Reduser CO₂-utslippet med våre energieffektive løsninger

I Norge står eksisterende bygg for store deler av de totale CO₂-utslippene. Vårt mål er derfor å skape nesten klimanøytrale bygninger. Dette er imidlertid bare mulig dersom brukerne blir bevisst på eget forbruk. Med individuell måling klarer vi å øke bevisstheten rundt vann- og energiforbruk.

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker 

Det høres sikkert banalt ut, selvfølgelig skal man bruke mindre energi, men det er fortsatt mange som ikke er bevisst på sine egne vaner. Ved å gjøre små grep i hverdagen kan man redusere både forbruk og kostnader. Individuell måling er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å øke bevisstheten rundt vann- og energiforbruk. Les mer om individuell måling her. 

Individuell måling belønner lavt forbruk med lavere fellesutgifter

I borettslag og sameier brukes ofte et sentralt varmeanlegg (vannbåren varme. eks. fjernvarme) til oppvarming av vann. Dette gjelder for både tappevann og gulv- og radiatorvarme. Hver måned sender leverandøren av vannbåren varme (Fortum, Skagerak e.l.) en faktura på totalforbruket til styret eller forretningsfører. Forbruket registreres på et felles abonnement for hele boligselskapet, og ikke via individuelle abonnement pr. beboer som for strømforbruket. Dermed er det styrets oppgave å fordele kostnadene på hver enkelt beboer. I mange tilfeller fordeles kostnadene pr. areal, dette tar ikke høyde for varierende forbruk i leilighetene. Analyser viser at ca. 15 % av boligene står for over 50 % av forbruket, dermed er de fleste tjent med å innføre individuell måling. 

Et godt valg for fremtiden

Individuell måling gir deg mulighet til å påvirke eget energiforbruk og kostnader. Gjennom individuell avregning av energikostnader sikrer man en mer nøyaktig, og ikke minst rettferdig fordeling. Studier indikerer også at forbruket synker med 20 –35 %. Dette gagner også miljøet da naturlige ressurser brukes mer effektivt. 

50 % reduksjon i forbruk klimagassutslipp innen 2030

Det er satt høye klimamål på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammen må vi redusere CO₂-utslippene med 50 % innen 2030. FN har også formulert globale bærekraftsmål, disse fungerer som en felles global arbeidsplan for å sikre en bærekraftig utvikling. For at vi skal nå disse målene krever det at det innføres mer energieffektive tiltak i både bedrifter og private hjem. Du kan lese mer om hvordan Techem bidrar til FNs bærekraftsmål her.

Krav om individuell måling i EU-direktiv

I EUs medlemsland har individuell måling vært lovpålagt siden 2012 gjennom energieffektiviseringsdirektivet (EED). Det overordnede målet med EED er å sørge for at  energi forvaltes mer effektivt slik at det generelle energiforbruket kan reduseres. Dette direktivet er nå på høring og vil også kunne implementeres i Norge. Les mer om EED her.

Vi tar ansvar for Klimavern

Ved å motivere folk til å ta bærekraftige valg gjør vi bygg grønnere og smartere.