Lover og regler

I EUs medlemsland har individuell måling vært lovpålagt siden 2012 gjennom energieffektiviseringsdirektivet (EED). Dette direktivet er nå på høring og vil også kunne implementeres i Norge.

Krav om individuell måling i EU-direktiv

EU jobber for en bærekraftig fremtid. EU-kommisjonen satte et mål om 20 % energisparing av primærenergiforbruket i EU innen 2020. For å nå dette målet ble det formulert et energieffektiviseringsdirektiv (EED) med bindende tiltak for alle medlemsland. Direktivet stiller krav om mer effektiv produksjon, distribusjon, forbruk og forvaltning av energi.

Det formelle kravet om individuell måling og avregning omtales i artikkel 9 av direktivet. I de fleste av EUs medlemsland er det lovpålagt å innføre individuell måling i alle boliger. Man mener at EED også har EØS-relevans og at det dermed også vil bli innført i Norge om kort tid. Her kan du lese mer om artikkel 9 av Energy Efficiency Directive (EED).

Revidert direktiv – energibesparelser på 32,5 % innen 2030
Det overordnede målet med EED er å sørge for at  energi forvaltes mer effektivt slik at det generelle energiforbruket kan reduseres. Det reviderte direktivet som ble publisert i januar 2019 setter enda mer ambisiøse mål om energibesparelser. Medlemslandene forplikter seg nå til å oppnå besparelser på 32,5 % innen 2030.

Fremtiden er trådløs 
Den nye lovgivningen bekrefter også det vi allerede har slått fast - at fremtiden er trådløs. Du kan lese mer om fordelene ved trådløs fjernavlesning her. Direktivet stipulerer at alle målere skal avleses via trådløs fjernavlesing innen den 1. januar 2027. Dermed vil manuell avlesning gå inn i historien. 

 

Følgende tidsfrister ble formulert i det reviderte direktivet:

Dette innebærer at alle målere som monteres etter 25.oktober 2020 må ha integrert radiokommunikasjon. Manuelle målere vil dermed ikke lenger være lovlig. Videre stilles det også krav til at målerne skal fjernavleses og avregnes minst to ganger i året, ved digital avregning kan kunde også stille krav om kvartalsvis avregning.

Fra 1. januar 2022 skal alle målere fjernavleses en gang pr. måned. Kunden skal også kunne hente ut månedlig oppdatere forbruksdata, disse skal være lett tilgjengelige til enhver tid. Boligeiere og administrator har deretter fem år på seg til å skifte ut samtlige manuelle målere innen den endelige fasen av EED-direktivet trer i kraft den 1. januar 2027.

Det endelige målet er en komplett utfasing av manuelle målere innen 1. januar 2027. Dermed skal alle manuelle målere skiftes ut med fjernavleste målere, både i eksisterende og nye målerinstallasjoner.