Ofte stilte spørsmål og svar

Flytteavlesning og flyttegebyr
Ved flytting skal selger og kjøper sammen fylle ut et eierskifteskjema. Ferdig utfylt skjema sendes til Techem Norge AS på mail (kundeservice@techem.no) eller pr. post: Techem Norge AS, Dicks vei 10b, 1366, Lysaker. 

Oppgjør for eierskifte tas sammen med avregningen. Utflytter vil få oppgjør tilsendt. Ved årsavregninger vil dette skje rundt juli påfølgende år. Ved kvartalsavregninger vil oppgjøret skje med ett kvartals forsinkelse (dvs. ved flytting i 1. kvartal vil oppgjør finne sted i 3. kvartal). Årsaken til forsinkelsen skyldes at alle kostnader for den aktuelle perioden må være på plass før avregningen kan settes opp.

Hvorfor kreves det flyttegebyr?

Flyttegebyr dekker omkostninger i forbindelse med utarbeidelse av flytteregistreringen og de etterfølgende konsekvenser for fordelingsregnskapet.

Målerplassering:           

Målerne er plassert forskjellige steder på forskjellige adresser. Typiske steder for plassering er:

For vannmålere:

 • Fordelingsskap i gang/bod
 • Under vask på kjøkken
 • Under vask på badet
 • Luke i taket på badet

For Energimålere:

 • Fordelingsskap i gang/bod
 • Luke i take på badet

For Gass:

 • Veranda/balkong
 • I oppgangen

For strøm:

 • Sikringsskap i leiligheten eller i oppgangen
 • I kjeller/garasje

For fordelingsmålere/radiatormålere:

 • På radiatoren. 
 • Evt. kan måleren være festet til vegg i nærheten av radiatoren, og med en fjernføler.

Avregningen, eller avregningsvedlegget som publiseres i Techem beboerportal er ingen faktura. Det er et fordelingsregnskap basert på sameiet/borettslagets totalforbruk, Techem gjør en fordeling basert på  hver enkelt beboers reelle forbruk. Mer informasjon om ditt avregningsvedlegg finner du her. Oppgjøret/tilgodehavende beløp vil utbetales fra forretningsfører.

Det er boligselskapet sin forretningsfører som står for oppgjør av avregningen. I de fleste tilfeller skjer oppgjøret over husleiegiroen. Her vil man enten få et beløp til etterbetaling eller bli godskrevet beløpet iht avregningen. For de fleste boligselskaper finner oppgjøret sted i juli. Utflyttere vil få oppgjør tilsendt, eventuelt et skriv om å oppgi kontonummer man ønsker godskrevet.

Det er flere faktorer som vil ha innvirkning på forbruket ditt, for eksempel lengden på dusjen, temperaturen på dusjvannet og temperaturen på det kalde vannet som kommer inn i leiligheten. En 10 minutters dusj med ca. 38°C på vannet vil bruke mellom 100 og 150 liter vann. Av dette er ca. 50% kaldtvann og 50% varmtvann. Til sammenligning brukes det ca. 200 liter vann for å fylle et badekar (50%/50% kaldtvann/varmtvann).

Kostnadsposten “Forbruk varmtvann” på avregningsvedlegget ditt referer til energien som brukes til oppvarmingen av vannet, ikke det faktiske tappevannsforbruket. Under “forbruk varmtvann” medregnes også varmtvann til oppvask (for hånd), husvask og håndvask. Forbruk på tappevann registreres ved bruk av en kaldtvannsmåler. Dersom det ikke er installert en kaldtvannsmåler faktureres dette forbruket via felleskostnadene. Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner bruker kaldt vann som varmes opp av maskinen, dermed registreres ikke dette på varmtvannsmåleren. En oppvaskmaskin bruker ca. 20 liter kaldtvann og en vaskemaskin 15 liter. 

Det er særlig tre faktorer som kan ha innvirkning på kostnaden: energiprisene som settes av energileverandøren (Techem er ikke en energileverandør), totalt innbetalt akonto (husleie), og værforhold ( f. eks. en kald lang vinter).

Akonto-beløpet justeres basert på totalforbruket på siste avregning. Ved spesielle ønsker om å endre a-kontobeløpet kan du henvende deg til styret.

Det antas at kaldtvann- og varmtvannsforbruk pr. person i Europa ligger på ca.150-300 liter pr. døgn ( 80-100 liiter av disse vil være til varmtvannsforbruk beregnet pr. voksen ved dusjing hver dag). Et toalett som drypper kan «bruke» ca 100m³, altså opp mot 100 000 liter pr år. En kran som står og drypper kan bruke 7-10m³ pr. år; altså 7-10 000 liter pr. år.