weer van het energiebedrijf. Uiteraard hebben we ook standen nodig. Veelal hebben we die al omdat er dagelijks uitgelezen wordt. Soms gaan we nog de woning in. U krijgt hiervoor bericht.

Als u een hoger radiatorverbruik heeft is er door het meetsysteem geconstateerd dat uw radiatoren vaker, langer en/of op een hogere temperatuur dan het voorgaande jaar opgewarmd zijn geweest.

Wij meten het individuele verbruik. Verbruik worden mede bepaald wordt door persoonlijke omstandigheden en behoeften welke wij niet kunnen verklaren en daarme niets zeggen over schommelingen in het verbruik ten opzichte van een eerder jaar.

Waar adressen vanaf begin 2020 een hoger verbruik hebben dan eerder, kunnen wij enkel gissen. Bent u bijvoorbeeld meer thuis geweest of is uw gezins samenstelling veranderd, was het kouder dat jaar etc....

Geen enkel jaar is qua koude/warme dagen aan elkaar gelijk is, wat door de jaren heen ook voor verbruiksschommelingen kan zorgen.

Als de meting niet overeenkomt met de afrekening kan het zijn dat er een schatting of berekening heeft plaatsgevonden.

Overigens komen schattingen bij radiografische meetapparatuur vrijwel niet meer voor, aangezien de registratie dan niet meer afhankelijk is van het thuistreffen van de bewoners. Uiteraard dient ook bij radiografische registratie de uitkomst overeen te stemmen met datgene wat (nog een jaar lang) op de meters af te lezen is.

I.o.v uw  woningbouwvereniging, VvE of beheerder meten wij de door u afgenomen energie en versturen deze aan de woningbouwvereniging, VvE of beheerder. Zij verzorgen vervolgens de financiële verrekening met u, de bewoner.

Heeft u hier een kopie van nodig? Een telefoontje of e-mail naar uw beheerder of VvE is voldoende, zij hebben de kopieën voor u. Wij mogen deze helaas niet rechtstreeks aan bewoners afgeven i.v.m. de AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uitzondering: Bewoners waarbij wij rechtstreeks de financiele afhandeling van de afrekening verzorgen kunnen een kopie afrekening opvragen via onze klantenservice 076 57 25 800.

Ja, het is wenselijk bij mutaties zorg te dragen voor tussentijdse registraties. Bij radiografische meetapparatuur gebeurt dit overigens volledig automatisch, aangezien de meters de standen per medio en ultimo van elke maand opslaan. En met het Techem Smart System zelfs dagelijks.

Ja, een zogenaamde tussentijdse afrekening energiekosten is mogelijk. Weliswaar zijn de daadwerkelijke kosten van het energiebedrijf op dat moment nog niet bekend, maar dat wordt ondervangen door een veiligheidsmarge in te bouwen.

Gekeken wordt naar de prijzen per eenheid van het voorafgaande stookseizoen en deze kunnen verhoogd worden met een percentage. Op deze wijze produceert Techem een adviesafrekening voor bijvoorbeeld een vertrekkende bewoner, vooruitlopend op de definitieve afrekening, die aan het einde van de verrekenperiode wordt opgesteld.

In de historie van de warmtekostenverdeling is vrijwel altijd sprake geweest van een verdeling in 65% variabele en 35% vaste kosten. De 35% vaste kosten hebben te maken met ketelverlies, schoorsteenverlies en leidingverlies.

Dit is een (meest voorkomend) gemiddelde. Er dient per complex een afweging gemaakt te worden of deze verhouding zal leiden tot een goede warmtekostenverdeling.

Dat hoeft gelukkig niet.
Dankzij het online platform 'Energiecoach' en het energie bespaar systeem 'Adapterm' kan bij Techem het verbruik vrijwel permanent gevolgd worden.

Samenvattend kan gesteld worden dat bij toepassing van deze beide systemen een bewoner zowel een zeer direct inzicht in zijn of haar verbruik heeft, als dat met deze systemen nog een aanvullende energiebesparing wordt mogelijk gemaakt. Overigens is het in alle eenvoud zo dat bij de Techem apparatuur 0 ook echt 0 is.

Dus bij een goed functionerende radiatorknop zal het verbruik niet 1 eenheid stijgen. Dat houdt in dat wanneer een bewoner ziet, dat bij een niet gebruikte radiator, waarvan de radiatorknop goed is dichtgedraaid er desondanks “tikken” op de meter ontstaan, deze bewoner er goed aan doet dit aan de beheerder te melden.

Het kan zijn dat, na een warm weekend, je thuiskomt en de ramen tegenover elkaar open zet of de airco aanzet waardoor de ruimte snel afkoelt. De radiator koelt echter niet zo snel af. Hierdoor ontstaat een verschil in temperatuur waardoor de meter denkt dat er warmte wordt afgenomen. Er kunnen dan enkele eenheden geregistreerd worden.

Komt u er niet uit? Onze klantenservice weet bijna alles ze zijn te bereiken via de chat functie op deze website. Ze staan u ook graag telefonisch te woord via T. 076 57 25 800.

Bovendien kunt u een mail sturen naar klantenservice@techem.nl of uw vraag kenbaar maken via de contactpagina op deze site. 

FAQ - Warmtemeting

Het is (sinds 2015) verplicht voor alle woningen, in een gebouw met een collectief verwarmingssysteem, die voorzien worden van warmte, koude en/of warmwater daf te rekenen op basis van werkelijk verbruik , mits er meters aanwezig zijn.

Ook dienen (sinds 2017) al deze woningen voorzien te zijn van individuele meters. Dit stelt de huidige wetgeving tot het verplicht meten in complexen met een collectief verwarmingssysteem.

Naast deze wetgeving staat Techem bovendien achter een verbruiksafhankelijke verdeling op basis van meting omdat wanneer er niet gemeten zou worden, dit in de eerste plaats leidt tot flinke energieverspilling en daardoor tot onnodige kosten.

Immers, niemand wordt aangespoord om verstandig om te gaan met energie, want er wordt toch niet gemeten. In de praktijk blijkt al jarenlang dat in woningen waarin geen warmteverbruiksmeting plaatsvindt, gemiddeld tussen 15% en 20% meer energie verbruikt wordt dan in woningen waar dit wel gebeurd. Zonde van de energie en van het geld!
In de tweede plaats is het een eerlijke manier om de kosten te verdelen. Mensen die zuinig met hun verwarmingsinstallatie omgaan, betalen niet voor mensen die er een royale stookgewoonte op na houden.

Het doel van het plaatsen van radiatormeters, en warmtemeting in zijn geheel, is om individueel verbruik meetbaar te maken.

De radiatormeters in uw woning zijn er om uw individuele verbruik te meten. Op deze manier kunnen de totale energiekosten van het complex eerlijk naar verbruik verdeeld worden zodat iedere bewoner gaat betalen naar werkelijk verbruikte energie. Deze meters worden overigens alleen in gebouwen met een collectieve cv-installatie (blokverwarming) geplaatst waar bewoners geen eigen cv-ketel, dus geen eigen gasmeter, hebben.

Voor het gros van de meters geldt, dat zij onder het toezicht van Techem worden ontwikkeld. Techem bezit hierbij de kennis en de alleenverkooprechten. De productie van de kwaliteitsbeveiliging van de producten vindt plaats bij hiervoor geschikte fabrikanten in Duitsland.

 

Voor de toepassing van elektronische radiatormeters bestaat een norm. Namelijk de Europese norm EN 834. In deze norm zijn de officiële regels vastgelegd die beschrijven waar een meetsysteem allemaal aan moet voldoen. De Techem radiatormeter voldoet aan deze kwaliteitsnorm..

Alle meters worden bij het verlaten van de fabriek getest. Watermeters bijvoorbeeld hebben al een kleine stand op de meters staan.
De meters voldoen aan Europese normen en hebben alleen een CE-Keur: radiatormeters EN834, warmtemeters en watermeters MID richtlijn 2004/22/EG.

Techem heeft het onderzoekscentrum RWTH te Aken ( FEMU ) opdracht gegeven om de elektromagnetische omgevingsbelasting te onderzoeken. De metingen werden uitgevoerd door T-Mobile Darmstad en SENTON EMV testcentrum te Straubing.

Resultaat:

Op basis van de actuele kennis kunnen geen aanwijzingen worden gevonden dat het Techem draadloos meetsysteem op enigerlei wijze de gezondheid negatief kan beïnvloeden.

Zelfs op basis van de laatste stand der techniek kunnen geen beperkingen worden gevonden om deze apparatuur in woningen en bedrijven toe te passen.

Over een totaal jaar gezien is de afgegeven hoeveelheid zendenergie van het Techem draadloos meetsysteem min of meer vergelijkbaar met een GSM telefoongesprek van 5 tot 6 minuten.

Techem meet in opdracht van u VvE, woningcorporatie of beheerer de werkelijk afgenomen energie. Wij zijn gespecialiseerd in het meten van verbruiken met radiatormeters, warmtemeters, watermeters, gasmeters en elektrameters. Wij zijn dus geen installatiebedrijf en gaan niet over de radiatoren en CV-installatie. Voor vragen hierover verwijzen wij u dan ook naar uw woningbouwvereniging, VvE of beheerder.

FAQ - Meters uitlezen

Dat hangt af van het meetsysteem wat bij u in het complex aanwezig is. We kennen 3 manieren.

1. De meeste complexen worden op afstand afgelezen. Sinds 2011 hebben we dit systeem. We hoeven de woning niet meer in, maar ontvangen de standen via een modem. De standen komen dan bij ons op kantoor binnen. In uw complex worden op verschillende plaatsen ontvangers gemonteerd. Deze zenden de verbruiken via een beveiligde verbinding naar Techem. We controleren deze gegevens.

2. Via een handcomputer. Ook draadloos, maar we moeten nog wel naar het complex. We lopen dan een rondje om het gebouw of blijven in de auto zitten. We ontangen de standen en deze worden gecontroleerd.

3. Onze aflezer bezoekt eenmaal per jaar uw woning waar hij de standen opneemt. Dit gebeurt haast niet meer.

Bei Heizkostenverteilern nach dem Verdunstungsprinzip liegt ein mit Messflüssigkeit gefülltes und nach oben offenes Röhrchen am wärmeleitenden Trägerteil an. Je nach Temperatur des Heizkörpers und damit des Trägerteils verdunstet die Messflüssigkeit im Heizkostenverteiler schneller oder langsamer. Die Menge der verdunsteten Flüssigkeit bildet den anteiligen Verbrauch ab.

Die elektronischen Heizkostenverteiler von Techem bestehen aus einem wärmeleitenden Unterteil und einem elektronischen Schaltkreis mit LC-Anzeige. Sie verfügen über ein Zweifühlersystem. Der erste Fühler misst über das Unterteil die Temperatur der Heizkörperoberfläche. Der zweite Fühler misst die Raumlufttemperatur. Aus der daraus ermittelten Temperaturdifferenz und der im Gerät gespeicherten heizkörperspezifischen Daten wird der anteilige Wärmeverbrauch errechnet. Es erfolgt somit eine genauere Erfassung als bei Systemen mit nur einem Temperaturfühler.

Die funkfähigen Heizkostenverteiler unterscheiden sich von den herkömmlichen elektronischen Heizkostenverteilern dadurch, dass die Ablesung ohne Betreten der Wohnung erfolgt. Die Verbrauchsdaten werden hier per Funk übertragen und zentral abgerufen.

Sie sind an den Heizkostenverteilern von Techem interessiert? Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen rund um Heizkostenverteiler und fordern Sie kostenlos ein unverbindliches Angebot an.

Of onze aflezer elk jaar in de woning moet komen om de verbruikswaarden af te lezen is afhankelijk van het soort meter in uw woning. Wanneer uw woning voorzien is van radiografische meters, zal de aflezer niet in uw woningen hoeven te komen om de meters op te nemen. De meters worden dan buiten uw woning uitgelezen of op het kantoor van Techem. Wanneer er geen radiografische meters aanwezig zijn, zal de aflezer nog steeds elk jaar de woning in moeten om de standen op te nemen. Hierover wordt u natuurlijk tijdig op de hoogte gesteld.

Op het afsprakenkaartje staan de naam en het telefoonnummer van de medewerker die langskomt. Door te bellen naar dit nummer kunt u met onze medewerker kijken of het mogelijk is om de afspraak te wijzigen.

Voor de jaarlijkse aflezing worden er standaard twee afleesrondes ingepland. Indien wij u bij de eerste ronde niet thuis treffen, wordt u middels een afsprakenkaartje op de hoogte gebracht van de tweede ronde. Treffen wij u dan niet thuis, kan er een individuele afspraak gemaakt worden. Voor deze individuele afspraak hebben wij echter wel een schriftelijke opdracht nodig van de beheerder van uw complex. Dit omdat er aan deze individuele afspraak kosten verbonden zijn.

De afspraken voor het aflezen van de meters worden ingepland in tijdsblokken van twee uur. Binnen dit tijdsblok zult u bezocht worden. Mocht het echter helaas zo zijn dat de aflezer onverhoopt niet binnen dit tijdsblok is langs geweest, kunt u in eerste instantie contact opnemen met de aflezer. Zijn naam en telefoonnummer staan op het afsprakenkaartje. Mocht u de aflezer niet kunnen bereiken, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen dan contact zoeken met de aflezer.

Indien wij niet de mogelijkheid hebben gehad om de meters in uw woning af te lezen en indien er geen individuele afspraak is gemaakt, dan zijn wij genoodzaakt om het verbruik van de meters in uw woning te schatten.

De afleesgegevens van de aflezer worden verwerkt op de afdeling Aflezingen. Constateringen hieruit worden gemeld aan de beheerder van het complex. Tenzij er specifieke afspraken gemaakt zijn met de beheerder worden reparaties/controles automatisch ingepland en uitgevoerd.

Indien u dit wenst kunnen wij de meterstanden controleren. De opdracht hiertoe dienen wij echter te ontvangen via uw beheerder en zal plaatsvinden op basis van ongelijk. Dit betekent dat als bij de controle blijkt dat de meterstand wel juist is opgenomen, kosten doorbelast zullen worden voor dit bezoek

FAQ - Rookmelders

Planung:

 • Räume festlegen (gem. Landesbauordnung)
 • Geräte auswählen und kaufen
 • Bewohner informieren

Einbau:

 • Handwerker beauftragen und Montagen/Anfahrten planen
 • Termine mit den Bewohnern abstimmen
 • Rauchwarnmelder gemäß Herstellerangaben bzw. DIN installieren
 • Bewohner einweisen und Bedienungsanleitungen übergeben

Durchführung der jährlichen Inspektion und Wartung:

 • Prüfungen und Anfahrten planen
 • Termine mit Bewohnern vereinbaren
 • Funktionsfähigkeit und Warnsignale der Rauchmelder kontrollieren
 • Umfeld von mindestens 50 cm um jedes Gerät auf Hindernisse überprüfen
 • Prüfergebnisse lückenlos dokumentieren und archivieren
 • Falls erforderlich: Wartung durchführen und ggf. Batterien austauschen
 • Störungen jederzeit entgegennehmen und schnellstmöglich beseitigen
 • Kontrolle der Funktionstüchtigkeit jedes einzelnen Geräts


Techem unterstützt Sie dabei der Rauchwarnmelderpflicht gerecht zu werden – mit der neuesten Technologie und einem rund um Rauchwarnmelder-Service. Das bringt Sicherheit für Sie und Ihre Mieter. Sie haben Interesse? Jetzt zum Rauchwarnmelder-Service und kostenlos ein unverbindliches Angebot anfordern!

Umgangssprachlich werden die Begriffe Rauchwarnmelder, Rauchmelder und Brandmelder häufig gleichbedeutend verwendet, dies ist jedoch nicht korrekt.

Wir bei Techem verwenden die Begriffe Rauchmelder und Rauchwarnmelder. Wobei Rauchwarnmelder eigentlich die korrekte Bezeichnung für die von Techem zur Verfügung gestellten Geräte ist.

Rauchwarnmelder dienen der frühzeitigen und lokalen Warnung bei Rauchbildung. Sie haben einen integrierten Lautsprecher, der bei Rauch vor Ort einen lauten Pieps-Ton auslöst.

Ein Rauchmelder ist Teil einer Brandmeldeanlage. Der Alarm wird über Signalleitungen an eine zentrale Stelle weitergeleitet, dort ausgewertet und weiterverarbeitet (z. B. Auslösen einer Warneinrichtung / Hupe, Alarmierung der Feuerwehr). Ein Signalgeber ist in der Regel nicht im Rauchmelder selbst eingebaut.

Der Begriff des Brandmelders ist ein Sammelbegriff für technische Geräte und Anlagen, die im Falle eines Brandes einen Alarm auslösen.

Rauchwarnmelder sind mindestens in Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Fluren und Räumen, die als Fluchtwege dienen, Pflicht.

Die genauen Bestimmungen unterscheiden sich jedoch von Bundesland zu Bundesland.

Bei diesen Angaben handelt es sich um Schätz- bzw. Durchschnittswerte. Der tatsächliche Aufwand kann je nach Liegenschaft und Nutzeinheit abweichen.

Lassen Sie sich diesen Arbeitsaufwand von Techem abnehmen.

Techem hilft Ihnen, Anzahl und Installation der Rauchwarnmelder zu planen und sie fachgerecht einzubauen. Somit entfällt für Sie und Ihre Bewohner der Verwaltungs- und Montageaufwand. Sie konzentrieren sich voll auf Ihr Kerngeschäft.

In unserer Komplettlösung übernehmen wir die fachmännische Montage und jährliche Inspektion und Funktionsprüfung der Rauchwarnmelder. Die Prüfungsergebnisse werden von Techem rechtssicher dokumentiert.

Jetzt mehr über die Services von Techem rund um Rauchwarnmelder erfahren.

Auf dem neuesten Stand: Die von Techem verwendeten Geräte entsprechen den neuesten technischen und gesetzlichen Anforderungen.

 • Die Rauchwarnmelder erkennen Rauch frühzeitig und alarmieren mit einem akustischen Signal. Dabei kann das Gerät Rauch von z. B. Staub unterscheiden.
 • Hohe Stabilität und kein Batteriewechsel: Rauchwarnmelder und integrierte Lithiumbatterie haben eine Mindestlebensdauer von 10 Jahren.
 • Gewährleistungsfrist von 10 Jahren, bei einem bestehenden Servicevertrag.
 • Hergestellt von einem renommierten Unternehmen der Sicherheitsbranche.
 • Geprüfte Qualität: Die Rauchwarnmelder sind nach DIN EN 14604 zugelassen. Sie erfüllen die erhöhten Qualitätskriterien der vfdb-Richtlinie 14-01* und sind daher mit dem Qualitätslabel „Q“ ausgezeichnet.

*Richtlinie der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes.

Die wegweisende Geräte-Technologie in Verbindung mit dem Rauchwarnmelder-Service von Techem machen eine Ferninspektion möglich. Das Betreten der Wohnung für die mindestens jährlich vorgeschriebenen Prüfungen ist damit nicht mehr erforderlich. Die Ferninspektion von Techem ist konform zu dem in der DIN 14676-1 beschrieben Verfahren für Rauchwarmelder der Bauweise C.

Umfassende Selbsttests:

 • Automatische Überprüfung auf Hindernisse im Umkreis des Melders von bis zu 60 cm
 • Automatische Überprüfung des Melders auf Funktionsfähigkeit von Elektronik, Alarm und Batterie sowie auf Durchlässigkeit der Raucheindringöffnungen.
 • Logbuch mit Funkübertragung zur Dokumentation von Status- und Störungsmeldungen.

Intelligente Mikroprozessor-Technologie:

 • Sichere Unterscheidung kurzfristiger Störungen (z. B. Wasserdampf oder elektrische Felder) von echtem Brandrauch zur Vermeidung von Falschalarmen.
 • Automatische Anpassung der Empfindlichkeit an unvermeidbare Verschmutzungen für gleichbleibend zuverlässige Raucherkennung.


Jetzt mehr über unsere Leistungen rund um Rauchwarnmelder erfahren und ein unverbindliches Angebot anfordern.

FAQ - Techem Portal Beheerders

Meterstanden, verhuizingen of afrekeningen van alle objecten, die onder uw beheer vallen inzien of doorgeven kan gemakkelijk, en 24/7  via uw eigen Techem Portal.  Speciaal voor woningbouwverenigingen, VvE’s of beheerders is het online Techem Portal toegankelijk.

Hoe het werkt of aanmelden? U ontvangt van ons zodra een complex voorzien is van meters een inlogcode en wachtwoord voor het Techem Portal. Dit kan via de link bovenaan onze website of via https://www.portal.techem.nl

Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op de button 'wachtwoord vergeten' of bel onze klantenservice T. 076 57 25 800

Het Techem Portal Beheerders beschikt over een aantal handige funcionaliteiten:

 • Opgeven kosten / tarieven voor de eindafrekening 
 • Verhuizing doorgeven
 • Tussentijdse afrekening aanvragen
 • Reparatieopdracht aanvragen
 • Meterstanden inzien
 • adapterm cockpit: alleen indien adapterm aanwezig is in het complex
 • Archief online: hier kunt u afrekening downloaden voor uw eigen administratie of voor een kopie
 • Bewonersregistratie: hier registreert u bewoners voor Mijn Techem en Mijn Energiecoach

Bij elke functionaliteit vindt u ook een 'help' knop.

FAQ - Radiatormeters

Een radiatormeter wordt ook wel een warmtekostenverdeler (WKV) genoemd. Het is een Radiografische radiatormeterverhoudingsmeter voor de registratie van verbruikswaarden om zo een verbruiksafhankelijke berekening te maken van verwarmingskosten. Er is sprake van een verhoudingsmeettoestel omdat de warmtekostenverdeler geen fysieke eenheden maar enkel dimensieloze eenheden aangeeft. Deze eenheden vormen het procentuele verbruik van het totale verbruik in het betreffende complex. Door de verhoudingsberekening van meerdere gelijksoortige warmtekostenverdelers worden in de afrekening uw individuele verwarmingskosten vastgesteld.

Hoe werkt een radiatormeter:

De radiografische meters worden geprogrammeerd aan de hand van de warmteafgifte van de radiator. Dit heeft te maken met het type en de afmetingen. De meters zijn uitgerust met twee voelers. Een ervan meet de omgevingstemperatuur terwijl de andere voeler de radiatortemperatuur meet. Op deze manier zal er geen registratie plaatsvinden op het moment dat de zon de meter verwarmd. In de meter wordt ook een zogenaamde omslagdatum geprogrammeerd. Dit is de datum (en tevens laatste dag van het stookseizoen) waarop de meter op nul springt. Hierna begint de meter opnieuw te tellen waarbij de "oude" stand nog een jaar lang zichtbaar blijft op de meter. De warmtekostenverdelers registreren dus de warmteafgifte van de radiatoren. De warmte van de radiator wordt overgedragen naar de meter via een warmtegeleidend ophangbeugeltje. De werkwijze van een warmtekostenverdeler is afhankelijk van het type meter. Er zijn twee groepen warmtekostenverdelers: de warmtekostenverdeler volgens het verdampingsprincipe en de elektronische warmtekostenverdeler. De radiografische meter behoort tot de elektronische kostenverdeler.

 

Deze radiografische meters zijn nauwkeurig. Wanneer de radiatorplaat opgewarmd wordt tot ongeveer 23 graden, dan zullen er eenheden geregistreerd worden. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de omgevingstemperatuur. Het verschil tussen de radiator -en omgevingstemperatuur moet minimaal 4 graden zijn wil de meter de warmte registreren als afgegeven radiatorwarmte. Deze meters gaan niet registreren als de zon de gehele ruimte verwarmt. Wanneer de zon de ruimte verwarmt, zal dit de gehele ruimte zijn en niet alleen de radiator, waardoor het verschil niet groter dan 4 graden zal zijn.

De insteltemperatuur (23 graden) is vrij laag en dus ook niet altijd waarneembaar met de hand. Het kan dus zo zijn dat men denkt dat de radiator helemaal afgesloten is maar dat er dus toch een minimale warmte doorheen gaat wat wel betekent dat de meters eenheden registreren.

Het display van de meter laat om de paar seconden een aantal gegevens zien. Op deze manier kunt u uw verbruik in de gaten houden en ook het verbruik controleren wat is doorbelast in de afrekening. De onderstaande afbeeldingen zijn willekeurig getoond, maar komen allen voor in het display.

1. Het huidige verbruik: Dit is het verbruik vanaf de eerste dag van het stookseizoen (bijvoorbeeld 1 januari). Dit verbruik zal oplopen naarmate het gebruik van de radiator.

2. Het meternummer: dit is het nummer van de betreffende meter.   

3. Het verbruik van voorgaand afrekenseizoen: dit is het verbruik tot en met de laatste dag van het stookseizoen (bijvoorbeeld 31 december). Op deze datum springt de meter ook weer op nul. Het verbruik van afgelopen stookseizoen blijft nog wel een jaar lang zichtbaar op het display. Ook zal deze stand overeenkomen met de stand in uw afrekening.

De meters zitten vast gemonteerd aan de radiator. Tevens zijn de meters voorzien van een verzegeling.

De radiatormeter beschikt over een milieuvriendelijke lithiumbatterij zonder kwik en cadmium. De batterijen van de radiatormeters hebben een levensduur van 10 jaar.

Het ijken van de meters kan alleen bij meetsystemen waar gewerkt wordt met absolute meters, zoals bij mWh, kWh, Giga Joules etc. Een radiatormeter maakt deel uit van een verhoudingssysteem. De afleeswaarden geven aan hoeveel “eenheden” er individueel verbruikt zijn ten opzichte van het totaal

FAQ - Watermeters

Watermeters worden in de desbetreffende warm- c.q. koudwatertoevoer van de woning gemonteerd. Het water stroomt door de watermeter en komt in aanraking met een vleugelradje. Dit zorgt ervoor dat het rekenwerk gaat registreren. Het verbruik wordt weergegeven in m3.

Techem biedt u op afstand uitleesbare watermeters waarbij de aflezer niet bij u in de woning hoeft te komen. Indien er conventionele watermeters (niet op afstand uitleesbare watermeters) zich in de woning bevinden, dan is het noodzakelijk dat de aflezer nog wel de woning dient te betreden. In de meeste situaties kan er een radiografische zendmodule op de conventionele watermeter geplaatst worden zodat deze alsnog op afstand uitleesbaar is.

Op de laatste pagina met “toelichting afleesgegevens” vindt u de onderverdeling van de metertypen. Hier ziet u ook de waarden die horen bij het meternummer in uw woning.

Eenvoudig gezegd wordt er een onderscheid gemaakt tussen watermeters met een kleine doorstroming en watermeters met een grotere doorstroming.
Bij de watermeters met een kleinere doorstroming kunt u denken aan een watermeter die in de meterkast, in de kruipruimte of elders in een woning / appartement gemonteerd zit. Deze meters worden dus voornamelijk toegepast in woningen / appartementen. De watermeters met grotere doorstromingen zijn voornamelijk van toepassing in ketelhuizen.

FAQ - Warmtemeters

Een warmtemeter is altijd een goede oplossing voor bijvoorbeeld warmtemeting, vloerverwarming of een meting in het ketelhuis. De wegeving (E.E.D.) schrijft ook een warmtemeter voor tenzij dit technisch of financieel niet haalbaar is.

De meter bestaat uit een waterhoeveelheidsmeter, twee temperatuurvoelers voor de aanvoer- en retourtemperatuur van het CV-water en een elektronisch rekenwerk. De meting bestaat dus uit het vaststellen van de doorgestroomde hoeveelheid water door het CV-circuit in uw woning en het meten van het verschil in van de aanvoertemperatuur van het water als het uw woning binnenkomt met de retourtemperatuur als het CV-water uw woning weer verlaat.

De meter heeft een batterij spaarstand. Door de bedientoets in te drukken verschijnt de afgenomen hoeveelheid energie sinds de ingebruikname van de meter.

Techem biedt u op afstand uitleesbare warmtemeters waarbij de aflezer niet bij u in de woning hoeft te komen. Indien er conventionele warmtemeters (niet op afstand uitleesbare warmtemeters) zich in de woning bevinden, dan is het noodzakelijk dat de aflezer nog wel de woning dient te betreden.

Op de laatste pagina met “toelichting afleesgegevens” vindt u de onderverdeling van de metertypen. Hier ziet u ook de waarden die horen bij het meternummer in uw woning.

FAQ - Montage meters

De meters worden gemonteerd op de voorgeschreven breedte en hoogte. Op deze wijze conformeren wij ons aan NEN 7440/NPR 7441 en kunnen zo een juiste en eerlijke kostenverdeling maken. Indien bij u al meters aanwezig zijn, kan het voorkomen dat de nieuwe montageplaats op de radiator afwijkt van de bestaande montageplaats op de radiator (meestal indien verdampingsmeters worden vervangen is dit het geval). Als wij de oude meters moeten verwijderen blijft er op de plaats van de oude meter een zichtbare plek achter en worden de nieuwe meters dus vaak op dezelfde plek terug gemonteerd.

In uitzonderlijke gevallen kunnen er ook twee meters geplaatst worden op één radiator. Dit komt voor wanneer een radiator een te grote afmeting heeft of de capaciteit te groot is voor één meter. Elke meter meet dan de helft van het verbruik van de radiator zodat er niet teveel in rekening gebracht wordt.

Indien u dit wenst kunnen wij de meters controleren. De opdracht hiertoe dienen wij echter te ontvangen via uw beheerder en zal plaatsvinden op basis van ongelijk. Dit betekent dat als bij de controle blijkt dat de meters correct werken, kosten doorbelast zullen worden voor dit bezoek.

Het is uiteraard erg vervelend mocht dit bij u gebeuren. Onze monteurs werken zorgvuldig en zullen uw eigendommen respecteren. Desondanks kan het gebeuren dat er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat. We zullen dit te allen tijde proberen op te lossen met de beheerder van het complex en de verzekering.

Wanneer u geconstateerd heeft dat een van uw meters defect blijkt te zijn, dient u contact op te nemen met uw beheerder of woningbouwvereniging. Het kan namelijk zo dat zij ons een opdracht dienen te verstrekken om bij u de meter te komen vervangen / repareren. 

Indien er geen verbruik gemeten is, zal een schatting gemaakt worden. Indien er over een redelijke periode in de afrekenperiode toch een meting is, dan kijken we of dit kunnen doorberekenen over de hele afrekenperiode. Mocht er over de hele afrekenperiode geen verbruik zijn, dan houden we hier ook rekening mee en kijken we eventueel naar het jaar ervoor of naar het gemiddelde van het gehele complex. Schattingen maken we zo nauwkeuring mogelijk, maar het blijft van belang dat elke radiator is voorzien van radiatormeters danwel de woning voorzien is van een warmtemeter.

In dit geval dient u contact op te nemen met de beheerder van het complex. U bent verantwoordelijk om elke verandering aan de installatie eerst te melden cq aan te vragen.
Indien de verandering akkoord bevonden is, is het zo dat zij ons een opdracht dienen te verstrekken om bij u de betreffende werkzaamheden uit te voeren.

Geeft de beheerder van het complex ons opdracht om bij u werkzaamheden uit te komen voeren, dan ontvangt u van ons een schrijven. Hierin staat een link waar u online uw afspraak kunt maken. In dit schrijven staat een wachtwoord en inlogcode wat u in dient te vullen. Door zelf uw afspraak in te plannen kunt u dit doen op een moment dat het u uitkomt.

In dit geval dient u contact op te nemen met de beheerder van het complex. Het functioneren van de radiatoren valt namelijk niet onder onze verantwoordelijkheid. Ook andere klachten m.b.t. uw radiatoren (defecte radiatorknop of de radiator wordt niet warm) dient u te melden aan uw beheerder.

In dit geval dient u contact op te nemen met de beheerder van het complex. Het functioneren van de radiatoren valt namelijk niet onder onze verantwoordelijkheid. Ook andere klachten m.b.t. uw radiatoren (radiator blijft warm of defecte radiatorknop) dient u te melden aan uw beheerder.

Ja, onze monteurs volgen regelmatig intern trainingen op ons vakgebied. Daarbij hebben zij allen een met succes afgeronde cursus basis installatietechniek en VCA.

Alle radiatormeters worden door de monteurs van Techem gemonteerd en geprogrammeerd. Afhankelijk van de situatie in de woning kunnen andere meters zoals watermeters en energiemeters door een installatiebedrijf geïnstalleerd worden.

FAQ - Energiecoach

Rauchwarnmelder sind mindestens in Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Fluren und Räumen, die als Fluchtwege dienen, Pflicht.

Die genauen Bestimmungen unterscheiden sich jedoch von Bundesland zu Bundesland.

Die Montage der Erfassungsgeräte dient dazu, den tatsächlichen Heizenergieverbrauch an jedem Heizkörper bzw. den Warmwasserverbrauch exakt zu erfassen. So können die entstandenen Heiz- und Warmwasserkosten verursachungsgerecht auf die einzelnen Bewohner verteilt werden. Das stellt sicher, dass jeder Bewohner auch nur die Heiz- und Warmwasserkosten bezahlen muss, die er verursacht hat.

Erfahrungen zeigen, dass die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung das Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch schärft und so automatisch dafür sorgt, dass weniger Energie verbraucht wird. Somit ist die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung nicht nur gerecht, sondern sorgt auch noch dafür, dass Heizkosten gespart werden. Das senkt die Kosten für Ihre Mieter und schützt das Klima.

Jetzt über die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung von Techem informieren und kostenlos ein unverbindliches Angebot anfordern.

Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, beispielsweise der Art des Heizkörpers oder dessen Höhe und Breite. In der Regel wird der Heizkostenverteiler jedoch bei 50 Prozent der Baulänge und 75 Prozent der Bauhöhe des Heizkörpers montiert.

FAQ - Techem (nog doorlopen!)

Neben den verbindlichen Vorgaben der Normen und der Heizkostenverordnung haben die Mitglieder der "Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkostenverteilung e.V." in "Richtlinien zur Durchführung der verbrauchsabhängigen Heiz- und Wasserkostenabrechnung" einheitliche Verfahrensweisen für ungeregelte Teilbereiche verbindlich festgelegt.

Als wereldwijd toonaangevende aanbieder van energiebeheer in onroerend goed biedt Techem een breed scala aan diensten: deze variëren van diensten voor de registratie en facturering van warmte en water tot de bewaking en analyse van het verbruik via radiografisch gestuurde systemen en efficiënte energie-inkoop.

De energie- en waterkosten worden bepaald aan de hand van het individuele en werkelijke verbruik met behulp van moderne registratieapparatuur. De verdeling en facturering van deze kosten is gebaseerd op de toepasselijke regelgeving, voorzover die bestaat.

Met investeringsarme maatregelen, zoals het energiebesparingssysteem Adapterm en innovatieve verwarmingsservice- en contractoplossingen, biedt Techem besparingsmogelijkheden voor woningen en bedrijfspanden. Door middel van efficiënte technologie. Techem helpt haar klanten om aanzienlijke verbruiksbesparingen te realiseren. Dit draagt ook bij tot de bescherming van het klimaat.

De draadloze rookmelder is een aanvulling op het assortiment van radiogestuurde systemen voor de registratie van verwarming en water. 

Voor de kernactiviteit - de registratie en facturering van verwarmings- en waterkosten - is Techem (oprichtend) lid van de "Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkostenverteilung e.V." en de "Europäische Vereinigung zur verbrauchsabhängigen Energiekostenabrechnung - EWIV". Op het gebied van contracting is Techem Energy Contracting GmbH lid van de "Arbeitsgemeinschaft privatwirtschaftlicher Energiecontracting Unternehmen e.V. - PECU". Techem is ook lid van de Duitse Ingenieursbond (VDMA).

Wij zijn GEEN energieleverancier. In opdracht van een VvE, beheerder of woningcorporatie meten wij de individuele afgenomen energie van woningen in gebouwen met een collectieve instalatie/ blokverwarming. Wij stellen hiervoor de afrekeningenergiekosten op en verdienen niet meer- of minder aan het verbruik van bewoners. 

FAQ - Wet- en regelgeving

Die europäische Energieeffizienz-Richtlinie ist in Deutschland noch umzusetzen, wahrscheinlich in Form der Heizkostenverordnung. Verwalter, Vermieter und Wohnungsunternehmen sollten dennoch davon ausgehen, dass auf lange Sicht kein Weg an einer Fernablesung vorbeiführen wird. Eine Fernablesung ist für die Immobilienwirtschaft auch die technisch einzige Möglichkeit, unterjährige Verbrauchsinformationen mit nur geringen Investitionskosten bereitzustellen. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Liegenschaften so auszustatten, dass Sie langfristig auf der sicheren Seite sind. Entscheiden Sie sich gleich für die komfortable und präzise Funkfernablesung und reduzieren Ihren Verwaltungsaufwand. Mit Techem als Vertragspartner müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir nehmen Ihnen den kompletten Umstellungsaufwand ab und sorgen für eine unkomplizierte und rechtskonforme Erfassung und Abrechnung des Energie- und Wasserverbrauchs.  

Ab dem 25. Oktober 2020 müssen neu installierte Zähler und Heizkostenverteiler fernauslesbar sein. Die Mieter sollen mindestens zweimal jährlich, auf Anfrage vierteljährlich, über ihren Verbrauch informiert werden. Spätestens zum 1. Januar 2027 sollen dann alle bisher installierten Zähler entsprechend nachgerüstet bzw. durch fernauslesbare Geräte ersetzt werden. Ab dem 1. Januar 2022 sieht die Energieeffizienz Richtlinie dann eine mindestens monatliche Information vor.

Die europäische Energieeffizienz-Richtlinie ist in Deutschland noch umzusetzen, wahrscheinlich in Form der Heizkostenverordnung. Verwalter, Vermieter und Wohnungsunternehmen sollten dennoch davon ausgehen, dass auf lange Sicht kein Weg an einer Fernablesung vorbeiführen wird. Eine Fernablesung ist für die Immobilienwirtschaft auch die technisch einzige Möglichkeit, unterjährige Verbrauchsinformationen mit nur geringen Investitionskosten bereitzustellen. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Liegenschaften so auszustatten, dass Sie langfristig auf der sicheren Seite sind. Entscheiden Sie sich gleich für die komfortable und präzise Funkfernablesung und reduzieren Ihren Verwaltungsaufwand. Mit Techem als Vertragspartner müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir nehmen Ihnen den kompletten Umstellungsaufwand ab und sorgen für eine unkomplizierte und rechtskonforme Erfassung und Abrechnung des Energie- und Wasserverbrauchs.